Forbigått i en anbudskonkurranse.jpg

Har du mistanke om at en anbudskonkurranse ikke har foregått på riktig vis kan det være lurt å undersøke anskaffelsesprosessen nærmere. Du som leverandør kan ha krav på erstatning.

Urettmessig forbigått

For mange leverandører kan anskaffelsesregelverket fremstå som unødvendig komplisert og lite fleksibelt – men det er viktig å huske på at det overordnede formålet med reglene er å sikre at de prosessene som ligger til grunn for det offentliges innkjøp baserer seg på konkurranse, forutsigbarhet og likebehandling. Dersom en offentlig oppdrags­giver ikke overholder disse prinsippene er det ikke bare et brudd på regelverket, men du som leverandør har også brukt mye tid på å skrive tilbud og delta i en konkurranse som ikke har vært korrekt behandlet. 

Når du har mistanke om at en anbudskonkurranse ikke har foregått på riktig vis kan det derfor ofte være en god ide å undersøke anskaffelsesprosessen nærmere, særlig fordi du som leverandør kan ha krav på erstatning. 

Last ned gratis sjekkliste over det viktigste du må være oppmerksom på i de ulike stadiene i tilbudsskrivingen. 

Under kommer vi med noen råd om hvordan leverandører kan gå frem der man mistenker at man er urettmessig forbigått i en anbudskonkurranse. Vi minner om at anskaffelsesregelverket er svært detaljert, og at det ofte kan være lurt å søke hjelp fra noen som kjenner reguleringen på området dersom du ønsker å gå videre med saken. 

Steg 1: Be om innsyn 

Oppdragsgiver er forpliktet til å gi en begrunnelse for hvorfor nettopp det aktuelle tilbudet ble valgt. Begrunnelsen skal sette deg som tilbyder i stand til å vurdere om den konkrete anskaffelsesprosedyren er i samsvar med anskaffelsesregelverket. Det kan også være lurt å be om innsyn i de øvrige deler av anskaffelsen, som protokoller, referater og lignende. Det er offentlighetslovens regler som gjelder for innsyn i anbudsdokumenter. 

Les mer: Hvordan kan du begjære innsyn i anbudsdokumenter? 

Steg 2: Har du en sak? Klag!

Det skal gå en viss tid fra oppdragsgiver velger tilbud til kontrakt inngås (karensperiode) og det er i dette tidsrommet du som leverandør har mulighet til å endre utfallet av konkurransen. Dette gjør du ved å klage på oppdragsgivers tildeling, slik at oppdragsgiver kan omgjøre sitt valg av kontraktspart. Når du legger frem dine innvendinger er det viktig at disse er saklige og klart formulerte, og at de knytter seg opp til konkret forhold i anskaffelsesprosessen. 

Les mer: Hvordan klage på en offentlig anbudsprosess?

Steg 3: Hva sier oppdragsgiver?

Dersom oppdragsgiver er enig i dine innvendinger kan han velge å omgjøre kontraktsinnstillingen. Dersom oppdragsgiver imidlertid velger å ikke etterkomme klagen, må leverandøren begjære midlertidig forføyning for å forhindre kontraktsinngåelse. Dette betyr at tidspunktet for inngåelse av kontrakt utsettes til uenigheten mellom leverandør og oppdragsgiver er løst. 

Steg 4: Etter kontraktsinngåelse – krav på erstatning?

Brudd på anskaffelsesreglene kan gi krav på erstatning. Det er her som ellers avgjørende at det foreligger ansvarsgrunnlag, årsakssammenheng og et økonomisk tap. Det er de ordinære domstoler som må ta stilling til et slikt erstatningssøksmål. Du kan enten ha krav på den negative kontraktsinteresse som betyr at dine kostnader ved å delta i konkurransen dekkes. I visse saker kan retten også tilkjenne erstatning for den positive kontraktsinteresse. Dette betyr at du får et økonomisk vederlag som skal dekke alt det du har tapt på å ikke få denne kontrakten. 

Hva med KOFA?

KOFA er klageorganet for offentlige anskaffelser. Organet kan kun komme med rådgivende uttalelser, og kan heller ikke ilegge erstatning. Det koster 8000 kroner i gebyr for å få en sak behandle av KOFA. Dersom det dreier seg om en ulovlig direkte anskaffelse, er gebyret vesentlig lavere (1000 kroner).

En siste huskeregel: Alle konkurranser som omfattes av regelverket for offentlige anskaffelser skal være basert på konkurranse, transparens, forutberegnelighet og likebehandling. Dersom dette ikke er tilfelle i din sak, kan det være gode grunner for å se nærmere på saken.


Magnus Legal samarbeider med Inventura på offentlige anskaffelser
For at du som kunde skal få tilgang til den beste ekspertisen innen offentlige anskaffelser har Magnus Legal inngått et samarbeid med Inventura.

Inventura – eksperter på innkjøpsdrevne verdikjeder
Inventura er et norskeid konsulentfirma som spesialiserer seg på innkjøp og offentlige anskaffelser, samt effektivisering og utvikling av innkjøpsdrevne verdikjeder. Inventura har ca 80 jurister, økonomer, ingeniører og andre fagfolk, som brenner for gode innkjøp, og kan lose kundene trygt gjennom utfordrende farvann knyttet til både offentlige anskaffelser og anbud eller innkjøp i privat sektor. Inventura har erfaring fra de fleste bransjer, og bistår både innkjøpere og tilbydere. De har kontorer i Oslo og Bergen, og kunder over hele Norge.

Les mer på nettsiden: www.inventura.no


 

For å nå opp i offentlige anbudskonkurranser er det mye å huske på, og dersom det blir gjort feil eller forglemmelser i tilbudsprosessen kan det få store konsekvenser for deg som leverandør. Her kan du laste ned en sjekkliste for tilbudsskriving.

Last ned gratis sjekkliste Slik skriver du gode tilbud