Klage til KOFA.jpg

Her får du oversikt over alt, du som leverandør, må huske på om du skal sende inn en klage til klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA).

Hva er KOFA?

KOFA er et uavhengig, nasjonalt klageorgan som behandler tvister mellom offentlige oppdragsgivere og levererandører om brudd på regelverket for offentlige anskaffelser. 

Hvem kan klage til KOFA? 

Alle som har saklig klageinteresse i en konkret sak kan klage. Med saklig klageinteresse menes at man har en berettiget og legitim interesse i en sak. Dersom du som leverandør har inngitt tilbud i en anbudskonkurranse, vil du alltid anses å ha en slik klageinteresse. 

Dersom det dreier seg om ulovlige direkte anskaffelser, er det ikke et krav om klageinteresse. Her kan hvem som helst klage til KOFA. Med ulovlig direkte anskaffelse menes at en oppdragsgiver har inngått en kontrakt som ikke er kunngjort på den måten anskaffelsesreglene krever. 

Manglende kunngjøring betyr i praksis å unndra en anskaffelse fra den frie konkurransen i markedet, og anses derfor som et alvorlig brudd på regelverket. Man har derfor særregler for denne typen anskaffelser når det kommer til klage- og sanksjonsmuligheter. 

Les også: Hvordan kan du begjære innsyn i anbudsdokumenter? 

Hva kan du klage på?

Du kan klage på alle kontrakter som omfattes av regelverket for offentlige anskaffelser. Dette regelverket består av lov om offentlige anskaffelser, samt en rekke forskrifter.

KOFA har ikke myndighet til å behandle spørsmål knyttet til andre konkurranseregelverk, som for eksempel statsstøtteregelverket eller konkurranseloven.

Man må også huske på at oppdragsgiver har det vi kaller et innkjøpsfaglig skjønn. For eksempel er det oppdragsgiver som avgjør hvilke krav som skal stilles i konkurransen, og hvilken prismodell tilbud skal evalueres opp mot.

KOFA kan bare overprøve et slikt skjønn hvis skjønnsutøvelsen ikke er i samsvar med de grunnleggende prinsipper i anskaffelsesretten. Hvis du mener dette er tilfellet er det viktig at du i klagen gir en utførlig redegjørelse for hva du mener er feil ved skjønnsutøvelsen.

Les mer: Hva kan du gjøre om du er forbigått i en anbudskonkurranse?

Hva kan KOFA beslutte? 

KOFA fikk fra og med 2017 igjen myndighet til å ilegge overtredelsesgebyr der det dreier seg om ulovlig direkte anskaffelser.  Slike avgjørelser er rettslig bindende for partene. KOFA har plikt til å ilegge gebyr der oppdragsgiver ved forsett eller grov uaktsomhet har foretatt en ulovlig direkte anskaffelse. 

Når KOFA fatter beslutninger knyttet til andre typer brudd på anskaffelsesregelverket, er slike avgjørelser kun rådgivende. Dette betyr at partene rettslig sett ikke er bundet av KOFAs beslutning. 

Kostnader ved å klage til KOFA

Det koster 8 000 kroner å få en klage behandlet av KOFA. Dersom klagen omhandler en ulovlig direkte anskaffelse, er det imidlertid ikke noe klagegebyr. 

Frister å huske på

Du må huske å klage innen 6 måneder etter at det ble inngått kontrakt i den konkurransen du ønsker å få behandlet av klageorganet. For ulovlig direkte anskaffelser er denne fristen 2 år. 

Utforming av klagen

En klage til KOFA skal være skriftlig. I klagen må du gjøre rede for de deler av anskaffelsesreglene du mener oppdragsgiver har brutt i den aktuelle saken, og begrunne din påstand. Det er viktig at du legger ved all dokumentasjon som underbygger standpunktet ditt. Du skal alltid legge ved eventuell kunngjøring og konkurransegrunnlag. Veldig ofte vil det også være relevant å vedlegge både tilbud, anskaffelsesprotokoll, ulike referater og annen korrespondanse du har hatt med innklagede. 

Det er ingenting i veien for at du kan skrive klagen selv. Det kan imidlertid være lurt å få juridisk bistand for å sikre at du får frem alle rettslige poeng som begrunner hvorfor en kontraktstildeling ikke er rettmessig. Ufullstendige klager vil bli avvist av klagenemda.


Magnus Legal samarbeider med Inventura på offentlige anskaffelser
For at du som kunde skal få tilgang til den beste ekspertisen innen offentlige anskaffelser har Magnus Legal inngått et samarbeid med Inventura.

Inventura – eksperter på innkjøpsdrevne verdikjeder
Inventura er et norskeid konsulentfirma som spesialiserer seg på innkjøp og offentlige anskaffelser, samt effektivisering og utvikling av innkjøpsdrevne verdikjeder. Inventura har ca 80 jurister, økonomer, ingeniører og andre fagfolk, som brenner for gode innkjøp, og kan lose kundene trygt gjennom utfordrende farvann knyttet til både offentlige anskaffelser og anbud eller innkjøp i privat sektor. Inventura har erfaring fra de fleste bransjer, og bistår både innkjøpere og tilbydere. De har kontorer i Oslo og Bergen, og kunder over hele Norge.

Les mer på nettsiden: www.inventura.no


 

Gode råd 

Regelverket for offentlige anskaffelser er omfattende og byr på både praktiske og rettslige utfordringer for offentlige innkjøpere og for leverandører til det offentlige. Last ned gratis guide for et innblikk i de mest sentrale spillereglene og noen gode råd og huskeregler underveis i arbeidet.

Last ned gratis guide Hvordan vinner du anbudet?