Corona - forsikringer

Oppdatert 23.03.2020: Man er sjelden klar over hvilke forsikringsdekninger man har før man faktisk får bruk for dem. Nå får du kanskje bruk for dem. Koronautbruddet påvirker alle virksomheter, og det er viktig å ha riktig forsikring.  Hva skjer hvis bedriftseier blir sykemeldt, og hva skjer hvis daglig leder eller andre ansatte blir satt i karantene?

Sjekk først, kartlegg etterpå

Først og fremst må du sjekke hva slags forsikringsdekninger du faktisk har.

Her anbefales det å ta direkte kontakt med forsikringsselskapet og be om en oversikt over bedriftens dekninger.  

Les også vår oppsummering for bedrifter og ansatte: Korona - hva gjør vi nå?

Det finnes mange ulike forsikringsdekninger. Som bedriftseier er det særlig disse forsikringene som vil være av aktuell interesse:

Driftstapsforsikring

Som følge av koronaviruset opplever flere bedrifter avbestillinger og manglende leveranse av underleverandører. Har bedriften din tegnet en driftstapsforsikring dekker slike forsikringer i utgangspunktet tapt omsetning og inntekt ved driftsavbrudd dersom oppstått skade på bedriftens eiendeler og bygg skyldes brann, tyveri, vann osv.

Driftstap som følge av virusutbrudd (koronavirus) erstattes i utgangspunktet ikke. Et slikt virusutbrudd kan bli oppfattet som en force majeure i forsikringsvilkårene. Her må man lese den aktuelle bestemmelsen i forsikringsavtalen.

Men det finnes unntak. Dersom en bedrift får erstatningsmessig skade på eiendeler/bygg kan de få erstatning som følge av forlenget avbruddstid og driftstap dersom leverandørene sitter i karantene og derfor ikke får reparert skaden.

Sykeavbruddsforsikring

Sykeavbruddsforsikring må ikke forveksles med vanlig avbruddsforsikring. Avbruddsforsikring dekker tap dersom driften stanser på grunn av en erstatningsmessig skade på bygninger og eiendeler (typisk brann eller lynnedslag). Den gjelder altså ikke ved sykdom.

En sykeavbruddsforsikring dekker inntektsbortfall dersom innehaveren eller en nøkkelperson blir sykemeldt. Det som dekkes her er typisk løpende driftsutgifter som strøm, forsikringer, lønnsutgifter og tap i egen inntekt. For nøkkelpersoner dekkes utgifter til vikar. Erstatningen utbetales som dagpenger. 

Rammes firmainnehaver eller en av nøkkelpersonene i firmaet av koronavirus og blir sykemeldt, kan bedriften få dekket sitt tap dersom det er tegnet sykeavbruddsforsikring.

Dette gjelder ikke for personer som settes i karantene. For disse vil ikke forsikringen være dekningsmessig.

Hva med entrepriseforsikring?

Hva skjer dersom du som entreprenør blir forsinket i din oppfyllelse av kontrakten som følge av koronavirus.

Entreprenøren er via NS pålagt å tegne en ansvarsforsikring, og forsikringsselskapene tilbyr både prosjektforsikring og entreprenørforsikring. Men ingen av disse vil være dekningsmessig som følge av entreprenørens økonomiske tap grunnet forsinkelser.

Les også: Styreansvarsforsikring - løp og kjøp

Konklusjon

Dessverre lite å hente i de fleste forsikringsdekninger, med mindre du blir sykemeldt som følge av koronaviruset.  Da vil en sykeavbruddsforsikring være den mest aktuelle dekningen.

Dukker det opp juridiske spørsmål i forbindelse med koronautbruddet? Ta gjerne kontakt med oss.