<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=481164012244046&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Styrets ansvar_

Styrets ansvar – personlig og ubegrenset

Styrets ansvar er personlig og ubegrenset. Forsettlig eller uaktsom overtredelse av aksjelovens bestemmelser kan medføre straffeansvar.

Stadig strengere krav øker risikoen for styreansvar. Kjenner du minimumskravene i aksjeloven?

Å bli forespurt om å tre inn i et styre er en tillitserklæring, og et styreverv bør være både utfordrende og stimulerende, samt verdiskapende for selskapet. 

Samtidig blir styremedlemmer i økende grad utsatt for rettslig pågang fra kreditorer som ikke får dekning av selskapene. Dette gjelder særlig dersom en ikke oppfyller minimumskravene aksjeloven oppstiller. 

Vil du komme i direkte kontakt med en av våre eksperter? 👩‍💼👨‍💼

Styrets hovedoppgaver

Styrets hovedoppgave er å sørge for en forsvarlig forvaltning av selskapet, jf. aksjeloven § 6-12. Styrets ansvar og oppgaver omfatter blant annet:

  • organiseringen av selskapet
  • å fatte nødvendige forretningsbeslutninger
  • å legge føringer på selskapets målsetninger, inkludert å fastsette planer og budsjetter for selskapets virksomhet
  • å ansette daglig leder

Styremedlemmene skal holde seg orientert om selskapets økonomiske stilling, og de plikter å påse at selskapets virksomhet, regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll. 

I praksis etableres styreansvaret ofte ved mislighold av disse pliktene. I verste fall går selskapet konkurs, og kreditorene søker å få erstattet sine tap på annen måte enn gjennom et konkursbo uten midler. 

Les også: Daglig leder kan ha personlig erstatningsansvar for tap selskapets underleverandører lider

Virksomhetens økonomi

Styret skal overse forsvarlig organisering av virksomheten og virksomhetens økonomi. Det må etableres prognoser over forventede inntekter og utgifter, og styret må forvisse seg om at selskapet har en forsvarlig egenkapital og likviditet sammenholdt med driftens omfang og risiko. 

Tilsynsansvar

Endelig har styret et tilsynsansvar etter aksjeloven § 6-13. Det betyr at styret plikter å føre tilsyn med den daglige ledelse og selskapets virksomhet for øvrig.  

Styrets handlingsplikt

Styrets handlingsplikt fremgår generelt som et speilbilde av styrets oppgaver med forvaltning og tilsyn av selskapet. I tillegg har aksjeloven oppstilt konkrete handlingsplikter, som for eksempel at selskapet til enhver tid skal ha en egenkapital som er forsvarlig ut fra risikoen ved og omfanget av virksomheten i selskapet. 

Aksjeloven oppstiller en forsvarlighetsstandard for å beskytte selskapskapitalen, og utløser en handlingsplikt for styret dersom forholdene utvikler seg slik at man ikke lenger oppfyller forsvarlighetsstandarden. 

Erstatningsansvar

Dersom et styremedlem ved handling eller unnlatelse forårsaker et økonomisk tap overfor selskapet, dets aksjonærer eller utenforstående, kan det oppstå erstatningsansvar.

Ansvaret er strengt, og det er i mange tilfeller ikke nok å stemme mot en beslutning som kan medføre ansvar. Et styremedlem kan bli ansvarlig på tross av at det har vært uenig, og det hjelper ikke alltid å få uenigheten protokollert.

Les også: Ruinert av å være styremedlem?

Ikke bare et teoretisk ansvar

Rettspraksis viser at styreansvaret ikke bare er et teoretisk ansvar, men et ansvar som faktisk ilegges styremedlemmer i økende grad. Per i dag er det et tresifret antall dommer hvert år. Det har i de siste tiårene vært en eksplosiv økning i antall saker om styreansvar, en økning som ser ut til å fortsette. Erstatningsansvaret er personlig og ubegrenset, og kan dermed ramme svært hardt.

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av aksjelovens bestemmelser kan også medføre straffeansvar. 

Aksjeloven oppstiller som nevnt så mange plikter for styret, at det i praksis er lettest å komme i ansvar for unnlatelser. Det er altså lov å vurdere feil, men ikke å unnlate å vurdere.

Vi råder alle våre klienter til å forsikre seg mot styreansvar. Det er et stort antall tilbydere av slike forsikringer i markedet, les vår oversikt over styreanvarsforsikringer her:

Vil du vite mer? Kontakt oss gjerne i dag for en uforpliktende samtale!

 

Les mer om våre tjenester innen selskapsrett.

Magnus Legal - Bilde landingside-styrets årshjul_ny

Styrets årshjul - i praktisk Excelformat

Styrets århjul er  et godt verktøy for styret for å påse at alt blir behandlet, og til rett tid.

Få e-post om nye innlegg

Vi blogger om praktiske problemstillinger med tema i grenseland mellom jus og økonomi.

Vi tar opp utfordringer og spørsmål knyttet til lover og regler som får konsekvenser for din virksomhet og arbeidshverdag. 

Nye blogginnlegg publiseres jevnlig, så om du vil holde deg oppdatert,  registrer deg her for varsling på epost.