<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=481164012244046&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Skip to content
dette må du tenke på ved generasjonsskifte
Stine Louise Windingstad27. juni 20247 min read

Lover og regler å tenke på ved generasjonsskifte og aksjeoverføring

Et generasjonsskifte har gjerne som mål å sikre at verdier, eiendeler og kapital blir overført på en god måte til neste generasjon, noe som kan bidra til å sikre familiens økonomiske fremtid. Denne prosessen er en viktig og kompleks prosess som krever grundig planlegging og gjennomføring. Å ha en klar plan på plass kan bidra til å sikre en vellykket overgang og fremtidig suksess for både familien og bedriften. En av grunnene til at prosessen er kompleks er fordi den berører flere rettsområder, blant annet arverett, skatterett, selskapsrett, eiendomsrett og kontraktsrett. I denne bloggen tar vi deg gjennom dette, og retter blikket spesielt på overføring av aksjer. 

Hvorfor gjennomføre generasjonsskifte nå?

Generasjonsskifte er som nevnt en kompleks juridisk prosess, men den involverer også ofte mange følelsesmessige og praktiske faktorer. Frykt for ubehagelige samtaler og avgjørelser kan være en av grunnene til at prosessen utsettes. Å starte samtaler tidlig kan bidra til å bygge et fundament for samarbeid og forståelse, og det kan gi alle involverte en stemme i beslutningsprosessen. Dette kan bidra til å redusere stress og konflikter i fremtiden, samtidig som det legger grunnlaget for en jevn og vellykket overgang til neste generasjon.

Selv om arveavgift ikke gjelder i dag, vil det ha gode grunner for seg å starte planleggingsprosessen tidlig, med tanke på at myndighetene fort kan gjeninnføre skatt/avgift ved arv/gaver. På denne måten gir du deg og din familie muligheten til å vurdere alle relevante faktorer grundig og implementere de mest hensiktsmessige strategiene når tiden er moden.

Les også: På tide å tenke på et generasjonsskifte i din bedrift?

Hva må du tenke på ved et generasjonsskifte?

De neste punktene tar opp aktuelle tema som inngår i et generasjonsskifte. Når samtlige aktuelle tema er vurdert og håndtert, kan vi med sikkerhet si at du har etablert deg et sikkerhetsnett som sikrer at ens eiendeler og interesser blir ivaretatt slik du ønsker.

Planlegg bedriftens generasjonsskifte

En guide for bedriftseiere. 

Familieforholdene

Ved generasjonsskifte er det viktig å være klar over familieforholdenes betydning, og med det siktes det til at din frihet til å forvalte formuen din begrenses når man har ektefelle og barn/særkullsbarn. For eksempel er deler av arven etter deg båndlagt til ektefelle og barn (pliktdelsarv) ved dødsfall. Det betyr at man i større grad må planlegge mens man er i live eller eventuelt opprette testament, dersom man ser for seg en annen løsning enn den loven legger opp til.

Et annet aspekt er mottakers alder og personlig egnethet. Det er ingen aldersgrense for når barn kan motta verdier ved gaver eller arv, men merk at dersom mottaker er mindreårige skal Statsforvalteren forvalte midlene dersom verdiene overstiger 2 G (Grunnbeløpet (G) per 1. mai 2024 er 124 028 kroner). Giver bør derfor bestemme at midlene skal unntas Statsforvalterens forvaltning, men forvaltes av den du mener er best egnet.

Formuesordningen

Formuesordningen mellom ektefeller har betydning for den rådighetsdel man kan disponere over. Har ektefellene opprettet ektepakt om særeie, vil formuen gjerne bli større/mindre og på den måten påvirke hva kan bestemme over fordelingen.

For mange er også viktig at dersom det skal gis gaver til barna ønsker de at gaven skal holdes utenfor et eventuelt skilsmisseoppgjør. Løsningen her blir derfor gjennomføre gaveoverføringen med et særeiepåbud.

Gave eller forskudd på arv

En overdragelse av verdier til neste generasjon kan gis som gave eller som forskudd på arv. Du disponerer helt fritt over egen formue så lenge du lever, og kan dermed fritt overføre verdier som du ønsker. Kanskje har ett av barna behov for kapital til å kjøpe bolig, og foreldrene ønsker å hjelpe til med dette med ved å gi en pengegave. Dersom kun ett av barna har behov for slik hjelp, kan det være gunstig å utforme et gavebrev om avkortning i arv, for å unngå forfordeling mellom barna.

Etter arveloven § 75 bør forskudd på arv gjøres skriftlig hvor betingelsen om avkortning er kjent, både for den som mottar arveforskuddet og de øvrige arvingene.

Arveavgift og formuesskatt

Pr. dagens dato er det ingen arveavgift i Norge for arv, forskudd på arv eller gave. Skulle dette bli gjeninnført vil det kunne bety at flere ting bør/må løses annerledes. At det ikke er arveavgift i dag, er gjerne en god grunn til å foreta et generasjonsskifte. Gjeninnføring av arveavgift/innføring av arveskatt er et stadig tilbakevendende tema i politiske sammenhenger, og kan også bli innført uten noe særlig forhåndsvarsel slik «lakseskatten» ble.

Overføring av verdier, enten det er gjennom gaver, arv eller salg, kan ha skattemessige konsekvenser både for den som overfører verdiene (giver) og for mottakerne (mottakere) av verdiene.

