Eu taksonomien

EU vedtok nylig en forordning som pålegger finansbransjen å sørge for bærekraftig finansiering. Forordningen vil føre til at virksomheter i alle bransjer må tenke bærekraftig for å få finansiering. Det er forventet at regelverket implementeres i norsk rett i løpet av første halvdel av 2021, og at det vil få stor betydning for bedrifter i Norge.

Som følge av EU forordningen om bærekraftig finansiering vil norske og europeiske bedrifter oppleve økte krav fra finansnæringen på å dokumentere bærekraftambisjoner og -målsetninger.

Bedrifter som oppfyller bærekraftsmålsetningene vil få lettere tilgang til lån og finansiering. I tillegg kan de oppnå bedre vilkår på finansieringen. Det grønne skiftet er allerede i gang, og det er ingen grunn til å vente med å sette bærekraftsmålene på handlingsplanen.

Hva er taksonomien?

For å bestemme om en aktivitet er bærekraftig eller ikke har EU utarbeidet et klassifiseringssystem, den såkalte EU taksonomien. Per nå retter taksonomien seg mot syv ulike bransjer:

  1. jordbruk og skogbruk
  2. industriproduksjon
  3. energiforsyning
  4. vann og avløp
  5. transport og oppbevaring
  6. informasjonsteknologi
  7. bygg og eiendom

Det forventes at flere bransjer vil blir regulert etter hvert. Taksonomien inneholder en rekke tekniske kriterier som de ulike bransjene skal vurdere sin virksomhet opp mot. Eksempler på konkrete screeningkriterier som vil gjelde for bygg- og anleggsbransjen er:

“It is ensured that building components and materials do not contain asbestos nor substances of very high concern as identified on the basis of the “Authorisation List” of the REACH Regulation”.

og

“The new construction must not be built on arable or greenfield land of recognised high biodiversity value and land that serves as habitat of endangered”.

Krav til rapportering

Taksonomien stiller også krav til bedrifter om rapportering på og dokumentering av relevante tekniske kriterier for sin bransje. Denne rapporteringsplikten er forventet å tre i kraft fra og med 31. desember 2021. Rapporteringsplikten vil avdekke hvor stor andel av virksomhetens portefølje som er i tråd med taksonomien, og dermed om virksomheten anses som et bærekraftig investeringsobjekt.

For norske bedrifter innebærer implementeringen av EU-forordningen at banker og andre finansielle institusjoner nå må vurdere kundene sine etter taksonomien.

Vår anbefaling er derfor at virksomheter setter seg inn i de bransjerelevante tekniske kriteriene. Det kan være avgjørende for din virksomhets fremtidige finansiering at bærekraft er en integrert del av driften. Vi ser allerede nå at det europeiske markedet for bærekraftige investeringer har eksplodert, og det norske markedet følger like etter.

Vær tidlig ute – unngå sanksjoner

Ved å være tidlig ute med å kartlegge bedriftens arbeid for bærekraft, og opprette rutiner for rapportering og dokumentasjon vil bedriften følge utviklingen i markedet, og dra fordeler av dette tidlig. Det er også forventet at det vil bli utarbeidet et sanksjonssystem for virksomheter som ikke oppfyller kravene. Ved å ha et etablert system på plass allerede når rapporteringskravene trer i kraft i Norge, kan man unngå slike sanksjoner.

Taksonomien er omfattende, men vil i alle tilfeller være aktuell fremover. Sørg for å være godt rustet allerede nå. Et effektivt virkemiddel er å være miljøsertifisert. Les mer om dette i vår guide.

Last ned gratis guide om MILJØSERTIFISERINGER