<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=481164012244046&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Skip to content
Erstatningsansvar_daglig leder_SOME
Laila Kristjansson17. oktober 20193 min read

Daglig leder kan være ansvarlig for tap hos underleverandører

I en dom fra Høyesterett konstateres det at daglig leder har et ansvar for at selskapet har gode nok regnskaps- og rapporteringsrutiner. Høyesterett sier videre at det også er andre grunnlag som kan føre til erstatningsansvar for daglig leder.  Derfor kan ledelsen og daglig leder i et aksjeselskap har et personlig ansvar for sine avtaleparter dersom selskapet har økonomiske utfordringer. Les om det her.

Plikt til å varsle underleverandører?

I denne saken var det prinsipielle spørsmålet for Høyesterett om daglig leder har en plikt til å varsle sine underleverandører om selskapets sviktende økonomi før selskapet har blitt insolvent, og før plikten til å begjære oppbud har inntrådt.

Dommen fra Høyesterett ble avsagt i desember 2017. (HR-2017-2375-A)

I korte trekk handlet saken om dette: En underleverandør til et skipsverft organisert som aksjeselskap hadde levert og installert utstyr på kreditt frem til verftet gikk konkurs.

Kontakt oss i Magnus Legal

Erstatningskrav

Underleverandøren reiste erstatningskrav mot verftets daglige leder. Høyesterett uttalte at «det følger av det alminnelige ulovfestede kravet om aktsomhet og lojalitet mellom kontraktsparter at et insolvent selskap som mottar nye leveranser på kreditt, forventes å gjøre medkontrahenten oppmerksom på det, dersom det har inntrådt en svikt i selskapets økonomi som innebærer at det ikke regner med å kunne gjøre opp for de nye leveransene ved forfall.

Det personlige ansvaret for ledelsen etter aksjeloven § 17-1 rekker imidlertid ikke nødvendigvis like langt som den kontraktsrettslige varslingsplikten for selskapet. »

Høyesterett kom allikevel til at daglig leder var erstatningsansvarlig. Det ble lagt avgjørende vekt på at «han ikke hadde oppfylt sin plikt etter aksjeloven § 6-14 til å sørge for tilfredsstillende regnskaps- og rapporteringsrutiner. Disse forsømmelsene satte ham og den øvrige ledelsen ute av stand til å forvalte selskapets interesser på en forsvarlig måte, og til å ivareta hensynet til selskapets kreditorer i forbindelse med insolvensen.» (Sitat fra sammendraget i dommen.)

Les også: Når trenger du aksjonæravtale

Daglig leders ansvar

Denne dommen viser at det er klart at det er daglig leders ansvar å passe på at det er gode nok regnskaps- og rapporteringsrutiner i selskapet han leder. Dersom det ikke er det, kan han bli erstatningsansvarlig for det tap selskapets underleverandører lider ved en senere konkurs. Det er altså et strengt og formalistisk ledelsesansvar i Norge.

Høyesterett sier også noe mer i denne dommen. De gir uttrykk for at det også kan være andre momenter som kan føre til ansvar for daglig leder. Ledelsen i et aksjeselskap har et ansvar for sine avtaleparter dersom selskapet har økonomiske utfordringer. Dette ansvaret er bygget på en lojalitetsplikt i kontraktsforhold.

De stiller opp tre momenter som skal vurderes i slike saker

  1. Det første handler om ledelsens behov å kunne jobbe med å løse problemene uten å bli tvunget til å skremme bort alle kunder og leverandører med et varsel. Høyesterett skriver at ledelsen bør ha «et visst strategisk arbeidsrom».

  2. Det andre handler om insolvens-spørsmålet. Høyesterett skisserer at det normalt ikke er aktuelt med personlig ansvar så lenge ledelsen på et «forsvarlig avklart grunnlag» bygget på at selskapet var solvent.

  3. Det tredje handler om sannsynligheten for konkurs. Høyesterett skriver at opplysningsplikt «ikke bør inntre» selv om selskapet er insolvent dersom det er et «realistisk håp om å redde selskapet» fra konkurs, og selskapets ledelse «lojalt» jobber med dette for øyet. Selskapet må dessuten kaste kortene innen rimelig tid, dersom redningsoperasjonen ikke lenger synes realistisk.

Disse momentene gir daglig leder noen «knagger» for hvilke hensyn som må tas i et selskap med dårlig økonomi.

Videre viser saken også viktigheten av at selskapene tegner ansvarsforsikring som beskytter daglig leder og styret mot krav fra selskapets avtalepartnere og kreditorer.

Kontakt oss i Magnus Legal

Les mer om hvordan vi kan hjelpe deg med selskapsrett.

avatar

Laila Kristjansson

Lailas spesialfelt er transaksjonsjuss, selskaps-, kontrakts- og arbeidsrett. Laila holder jevnlig kurs og seminarer. Hun har erfaring med styrearbeid, både i form av egne verv og ved at hun regelmessig bistår styrer i deres arbeid. Hun har også god prosedyreerfaring. Laila har jobbet som forretningsadvokat siden 2000, herunder i Deloitte samt i egen praksis før hun kom til Magnus Legal i 2007.

RELATERTE ARTIKLER