Når det gjelder formuesskatt, kan overføring av verdier føre til at formueskatten forskyves fra giver til mottakerne, spesielt hvis overføringen innebærer overføring av eiendom, verdipapirer eller andre formuesgjenstander som er underlagt formuesbeskatning.

Overføring av eierskap

Selv om alle eiendeler i prinsippet kan overføres til neste generasjon er det likevel enkelte eiendeler som er mer egnet for overføring. Dette gjelder spesielt aksjer i familieeide selskaper og eiendom. Nedenfor skal jeg kommentere nærmere overføring av aksjer, men les gjerne guiden: «Planlegg fremtidig generasjonsskifte» for flere eksempler og mulige løsninger på overføring av eierskap.

Les også: Gjennomfør et generasjonsskifte i bedriften uten å miste kontrollen

Dette er viktig om overføring av aksjer

Dersom ingenting er gjort og det skjer en bortgang og avdøde drev/eide aksjer i virksomhet, anses ikke dødsfallet i seg selv som noe opphør av virksomheten. Virksomheten overtas da av dødsboet og arvingene etter avdøde. Å planlegge for dette på et tidligere tidspunkt når man har ro og ikke er i en sorgprosess er helt klart å foretrekke. Det vil også spare penger å omstrukturere på et tidligere tidspunkt.

Det er flere måter å strukturere et generasjonsskifte i aksjeselskaper. Vi skal gjennomgå en utvalgt modell som vi mener er en av de mest aktuelle og som oftest blir brukt. Dette har også sammenheng med at modellen som presenteres ofte kan etableres skattefritt. Modellen det siktes til er:

Holdingstruktur og sammenslåing eller oppstykking av selskapet

Et holdingselskap produserer som regel ikke noe selv, men eier typisk aksjer i andre selskaper. Holdingselskap er det samme som investeringsselskap eller morselskap.

Etablering av holdingstruktur vil være en aktuell tilpasning dersom aksjer i driftsselskapet eies av senior privat, ved at barna oppretter egne holdingsselskap som overtar aksjene. Når aksjene gis direkte til barnas holdingselskap, vil fremtidig utbytte på aksjene i målselskapet komme inn under fritaksmetoden og dermed ikke beskattes direkte på barnas hånd. Aksjer anbefales derfor overført fra privat eierskap til holdingselskap eid av ham/henne etter reglene om skattefrie fusjoner og/eller fisjoner, og at barna deretter arver aksjene i dette holdingselskapet.

En annen tilnærming til hvorfor etablering av en holdingsstruktur med drift i et eget datterselskap kan være gunstig, er knyttet til arveoppgjør. Når aksjene skal fordeles mellom flere arvinger, for eksempel barn og ektefelle, kan det oppstå utfordringer. Ved å plassere aksjene i bakomliggende holdingselskaper, unngår man at hovedselskapet blir berørt av usikkerhet rundt virksomhetens eierstruktur og eventuelle endringer. Målselskapet har samme eier (holdingselskapet) selv om aksjene i holdingselskapet er gjenstand for overføring på grunn av et skifte.

Denne tilnærmingen kan bidra til å skape klarhet og stabilitet i virksomheten, da hovedselskapet forblir uendret og uavhengig av arveoppgjøret. Det gir også en mer oversiktlig og fleksibel måte å forvalte aksjene på, spesielt når det gjelder fremtidige endringer i eierskapet og styringen av selskapet. Videre kan en holdingsstruktur tilby en rekke fordeler, inkludert skattemessige fordeler, beskyttelse av eiendeler og bedre organisatorisk struktur.

Sørg for å sikre en smidig overgang ved generasjonsskifte

For å sikre en smidig og vellykket overgang må du ta hensyn til flere juridiske aspekter ved et generasjonsskifte, og overføring av aksjer krever særlig grundig planlegging. Videre må du sørge for at overføringen gjennomføres i samsvar med gjeldende lover og regler. Dette inkluderer å ha alle nødvendige dokumenter på plass og følge de rette prosedyrene for å unngå potensielle konflikter. En god forståelse av familiens økonomiske situasjon og et klart perspektiv på fremtidige mål kan også bidra til å sikre en vellykket prosess.

Ved å jobbe med et team av erfarne juridiske rådgivere som forstår de komplekse aspektene ved et generasjonsskifte, kan man sikre en trygg juridisk ramme og håndtere alle de relevante rettsområdene på en helhetlig måte. Dette kan bidra til å minimere risikoer og sikre en jevn overgang av eierskap til neste generasjon.

Vil du lære mer om generasjonsskifte? Last ned vår guide her. 

Planlegg bedriftens generasjonsskifte

En guide for bedriftseiere. 
avatar

Stine Louise Windingstad

Stine Louise har bred erfaring innenfor generelle sivile saker både for privatpersoner og næringsliv, med spesiell ekspertise innen kontraktsrett, eiendomsrett, generasjonsskifte og arvesaker. Hennes tjenester inkluderer rådgivning og tvisteløsning, som for eksempel hjelp ved overføring av familiebedriften eller eiendeler til neste generasjon, samt utforming av juridiske dokumenter som ektepakter, fremtidsfullmakter og testamenter. I tillegg til hennes omfattende erfaring innenfor rådgivning og tvisteløsning, har Stine Louise også betydelig prosedyreerfaring, inkludert en vellykket prøvesak for Høyesterett.

RELATERTE ARTIKLER