<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=481164012244046&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Skip to content
Styrets ansvar_
Magnus Legal22. november 20192 min read

Styrets ansvar – personlig og ubegrenset

Stadig strengere krav øker risikoen for styreansvar. Kjenner du minimumskravene i aksjeloven? Styrets ansvar er personlig og ubegrenset. Forsettlig eller uaktsom overtredelse av aksjelovens bestemmelser kan medføre straffeansvar.

Å bli forespurt om å tre inn i et styre er en tillitserklæring, og et styreverv bør være både utfordrende og stimulerende, samt verdiskapende for selskapet. 

Samtidig blir styremedlemmer i økende grad utsatt for rettslig pågang fra kreditorer som ikke får dekning av selskapene. Dette gjelder særlig dersom en ikke oppfyller minimumskravene aksjeloven oppstiller. 

Styrets hovedoppgaver

Styrets hovedoppgave er å sørge for en forsvarlig forvaltning av selskapet, jf. aksjeloven § 6-12. Styrets ansvar og oppgaver omfatter blant annet:

  • organiseringen av selskapet
  • å fatte nødvendige forretningsbeslutninger
  • å legge føringer på selskapets målsetninger, inkludert å fastsette planer og budsjetter for selskapets virksomhet
  • å ansette daglig leder

Styremedlemmene skal holde seg orientert om selskapets økonomiske stilling, og de plikter å påse at selskapets virksomhet, regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll. 

I praksis etableres styreansvaret ofte ved mislighold av disse pliktene. I verste fall går selskapet konkurs, og kreditorene søker å få erstattet sine tap på annen måte enn gjennom et konkursbo uten midler. 

Les også: Daglig leder kan ha personlig erstatningsansvar for tap selskapets underleverandører lider

Kontakt oss i Magnus Legal

Virksomhetens økonomi

Styret skal overse forsvarlig organisering av virksomheten og virksomhetens økonomi. Det må etableres prognoser over forventede inntekter og utgifter, og styret må forvisse seg om at selskapet har en forsvarlig egenkapital og likviditet sammenholdt med driftens omfang og risiko. 

Tilsynsansvar

Endelig har styret et tilsynsansvar etter aksjeloven § 6-13. Det betyr at styret plikter å føre tilsyn med den daglige ledelse og selskapets virksomhet for øvrig.  

Styrets handlingsplikt

Styrets handlingsplikt fremgår generelt som et speilbilde av styrets oppgaver med forvaltning og tilsyn av selskapet. I tillegg har aksjeloven oppstilt konkrete handlingsplikter, som for eksempel at selskapet til enhver tid skal ha en egenkapital som er forsvarlig ut fra risikoen ved og omfanget av virksomheten i selskapet. 

Aksjeloven oppstiller en forsvarlighetsstandard for å beskytte selskapskapitalen, og utløser en handlingsplikt for styret dersom forholdene utvikler seg slik at man ikke lenger oppfyller forsvarlighetsstandarden. 

Erstatningsansvar

Dersom et styremedlem ved handling eller unnlatelse forårsaker et økonomisk tap overfor selskapet, dets aksjonærer eller utenforstående, kan det oppstå erstatningsansvar.

Ansvaret er strengt, og det er i mange tilfeller ikke nok å stemme mot en beslutning som kan medføre ansvar. Et styremedlem kan bli ansvarlig på tross av at det har vært uenig, og det hjelper ikke alltid å få uenigheten protokollert.

Les også: Ruinert av å være styremedlem?

Ikke bare et teoretisk ansvar

Rettspraksis viser at styreansvaret ikke bare er et teoretisk ansvar, men et ansvar som faktisk ilegges styremedlemmer i økende grad. Per i dag er det et tresifret antall dommer hvert år. Det har i de siste tiårene vært en eksplosiv økning i antall saker om styreansvar, en økning som ser ut til å fortsette. Erstatningsansvaret er personlig og ubegrenset, og kan dermed ramme svært hardt.

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av aksjelovens bestemmelser kan også medføre straffeansvar. 

Aksjeloven oppstiller som nevnt så mange plikter for styret, at det i praksis er lettest å komme i ansvar for unnlatelser. Det er altså lov å vurdere feil, men ikke å unnlate å vurdere.

Vi råder alle våre klienter til å forsikre seg mot styreansvar. Det er et stort antall tilbydere av slike forsikringer i markedet, les vår oversikt over styreanvarsforsikringer her:

Kontakt oss i Magnus LegalLes mer om våre tjenester innen selskapsrett.

avatar

Magnus Legal

Magnus Legal is a Norwegian business law firm. We specialize in helping foreign and Norwegian companies succeed when doing business in Norway.

RELATERTE ARTIKLER