Skattemelding næringsdrivende.jpg

31. mars 2020 ble skattemeldingen for 2019 gjort tilgjengelig for alle næringsdrivende, og fristen for å levere denne er nå satt til 31. august 2020 som følge av koronaviruset.

Tidligere hadde det ingen store konsekvenser om man ikke overholdt denne fristen, i hvert fall ikke dersom man sørget for levering før skattekontoret rakk å foreta en skjønnsligning. Etter at den nye skatteforvaltningsloven trådte i kraft 1. januar 2017 har skattekontoret fått noen effektive virkemidler i verktøykassen sin, deriblant tvangsmulkt.

Last ned gratis guide om kontroll og straff i skattesaker: Bokettersyn og tilleggsskatt

Tvangsmulkt

Dersom skattemeldingen ikke leveres innen fristen, kan Skatteetaten ilegge en løpende daglig tvangsmulkt for hver dag skattemeldingen ikke er levert. Dagsatsen er på et halvt rettsgebyr (568 kr i 2020) og Skatteetaten kan ilegge tvangsmulkt helt opp til kr 58 600 (2020).

I praksis sender skatteetaten ut et varsel og betinget vedtak til de som ikke leverer innen fristen. Varselet og betinget vedtak kommer i samme brev. I brevet gis det informasjon om hva som er ny frist for levering. Leverer man innen denne fristen unngår man tvangsmulkt.

MERK: Skatteetaten har midlertidig stanset Ileggelse av tvangsmulkt. Dette som et hjelpende tiltak til et næringsliv som er hardt rammet som følge av koronaviruset. Skatteetaten har ikke satt noen frist for avvikling av tiltaket, slik at vi ikke vet hvor lenge unntaket vil gjelde. Det eneste vi vet er at Skatteetaten vurderer situasjonen løpende. Oppfordringen er derfor å etterstrebe å levere innen fristen 31.august 2020. 

Ny leveringsfrist fjerner muligheten for ytterligere utsettelse

Selv om ileggelse av tvangsmulkt er midlertid stanset, risikerer selskaper som ikke leverer innen den nye fristen 31. august 2020 å bli ilagt tvangsmulkt på et senere tidspunkt.

Skatteetaten har forståelse for at uforutsette hendelser kan oppstå. Etter ordinær ordning var det også mulig å søke om å få utsatt levering av skattemeldingen i en måned, men maksimalt til 30. juni.

Nå når fristen for levering er satt til 31. august 2020 som følge av koronaviruset gis det ikke ytterligere muligheter for å be om utsettelse ut over 31. august 2020. 

Les også: Konserninterne transaksjoner og internprising

Skattleggingsperiode

Skattemeldingen skal omfatte opplysninger om den skattepliktiges formue per 1. januar i skattefastsettingsåret og inntekts- og fradragsposter fra foregående kalenderår. For skattepliktige som har et ordinært regnskapsår innebærer dette at skattemeldingen som leveres i mai 2020 omfatter inntekter og fradragsposter som skal tidfestes til 2019.

Dersom en skattepliktig har avvikende regnskapsår, og dette er godkjent av Skattedirektoratet, kan en annen skattleggingsperiode legges til grunn. Utgangspunktet er da et det er det siste avsluttende regnskapsåret per 1. januar i fastsettingsåret som skal legges til grunn. Dersom selskapet for eksempel har et regnskapsår som går fra 1. februar til 31. januar, er det følgelig regnskapsåret 1. februar 2018 - 31. januar 2019 som skal leveres innen 31. mai 2020.

Les også: Lån fra selskap til aksjonær

Vil du ha hjelp med selskapsskatt? Les mer på nettsiden og kontakt oss gjerne i dag: Skatt

Bokettersyn er myndighetenes granskning av en skattyters regnskapsbøker. Dette skjer normalt i forbindelse med gjennomgang av skattemelding eller ved klage over ligningen, eller dersom det foreligger mistanke om ulovligheter. 

Last ned gratis guide: Bokettersyn og tilleggsskatt

Denne artikkelen ble først publisert i april 2018. Sist oppdatert 17. april 2020.