<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=481164012244046&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
EU taksonomien: Bærekraft blir en forutsetning for finansiering

EU taksonomien: Bærekraft blir en forutsetning for finansiering

EU vedtok nylig en forordning som pålegger finansbransjen å sørge for bærekraftig finansiering. Forordningen vil føre til at virksomheter i alle bransjer må tenke bærekraftig for å få finansiering. Forordningen er blitt innrettet i norsk lov og trådte i kraft 01.01.2023. Dette vil få stor betydning for bedrifter i Norge. 

For norske bedrifter innebærer implementeringen av EU-forordningen at banker og andre finansielle institusjoner må vurdere kundene sine etter taksonomien. 

Som følge av EU forordningen om bærekraftig finansiering vil norske og europeiske bedrifter oppleve økte krav fra finansnæringen på å dokumentere bærekraftambisjoner og -målsetninger.

Bedrifter som oppfyller bærekraftsmålsetningene vil få lettere tilgang til lån og finansiering. I tillegg kan de oppnå bedre vilkår på finansieringen. Det grønne skiftet er allerede i gang, og det er ingen grunn til å vente med å sette bærekraftsmålene på handlingsplanen.

Guide om miljøsertifiseringer i Norge

Hva er taksonomien?

For å bestemme om en aktivitet er bærekraftig eller ikke har EU utarbeidet et klassifiseringssystem, den såkalte EU taksonomien. Per nå retter taksonomien seg mot 13 ulike bransjer:

 1. Skogbruk
 2. Miljøbeskyttelse og restaurasjon 
 3. Industriproduksjon
 4. Energiforsyning
 5. Vann og Avløp
 6. Transport og oppbevaring
 7. Informasjonsteknologi
 8. Bygg og eiendom
 9. Profesjonelle, vitenskapelige og tekniske aktiviteter
 10. Finans og forsikring
 11. Utdanning
 12. Helse og sosialarbeid
 13. Kunst og underholdning 

Se også: EUs nye klimalov

Krav til rapportering

Taksonomien stiller også krav til bedrifter om rapportering på og dokumentering av relevante tekniske kriterier for sin bransje. Denne plikten trer i kraft 31.12.2023 og vil gjelde for regnskapsåret 2023. Finansdepartementet anbefaler bedrifter å frivillig rapportere tidligere, slik at det ikke oppstår problemer når rapporteringsplikten trer i kraft. Rapporteringsplikten vil avdekke hvor stor andel av virksomhetens portefølje som er i tråd med taksonomien, og dermed om virksomheten anses som et bærekraftig investeringsobjekt.  

For norske bedrifter innebærer implementeringen av EU-forordningen at banker og andre finansielle institusjoner nå må vurdere kundene sine etter taksonomien.

Vår anbefaling er derfor at virksomheter setter seg inn i de bransjerelevante tekniske kriteriene. Det kan være avgjørende for din virksomhets fremtidige finansiering at bærekraft er en integrert del av driften. Vi ser allerede nå at det europeiske markedet for bærekraftige investeringer har eksplodert, og det norske markedet følger like etter.

Les også: Den 1. juli 2022 trådte Åpenhetsloven i kraft i Norge

Vær tidlig ute – unngå sanksjoner

Ved å være tidlig ute med å kartlegge bedriftens arbeid for bærekraft, og opprette rutiner for rapportering og dokumentasjon vil bedriften følge utviklingen i markedet, og dra fordeler av dette tidlig. Det er også forventet at det vil bli utarbeidet et sanksjonssystem for virksomheter som ikke oppfyller kravene. Ved å ha et etablert system på plass allerede når rapporteringskravene trer i kraft i Norge, kan man unngå slike sanksjoner.

Taksonomien er omfattende, men vil i alle tilfeller være aktuell fremover. Sørg for å være godt rustet allerede nå. Et effektivt virkemiddel er å være miljøsertifisert. Les mer om dette i vår guide.

Guide om miljøsertifiseringer i Norge

Se mer på nettsiden: Bærekraft

Få e-post om nye innlegg

Vi blogger om praktiske problemstillinger med tema i grenseland mellom jus og økonomi.

Vi tar opp utfordringer og spørsmål knyttet til lover og regler som får konsekvenser for din virksomhet og arbeidshverdag. 

Nye blogginnlegg publiseres jevnlig, så om du vil holde deg oppdatert,  registrer deg her for varsling på epost.