Skattemelding næringsdrivende.jpg

 Frist for innlevering av skattemelding næringsdrivende

4. april 2018 blir skattemeldingen for 2017 tilgjengelig for alle næringsdrivende, og fristen for å levere denne er 31. mai 2018. Tidligere hadde det ingen store konsekvenser om man ikke overholdt denne fristen, i hvert fall ikke dersom man sørget for levering før skattekontoret rakk å foreta en skjønnsligning. Etter at den nye skatteforvaltningsloven trådte i kraft har skattekontoret fått noen effektive virkemidler i verktøykassen sin, deriblant tvangsmulkt.

Last ned gratis guide om kontroll og straff i skattesaker: Bokettersyn og tilleggsskatt

Tvangsmulkt

Dersom man ikke leverer skattemeldingen innen fristen, kan skattekontoret ilegge en løpende daglig tvangsmulkt for hver dag skattemeldingen ikke er levert, opp til kr 56 500. Det er derfor viktig å søke om utsettelse dersom risikoen er til stede for at man ikke skal rekke å ferdigstille skattemeldingen innen leveringsfristen. Næringsdrivende kan søke om inntil 30 dagers utsettelse, men det blir ikke innvilget utsettelser utover 30. juni.

Les også: Konserninterne transaksjoner og internprising

Skattleggingsperiode

Skattemeldingen skal omfatte opplysninger om den skattepliktiges formue per 1. januar i skattefastsettingsåret og inntekts- og fradragsposter fra foregående kalenderår. For skattepliktige som har et ordinært regnskapsår innebærer dette at skattemeldingen som leveres i mai 2018 omfatter inntekter og fradragsposter som skal tidfestes til 2017.

Dersom en skattepliktig har avvikende regnskapsår, og dette er godkjent av Skattedirektoratet, kan en annen skattleggingsperiode legges til grunn. Utgangspunktet er da et det er det siste avsluttende regnskapsåret per 1. januar i fastsettingsåret som skal legges til grunn. Dersom selskapet for eksempel har et regnskapsår som går fra 1. februar til 31. januar, er det følgelig regnskapsåret 1. februar 2016 - 31. januar 2017 som skal leveres innen 31. mai 2018.

Les også: Lån fra selskap til aksjonær

Husk på endringer

Det ble gjennomført en rekke endringer i 2017 som er nyttig å huske på ved ferdigstilling av regnskap og levering av skattemelding.

Blant annet ble skattesatsen redusert fra 25 % til 24 %, samtidig som utbytte fra AS og utdelinger fra deltakerliknede selskaper ble skjerpet. Måten dette ble gjort på, er at utbytte og gevinster oppjusteres med en faktor på 1,24 ved beregning av den skattepliktige inntekten.

Videre ble startavskrivninger i saldogruppe d, som omfatter personbiler, traktorer, maskiner, redskaper mv. avviklet. Tidligere var det adgang til såkalt startavskrivning med opptil 10 % i anskaffelsesåret.  

Vil du ha hjelp med selskapsskatt? Les mer her og kontakt oss gjerne i dag: Skatt

Bokettersyn er myndighetenes granskning av en skattyters regnskapsbøker. Dette skjer normalt i forbindelse med gjennomgang av skattemelding eller ved klage over ligningen, eller dersom det foreligger mistanke om ulovligheter. 

Last ned gratis guide: Bokettersyn og tilleggsskatt