<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=481164012244046&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Dette er kravene til oppholdstillatelse ved arbeid på flyttbar innretning på norsk sokkel

Hva er kravene til oppholdstillatelse ved arbeid på flyttbar innretning på norsk sokkel?

Svaret på spørsmålet avhenger av hvor den ansatte er bosatt, type innretning og oppdragets art. Det er med andre ord ikke rett frem. I denne bloggen ser vi på om det er krav til oppholdstillatelse (tidligere kalt arbeidstillatelse) for utenlandsk arbeidskraft, dersom den ansatte arbeider på en flyttbar innretning og hvilke krav som må oppfylles.

Hvor er den ansatte bosatt?

I spørsmålet om den ansatte trenger oppholdstillatelse for å arbeide på land eller norsk sokkel er det av betydning hvor han eller hun er bosatt.

  • Nordiske borgere og EU/EØS-borgere er unntatt fra kravet om oppholdstillatelse.
  • Hovedregelen for borgere utenfor EU/EØS er at de må ha oppholdstillatelse.
  • Hvor skal den ansatte jobbe?

Kravet om oppholdstillatelse er avgrenset til å gjelde «i riket», som i denne sammenheng anses som fastlands-Norge og 12 nautiske mil ut i sjøen regnet ut fra grunnlinjen. Kravet vil derimot også gjelde «innretninger og anlegg som nyttes på eller er tilknyttet den norske delen av kontinentalsokkelen».

Og da stiller du deg kanskje spørsmålet, hva innebærer dette?

Dette innebærer at vi må skille mellom de innretninger som er faste og de som er flyttbare på norsk sokkel.

  • Skal den ansatte arbeide på en fast innretning på norsk sokkel, stilles det som utgangspunkt krav om oppholdstillatelse.
  • Skal den ansatte arbeide på en flyttbar innretning på norsk sokkel, stilles det som utgangspunkt ikke krav til oppholdstillatelse.

Ved sistnevnte tilfeller sier man gjerne at man er utenfor norsk territorium.

Les også: Når er det krav om oppholdstillatelse ved ansettelse av utenlandsk arbeidskraft?

Kontakt oss i Magnus Legal

Hva er flyttbar innretning i denne sammenheng?

Flyttbar innretning

En flyttbar innretning vil være det motsatt av en fast innretning.

En fast innretning er permanent plassert på feltet i feltets levetid. Et produksjonsskip, eksempelvis Åsgard A, omfattes av denne definisjonen, ettersom den er ment å være permanent plassert på feltet.

En flyttbar innretning kan derimot flyttes, og er registrert i et nasjonalt skipsregister (flagget innretning) og som dermed må følge et maritimt driftskonsept inkludert klassing, for eksempel boreinnretning og brønnintervensjonsinnretning. Viser her til Sokkeldirektoratet. En slik innretning går gjerne også inn under betegnelsen mobil innretning. COSL Pioner er et eksempel på en borerigg som faller inn under begrepet flyttbar innretning.

Det finnes derimot en begrensning knyttet til de flyttbare innretningene. For en flyttbar innretning som er «knyttet til en fast innretning», og en flyttbar innretning som er «gått over i permanent produksjonsfase», gjelder bestemmelsene om fast innretning. I slike tilfeller stilles det som utgangspunkt krav om oppholdstillatelse. Et eksempel på et slikt tilfelle er hvor flotellet Regalia var koblet til plattformen Draugen.

For å kunne vurdere om det stilles krav om oppholdstillatelse eller ikke, må man derfor ha informasjon om innretningens oppdrag de aktuelle arbeidsperiodene.

Sørg for å overholde varslingsplikten ved innreise til Norge

Selv om det ikke foreligger krav om oppholdstillatelse for arbeidet på sokkelen, foreligger det en varslingsplikt. En varslingsmelding må sendes til politiet senest 24 timer før ankomst. Politiet har utarbeidet egne skjema som skal fylles ut for hver person. Dette må gjøres før hver innreise til Norge. Den ansatte skal kunne fremvise denne meldingen når han/hun møter til grensekontroll.

