<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=481164012244046&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Feriepenger, hva er reglene?

Er opptjening og utbetaling av feriepenger i strid med EØS-retten?

Dette spørsmålet er kommet som en konsekvens av at ESA, som er EFTAs overvåkningsorgan for å kontrollere at EØS-landende følger reglene i EØS-avtalen, har stilt spørsmål til norske myndigheter angående denne ordningen. I ferieloven skiller vi mellom retten til feriepenger, og rett til ferie. Selve ferien følger inneværende arbeidsår, mens opptjeningsåret for feriepenger er kalenderåret før. La oss ta en nærmere titt på dette. 

Etter ferieloven § 11 første ledd, utbetales feriepenger opptjent hos arbeidsgiver det foregående opptjeningsår i forbindelse med avvikling av ferie.

Er denne løsningen med etterbetaling av feriepenger i strid med Europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/88/EF om visse aspekt ved organisering av arbeidstida? Og hvilke konsekvenser kan dette få for reglene i ferieloven, og for arbeidsgiver?

Hva sier direktivet om utbetaling av feriepenger?

Det følger av direktivets artikkel 7 at «Medlemsstatane skal gjere dei tiltaka som er naudsynte for å sikre at alle arbeidstakarar får ein årleg betalt ferie på minst fire veker, i samsvar med dei vilkåra for rett til og tildeling av slik ferie som er fastsette ved nasjonal lovgjeving og/eller praksis».

Pålegget fra ESA til norske myndigheter er å utrede hvorvidt ordningen med forutgående opptjening er i tråd med kravet i direktivets bestemmelse. Myndighetene må dermed utrede modeller for å bringe opptjening og utbetaling av feriepenger nærmere hverandre i tid, slik at alle arbeidstakere kan avvikle ferie i en fire ukers periode basert på opptjening i en 12 måneders periode som ikke fastsettes av forutgående kalenderår.

Endringer og konsekvenser 

Om det skulle vise seg at utbetalingsordningen er direktivstridig, vil utbetalingsordningen i ferieloven måtte bli endret. Hvordan endringen blir kommer an på myndighetenes utredelse, men det kan tenkes at opptjeningsperioden for feriepengegrunnlaget flyttes nærmere i tid til utbetalingsdato.

I et slikt tilfelle, vil arbeidsgivere måtte tilpasse planen for opptjening og utbetaling som etterlever den endelige endringen.

En annen mulig løsning, er at ferien gjennomføres med full utbetaling av lønn. Dette er en løsning mange europeiske land allerede har.

Det er forventet at utredningen fra myndighetene skal komme 1. april 2024.

Vil du vite mer? Last ned vår guide i dag. 

Kan du reglene for feriepenger?

 

Få e-post om nye innlegg

Vi blogger om praktiske problemstillinger med tema i grenseland mellom jus og økonomi.

Vi tar opp utfordringer og spørsmål knyttet til lover og regler som får konsekvenser for din virksomhet og arbeidshverdag. 

Nye blogginnlegg publiseres jevnlig, så om du vil holde deg oppdatert,  registrer deg her for varsling på epost.