<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=481164012244046&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
googleskatt og monsterskatt

Omtalesaker globalskatt og "monsterskatt"

Den 6. oktober 2023 la Støre-regjeringen frem forslag til statsbudsjett for 2024.  Som vanlig presenteres der også de såkalte omtalesakene. Dette er saker som står høyt på regjeringens agenda hvor arbeid med utredning / innføring er pågående. Her er to viktige omtalesaker i årets budsjettforslag:

Skattlegging av privat konsum i selskap – «Monsterskatten»

Regjeringen hadde opprinnelig planlagt å innføre nye beskatningsregler for privat bruk av selskapseiendeler i 2023. Forslaget som ble sendt på høring tilbake i 2022 skapte heftig debatt.

Grunntanken er at både aksjonæren og selskapet som eier hus, leilighet, båt, fly, mv., skal skattlegges for de periodene hvor eiendelen ikke er leiet ut til kunder.

Reglene ble kritisert for å være for lite målrettede og for at eventuelle unntaksbestemmelser var for uklare.

Regjeringen tar sikte på å fremme et forslag til mer målrettede særregler i 2024, med ikrafttredelse fra og med 2025.

Vi vil i denne forbindelse minne om at privat konsum i selskap skal rapporteres og beskattes etter gjeldende regler, og at dette fortsatt er et prioritert kontrollområde for Skatteetaten.

Har du spørsmål om skatt?

Skatt på globalt overskudd og global minimumsskatt – «Googleskatten»

I oktober 2021 lanserte OECD/G20s Inclusive Framework et forslag om en ny skattlegging av den digitaliserte økonomien. Forslaget består av to såkalte pilarer som kan oppsummeres slik:

Pilar 1 vil inneholde regler som skal omfordele skattegrunnlaget til markedsstatene, der selskapene driver økonomisk aktivitet, uavhengig av fysisk tilstedeværelse. Pilar 1 vil omfatte selskaper med global omsetning på over 20 milliarder euro og lønnsomhetsgrad over 10 %.

Nedslagsfeltet for pilar 1 er dermed relativt snevert.

Pilar 2 vil inneholde regler om innføring av en global minimumsskatt på 15 % for konsern med omsetning på over 750 millioner euro. Pilar 2 har dermed et bredere nedslagsfelt enn pilar 1.

Forslaget er et ledd i en målsetning om en bredere beskatning av digitale selskaper. Et forslag om innføring av Pilar 2-reglene har nylig vært på høring i Norge. Regjeringen tar sikte på å fremlegge et forslag om innføring av global minimumsbeskatning av store konserner høsten 2023 med virkning fra og med 2024.

Se hele oppsummeringen her: Statsbudsjett 2024 - Oppsummering

Har du spørsmål om skatt?

Få e-post om nye innlegg

Vi blogger om praktiske problemstillinger med tema i grenseland mellom jus og økonomi.

Vi tar opp utfordringer og spørsmål knyttet til lover og regler som får konsekvenser for din virksomhet og arbeidshverdag. 

Nye blogginnlegg publiseres jevnlig, så om du vil holde deg oppdatert,  registrer deg her for varsling på epost.