I realiteten betyr dette at det må sendes 2 varslingsmeldinger per arbeidstur offshore:

  1. Tur til innretning: Inn til Norge/Ut av Norge (offshore)
  2. Tur fra innretning: Inn til Norge/Ut av Norge (hjem)

I de tilfeller hvor en ansatt har kontrakt over flere år og som gjerne skal arbeide både offshore og i riket, kan det være enklere å søke om oppholdstillatelse. Selv om man er unntatt fra kravet om oppholdstillatelse, betyr ikke det at den ansatte ikke kan få innvilget oppholdstillatelse etter søknad. Innvilgelse av oppholdstillatelse forutsetter at vilkårene for oppholdstillatelse er oppfylt. Har den ansatte fått innvilget oppholdstillatelse, vil den nevnte varslingsplikten bortfalle.

Den ansatte må fremstille seg for grensekontroll

Selv om det ikke foreligger krav om oppholdstillatelse for arbeidet på sokkelen, foreligger det en plikt for den ansatte å fremstille seg for grensekontroll ved både innreise og utreise av Norge. Grensekontrollens oppgave er å påse at utlendinger som reiser til Norge, oppfyller vilkårene for innreise.

Ettersom arbeid på en flyttbar innretning kan anses som utenfor norsk territorium, kreves det en ekstra grensekontroll i forbindelse med inn- og utreise til den aktuelle innretningen. I realiteten betyr dette at en ansatt som skal arbeide på sokkelen på en flyttbar innretning skal ha 4 stempel i passet i løpet av hver arbeidstur.

Det kan være ulik praksis på hvordan man fremstiller seg for grensekontroll ved de ulike politidistriktene. I noen små politidistrikt må man gjerne booke time før fremstilling til grensekontroll. Grunnen til dette er rett og slett at de har ikke nok bemanning til å ha åpent hele døgnet.

Les også: Dette må du vite om ID-kontroll for utenlandske ansatte

Hold oversikt over dager i Schengenområdet

Borgere fra visumfrie land, kan fritt være i Schengenområdet i inntil 90 dager i løpet av en periode på 180 dager (besøksdager, ikke arbeidsdager). Disse 90 dagene kan fordeles på flere besøk. Reisedager hvor man fysisk befinner seg i et av landene, anses som 1 dag.

Dersom den ansatte benytter seg av unntaksregelen knyttet til flyttbare innretninger på norsk sokkel, må det holdes en oversikt over antall dager i Schengenområdet. Dette gjelde ikke bare dager i Norge, men også feriedager i resten av Schengenområdet. En oppholdstillatelse kan gi den ansatte mulighet til å jobbe eller oppholde seg i Norge i mer enn 90 dager, og det vil da ikke være samme behov for å holde oversikt over dager i Schengenområdet.

Ved brudd på grensekontroll kan man risikerer å bli nektet adgang til Norge, anmeldt og bøtelagt (per i dag vil boten lyde kr 12 000).

Har du ansatte og behov for bistand med oppholdstillatelse ved arbeid på flyttbar innretning?

Vi i Magnus Legal har lang erfaring og kompetanse med å bistå bedrifter og deres ansatte med spørsmål knyttet til dette. Dersom du trenger bistand eller har spørsmål knyttet til dette, er du velkommen til å ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale.

Kontakt oss i Magnus Legal

Få e-post om nye innlegg

Vi blogger om praktiske problemstillinger med tema i grenseland mellom jus og økonomi.

Vi tar opp utfordringer og spørsmål knyttet til lover og regler som får konsekvenser for din virksomhet og arbeidshverdag. 

Nye blogginnlegg publiseres jevnlig, så om du vil holde deg oppdatert,  registrer deg her for varsling på epost.