<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=481164012244046&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Skattemelding næringsdrivende

Skattemelding næringsdrivende - Unngå tvangsmulkt lever skattemeldingen i tide

31. mars 2021 ble skattemeldingen for 2020 gjort tilgjengelig for alle næringsdrivende, og fristen for å levere denne er nå satt til 31. august 2021 som følge av koronaviruset.

31. mars 2021 ble skattemeldingen for 2020 gjort tilgjengelig for alle næringsdrivende, og fristen for å levere denne er i utgangspunktet 31. mai, men på grunn av Covid-19 kan man i år søke utsatt frist til 20. august.

Tidligere hadde det ingen store konsekvenser om man ikke overholdt denne fristen, i hvert fall ikke dersom man sørget for levering før skattekontoret rakk å foreta en skjønnsligning. Etter at den nye skatteforvaltningsloven trådte i kraft 1. januar 2017 har skattekontoret fått noen effektive virkemidler i verktøykassen sin, deriblant tvangsmulkt.

Last ned gratis guide om kontroll og straff i skattesaker: Bokettersyn og tilleggsskatt

Tvangsmulkt

Dersom skattemeldingen ikke leveres innen fristen, kan Skatteetaten ilegge en løpende daglig tvangsmulkt for hver dag skattemeldingen ikke er levert. Dagsatsen er på et halvt rettsgebyr (599 kr i 2021) og Skatteetaten kan ilegge tvangsmulkt helt opp til kr 59 950 (2021).

I praksis sender skatteetaten ut et varsel og betinget vedtak til de som ikke leverer innen fristen. Varselet og betinget vedtak kommer i samme brev. I brevet gis det informasjon om hva som er ny frist for levering. Leverer man innen denne fristen unngår man tvangsmulkt.

MERK: Skatteetaten stanset Ileggelse av tvangsmulkt et par måneder i 2020. Dette som et hjelpende tiltak til næringslivet. Skatteetaten opplyser på sin hjemmeside at de ordinære reglene om tvangsmulkt gjelder for 2021.

Rekker du ikke fristen – be om utsettelse

Er du i tvil om du rekker fristen, er det mulig å be om en utsettelse. På grunn av Covid-19, har man i år muligheten til å be om utsatt frist til 20. august.

Søknad leveres gjennom skjema RF-1114.

Merk at ektefeller til næringsdrivende automatisk vil omfavnes av en ev. utsettelse.

Skattleggingsperiode

Skattemeldingen skal omfatte opplysninger om den skattepliktiges formue per 1. januar i skattefastsettingsåret og inntekts- og fradragsposter fra foregående kalenderår. For skattepliktige som har et ordinært regnskapsår innebærer dette at skattemeldingen som leveres i mai 2021 omfatter inntekter og fradragsposter som skal tidfestes til 2020.

Dersom en skattepliktig har avvikende regnskapsår, og dette er godkjent av Skattedirektoratet, kan en annen skattleggingsperiode legges til grunn. Utgangspunktet er da et det er det siste avsluttende regnskapsåret per 1. januar i fastsettingsåret som skal legges til grunn. Dersom selskapet for eksempel har et regnskapsår som går fra 1. februar til 31. januar, er det følgelig regnskapsåret 1. februar 2019 - 31. januar 2020 som skal leveres innen 31. mai 2021.

Les også: Lån fra selskap til aksjonær

Vil du ha hjelp med selskapsskatt? Les mer på nettsiden og kontakt oss gjerne i dag: Skatt

Bokettersyn er myndighetenes granskning av en skattyters regnskapsbøker. Dette skjer normalt i forbindelse med gjennomgang av skattemelding eller ved klage over ligningen, eller dersom det foreligger mistanke om ulovligheter. 

Last ned gratis guide: Bokettersyn og tilleggsskatt

Denne artikkelen ble først publisert i april 2018. Sist oppdatert 15. april 2021. 

Få e-post om nye innlegg

Vi blogger om praktiske problemstillinger med tema i grenseland mellom jus og økonomi.

Vi tar opp utfordringer og spørsmål knyttet til lover og regler som får konsekvenser for din virksomhet og arbeidshverdag. 

Nye blogginnlegg publiseres jevnlig, så om du vil holde deg oppdatert,  registrer deg her for varsling på epost.