Generasjonsskifte_planlegging

Målet i et generasjonsskifte er å overføre verdiene til neste generasjon på en god og hensiktsmessig måte, uten å ødelegge verken formue eller familiebånd. Hvis Norge gjeninnfører arveavgift ved neste stortingsvalg, bør alle som er i posisjon og har barn som potensielt kan overta familiebedriften nå begynne å tenke.

Stortingsvalg – noen betydning for arveavgiften?

Kommunevalget er over og det er kun to år til Stortingsvalg. Vil Stortingsvalget skape usikkerhet knyttet til de framtidige reglene for skattelegging av arv?

1. januar 2014 fjernet Solberg-regjeringen arveavgiften. Det har derfor ikke vært noen form for skattelegging av arv og gaver siden 2014.

Imidlertid vil en ny regjering kunne gjeninnføre arveavgiften. Arveavgiften vil da kunne gjeninnføres med umiddelbar virkning, slik at det ikke gis noen tid til å områ seg. Senest 6. februar 2019 stemte Stortinget over SVs forslag om å gjeninnføre arveavgiften. Riktig nok var det bare SV og Rødt som stemte for å gjeninnføre avgiften. Heller ikke AP ønsker å gjeninnføre arveavgiften på nåværende tidspunkt. 

Hvis Norge gjeninnfører arveavgiften etter valget i 2021, kan det være lurt å ta grep allerede nå og planlegge overføringen av aksjer i familiebedriften.

Les også: Endringer i aksjeloven forenkler driften for aksjeselskaper

 

Eierskifte eller generasjonsskifte - det vanskelige valget

Et generasjonsskifte reiser normalt både praktiske og følelsesmessige problemstillinger i tillegg til rettslige. For det første må eierne stille seg spørsmålet om barna skal ta over og drive virksomheten videre, eller om det er mer riktig å selge bedriften og realisere verdiene. 

I denne fasen kan det være hensiktsmessig med en ekstern rådgiver som kan legge frem på en objektiv måte de ulike alternativer som kan være mulig, samt gjennomgå alle de forhold som bør ses på før man tar en endelig beslutning.

Dersom man ønsker å selge virksomheten eksternt bør virksomheten klargjøres for et salg. Det er da viktig at virksomheten tåler å bli gjennomgått av andre. Virksomheten må kunne tåle både en finansiell, juridisk og skattemessig gjennomgang. Salg av en virksomhet er ofte en prosess som tar lengre tid enn man forventer.

Velger man i stedet å gå for generasjonsskifte er det fortsatt mange avklaringer som må gjøres før et endelig skifte kan gjennomføres.

Les også: Due Diligence ved salg av virksomhet  

 

Tidsaspektet er ofte en kritisk suksessfaktor

Erfaringsmessig tar også et generasjonsskifte tid. Det er derfor viktig å ha tenkt gjennom hva man ønsker å gjøre med virksomheten i god tid før man planlegger å trekke seg tilbake. Da er det enklere å ta en avgjørelse og beslutningsgrunnlaget blir ofte bedre.

 

Mange hensyn å ta før neste generasjon tar over virksomheten

Et generasjonsskifte er ofte en stor begivenhet for både eierne, de ansatte, virksomheten og familien. Det er derfor vår erfaring at man bør legge opp til en god prosess hvor alle parter føler at de blir hørt og sett.

De involverte i prosessen opplever ofte at de står overfor en rekke veivalg. På dette stadiet bør det avdekkes hvilke forhold det er nødvendig å ta stilling til. Den eldre generasjons rolle som leder skal overføres og barnas rolle som ledere skal eventuelt etableres. Erfaringsmessig vil en åpen og rettferdig gjennomføring for eksempel kunne kompensere for en skjevdeling mellom barna.

Målet bør være å få overført verdiene til neste generasjon på en god og hensiktsmessig måte, for alle partene i prosessen, uten at prosessen ender med å ødelegge både formuen og familiebåndene. Det er viktig å ta hensyn til at det ofte er veldig mange følelser involvert i disse beslutningene.

Ofte er den største utfordringen å komme frem til en felles forankring for videreføring av virksomheten. Når dette er gjort, må det etableres en struktur som ivaretar de ulike familiemedlemmers behov og interesser. Det er også viktig å klargjøre neste generasjon for den rollen de skal ha i virksomheten.

Les også: Når trenger du aksjonæravtale?

Erfaringsmessig vil et generasjonsskifte bestå av flere faser:

 • planleggingsfase – hvor man planlegger prosessen og legger en tidsplan
 • kartleggingsfase – hvor man kartlegger dagens situasjon og prøver å avdekke hvilke forhold det er nødvendig å ta stilling til
 • vurderingsfase – hvor man vurderer alternativer og kartlegger mulige konsekvenser
 • beslutningsfase – hvor man velger beste alternativet for eieren, de som overtar, ansatte mv.
 • gjennomføringsfase – denne fasen kan enten gjøres umiddelbart hvor man gir fra seg hele kontrollen på et gitt tidspunkt eller etappevis uten å gi fra seg kontrollen over selskapet umiddelbart

Nedenfor finner du en rekke spørsmål det er lurt å ha tenkt igjennom, og som din rådgiver bør diskutere med deg i denne viktige prosessen.

 • Salg eller generasjonsskifte?
 • Hvem skal overta virksomheten og hvem skal drive den videre?
   • En eller flere familiemedlemmer?
   • Hvem er rett person til rett rolle?
   • En ekstern daglig leder?
   • Hva er best for de enkelte familiemedlemmene?
   • Hva er best for virksomheten?
 • Overdragelse av virksomheten til neste generasjon:
   • Ved gave eller salg?
   • Bør selskapsstrukturen endres?
   • Hva er virksomhetens verdi?
   • Hvordan bør verdiene varetas/fordeles i fremtiden?
   • Hvordan skal verdiene fordeles mellom familiemedlemmene?
   • Hvordan minimalisere samlet skatt og avgift?
   • Hvordan skal utgiftene ved generasjonsskiftet finansieres?
   • Etablere aksjonæravtale?
 • Hvordan oppnå en optimal eierstruktur ut fra et skatteperspektiv?
   • Hvordan er selskapsstrukturen i dag?
     • Aksjeselskap?
     • Personlig næringsvirksomhet?
   • Bør det vurderes egne holdings- eller investeringsselskap i forkant av et salg eller generasjonsskifte blant annet for å sikre at man faller inn under fritaksmetoden?
   • Kan optimalisering gjøres skattefritt?
     • Skattefri oppdeling av fast eiendom ved fusjonering til egne aksjeselskap?
     • Skattefri fusjon/fisjon ved sammenslåing eller oppstykking av selskap?
     • Skattefri omdannelse av personlig næringsvirksomhet?
  • Når finner skiftet sted og hvilken betydning får dette?
   • Før arvelater er død?
   • Etter at arvelater er død?
  • Bør det inngås bindende avtaler med de involverte samt sette opp ektepakt, testament, gavebrev eller lignende?
  • Hvilke rådgivere trenger du og hvordan velge disse?

 

Last ned gratis sjekkliste: Dokumentene som kreves i en Due Diligence

 

I Magnus Legal har vi et team av advokater som har lang erfaring med denne type prosesser. Som alltid er vårt mål å gi deg praktiske råd og gode løsninger. Vi kan bistå på alle steg i slike prosesser og tar gjerne en uforpliktende prat om hva du trenger hjelp med før vi begynner.

Les mer om hvordan vi kan hjelpe med Mergers and Acquisitions - fusjoner og oppkjøp