<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=481164012244046&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Skattemelding næringsdrivende - Unngå tvangsmulkt lever skattemeldingen i tide

Skattemelding næringsdrivende - Unngå tvangsmulkt lever skattemeldingen i tide

I mars ble skattemeldingen for 2022 gjort tilgjengelig for alle næringsdrivende, og fristen for å levere denne er 31. mai 2023.

Dersom skattemeldingen for næringsdrivende ikke leveres innen fristen 31. mai, kan Skatteetaten ilegge en løpende daglig tvangsmulkt for hver dag skattemeldingen ikke er levert.

Tidligere hadde det ingen store konsekvenser om man ikke overholdt denne fristen, i hvert fall ikke dersom man sørget for levering før skattekontoret rakk å foreta en skjønnsligning. Etter at den nye skatteforvaltningsloven trådte i kraft 1. januar 2017 har skattekontoret fått noen effektive virkemidler i verktøykassen sin, deriblant tvangsmulkt.

Last ned gratis guide om kontroll og straff i skattesaker: Bokettersyn og tilleggsskatt

Tvangsmulkt

Dersom skattemeldingen ikke leveres innen fristen, kan Skatteetaten ilegge en løpende daglig tvangsmulkt for hver dag skattemeldingen ikke er levert. Dagsatsen er på et halvt rettsgebyr (621,50 kr i 2023) og Skatteetaten kan ilegge tvangsmulkt helt opp til kr 62 150 (2023).

I praksis sender skatteetaten ut et varsel og betinget vedtak til de som ikke leverer innen fristen. Dette gjøres et par dager etter leveringsfristen. Varselet og betinget vedtak kommer i samme brev. I brevet gis det informasjon om hva som er ny frist for levering. Normalt vil denne fristen være på to uker. Leverer man innen denne fristen unngår man tvangsmulkt.

Hvem tvangsmulkten retter seg mot

Tvangsmulkten retter seg mot den som etter loven er opplysningspliktig. For aksjeselskap så er det selskapet som sådan som blir ansvarlig for betaling av tvangsmulkten. Her ligger det ingen automatikk i at ledelsen eller styret blir solidarisk ansvarlig for betaling av tvangsmulkten.

Merk: Selv om ledelsen/styret ikke automatisk blir gjort personlig ansvarlig for tvangsmulkten etter skatteforvaltningsloven, kan ledelse/styret bli gjort erstatningsansvarlig etter reglene om styreansvar i aksjeloven. Så det er ingen grunn til å ta lett på opplysningsplikten for ledelsen/styret.

Les mer om styreansvar her: Styrets ansvar - personlig og ubegrenset

For selvstendig næringsdrivende som driver gjennom et enkeltpersonsforetak, vil tvangsmulkten rette seg mot innehaver.

Klageadgang

Et vedtak om tvangsmulkt kan påklages innen 6 uker. Her kan man velge å bruke et elektronisk klageskjema RF-1364 via Altinn. Alternativt kan man sende brev direkte til skattekontoret.

I en klage må man begrunne hvorfor man mener vedtaket er feil. Husk å oppgi referansenummeret i saken og vedtaksdato i klagen.

Kom i kontakt med en av våre eksperter på selskapsskatt

Rekker du ikke fristen – be om utsettelse

Er du i tvil om du rekker fristen for innlevering av skattemeldingen, er det mulig å be om en utsettelse med inntil 30 dager. Likevel slik at fristen aldri kan settes utover 30. juni. Fristen for å søke om utsettelse er 31. mai.

Søknad leveres gjennom skjema RF-1114.

Merk at ektefeller til næringsdrivende automatisk vil omfavnes av en ev. utsettelse.

Skattleggingsperiode

Skattemeldingen skal omfatte opplysninger om den skattepliktiges formue per 1. januar i skattefastsettingsåret og inntekts- og fradragsposter fra foregående kalenderår. For skattepliktige som har et ordinært regnskapsår innebærer dette at skattemeldingen som leveres i mai 2023 omfatter inntekter og fradragsposter som skal tidfestes til 2022.

Dersom en skattepliktig har avvikende regnskapsår, og dette er godkjent av Skattedirektoratet, kan en annen skattleggingsperiode legges til grunn. Utgangspunktet er da et det er det siste avsluttende regnskapsåret per 1. januar i fastsettingsåret som skal legges til grunn. Dersom selskapet for eksempel har et regnskapsår som går fra 1. februar til 31. januar, er det følgelig regnskapsåret 1. februar 2021 - 31. januar 2022 som skal leveres innen 31. mai 2023.

Vil du vite mer? Kontakt oss gjerne i dag for en uforpliktende samtale!

 

Vil du ha hjelp med selskapsskatt? Les mer på nettsiden: Skatt

Denne artikkelen ble først publisert i april 2018. Sist oppdatert mars 2023. 

eBook_Cover_Bokettersyn

Bokettersyn og tilleggsskatt

Har du fått varsel om bokettersyn? Her er en guide om dine rettigheter og plikter. Last ned gratis. 

Få e-post om nye innlegg

Vi blogger om praktiske problemstillinger med tema i grenseland mellom jus og økonomi.

Vi tar opp utfordringer og spørsmål knyttet til lover og regler som får konsekvenser for din virksomhet og arbeidshverdag. 

Nye blogginnlegg publiseres jevnlig, så om du vil holde deg oppdatert,  registrer deg her for varsling på epost.