Gjennomføring av konkurranse med forhandlinger.jpg

Konkurranse med forhandlinger er en anskaffelsesform som sikrer stor fleksibilitet for oppdragsgiver. Men man må likevel huske å ivareta anskaffelsesrettens grunnleggende hensyn til likebehandling, forutberegnelighet og etterprøvbarhet ved gjennomføring av denne type anskaffelsesprosesser.

Les også: Når kan du bruke konkurranse med forhandling

Hvordan forhandlingene gjennomføres

Det stilles ingen eksplisitte krav til hvordan forhandlingene skal gjennomføres, men de generelle konkurranserettslige prinsippene forutsigbarhet, transparens og likebehandling legger føringer for hvordan oppdragsgiver må legge opp forhandlingene. Her er noen punkter du som oppdragsgiver bør merke deg:

Dokumentasjon

For å sikre at anbudsprosessen skal kunne verifiseres og etterprøves, må alle viktige hendelser i forhandlingsforløpet dokumenteres. Dette betyr blant annet at det må skrives referat fra forhandlingsmøter, og dersom det fremkommer muntlig informasjon som er styrende for valg underveis, må opplysningene nedtegnes og dokumenteres skriftlig.

Endringer under forhandlingsfasen

Dersom oppdragsgiveren i løpet av forhandlingsfasen foretar endringer i konkurransegrunnlaget skal disse endringene umiddelbart sendes til alle leverandørene som deltar i forhandlingsrunden. I slike situasjoner bør oppdragsgiver også vurdere om leverandørene bør gis ytterlige tid for å kunne innhente nye opplysninger og utarbeide nye forslag som følge av endrede krav.

Når man gjør anskaffelser på vegne av offentlige oppdragsgivere er det mange regler som skal følges. Her kan du laste ned en gratis sjekkliste med viktige punkter for oppdragsgivere i offentlig sektor.

Likebehandling av alle leverandører

Kravet om likebehandling og ikke-diskriminering innebærer at oppdragsgiver ikke kan forskjellsbehandle leverandører uten saklig grunn. Dette betyr blant annet at alle leverandører skal få samme type informasjon, få like lang tid til å forberede seg, samt like muligheter til å gå i reelle forhandlinger. Et eksempel på en ulovlig forskjellsbehandling vil for eksempel være at en leverandør får anledning til flere forhandlingsrunder enn sine konkurrenter.

Konfidensialitet

Under forhandlingene skal oppdragsgiveren ikke uten samtykke gi de øvrige leverandørene tilgang til fortrolige opplysninger som en leverandør har gitt underveis i konkurransen. Dersom leverandøren gir samtykke, må oppdragsgiver forsikre seg om at samtykke gjelder de bestemte opplysningene oppdragsgiver. Et samtykke skal gjelde de bestemte opplysningene som oppdragsgiveren planlegger å gi tilgang til.

Les også: Tips til å skrive et godt konkurransegrunnlag

Hva det kan forhandles om

Formålet med å velge konkurranse med forhandlinger er å sørge for å at anskaffelsen dekker oppdragsgivers behov på en god og hensiktsmessig måte. Den klare hovedregelen er at man kan forhandle om alle sider ved tilbudet – pris, kvaliteter, funksjonaliteter, mengde og gjennomføring – for å nevne noe.

Men, det finnes en grense for hva det kan forhandles om; det er et totalforbud mot å forhandle om absolutte vilkår. Dette betyr at der det fremkommer krav og vilkår i konkurransegrunnlaget som fremstår som ufravikelige, kan ikke partene modifisere eller endre disse under forhandlingene. Det samme gjelder tildelingsvilkårene. For å sikre forutsigbarhet må leverandørene være trygge på at de vilkår man vurderes opp mot er ugjenkallelige.


Magnus Legal samarbeider med Inventura på offentlige anskaffelser
For at du som kunde skal få tilgang til den beste ekspertisen innen offentlige anskaffelser har Magnus Legal inngått et samarbeid med Inventura.

Inventura – eksperter på innkjøpsdrevne verdikjeder
Inventura er et norskeid konsulentfirma som spesialiserer seg på innkjøp og offentlige anskaffelser, samt effektivisering og utvikling av innkjøpsdrevne verdikjeder. Inventura har ca 80 jurister, økonomer, ingeniører og andre fagfolk, som brenner for gode innkjøp, og kan lose kundene trygt gjennom utfordrende farvann knyttet til både offentlige anskaffelser og anbud eller innkjøp i privat sektor. Inventura har erfaring fra de fleste bransjer, og bistår både innkjøpere og tilbydere. De har kontorer i Oslo og Bergen, og kunder over hele Norge.

Les mer på nettsiden: www.inventura.no


 

Vil du ha flere gode råd til gjennomføring av konkurranse?  

Last ned gratis sjekkliste Gjennomføring av anbudskonkurranser for offentlige oppdragsgivere