<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=481164012244046&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Generasjonsskifte_planlegging

På tide å tenke på generasjonsskifte for din bedrift?

En overføring av bedriften til neste generasjon reiser praktiske, følelsesmessige og rettslige problemstillinger. Senior ønsker normalt at både formuen og familiebånd er intakte etter verdiene er overført. Vårt beste råd for å lykkes med et generasjonsskifte er å starte prosessen tidlig. La oss se på noen av de faktorene du må ta til etterretning.

1. Arveavgift?

Det første spørsmålet som dukker opp ved et forestående generasjonsskifte er om overføringen vil utløse skatt eller avgift.

Norge opphevet arveavgiften i 2014. Temaet er imidlertid politisk omdiskutert. De som har levd en stund har erfart at den norske skatte- og avgiftspolitikken er lite forutsigbar. Vi er ikke blant dem som roper «ulv» i utide, men vårt råd er likevel at man bør være forberedt på endrede rammevilkår. Dette skyldes ikke minst forslagene i NOU 2022:20 «Et helhetlig skattesystem» som ble publisert den 19. desember 2022. Ett av forslagene er å gjeninnføre arveavgiften. 

Det som er sikkert er at overføring av verdier ved gave, arv eller forskudd på arv ikke kan bli mer gunstig enn etter gjeldende regelverk.

Les også: Arveplanlegging – styr unna krangel, planlegg arven!

2. Salg eller generasjonsskifte?

Et generasjonsskifte reiser normalt både praktiske og følelsesmessige problemstillinger i tillegg til de rettslige. For det første må eierne stille seg spørsmålet om barna ønsker og er egnet til å ta over og drive virksomheten videre, eller om det blir riktigere å selge bedriften og realisere verdiene.

I denne fasen kan det være hensiktsmessig med en ekstern rådgiver som kan bistå med å kartlegge alternativene, samt gjennomgå alle de forhold som bør ses på før man tar en endelig beslutning.

Les også: Mergers and Acquisitions - fusjoner og oppkjøp

kontakt oss om arveplanlegging og generasjonsskifte

2.1 Salg og due dilligence

Dersom man ønsker å selge virksomheten eksternt, bør virksomheten klargjøres for et salg. Det er da viktig at virksomheten tåler å bli gjennomgått av andre - såkalt «due dilligence review». Virksomheten må kunne passere både en finansiell, juridisk og skattemessig gjennomgang, eventuelt også gjennomgang knyttet til arbeidsforhold og miljøforurensning. Slike gjennomganger fortas gjerne av eksperter engasjert av kjøper.

Salg av en virksomhet er ofte en prosess som tar lengre tid enn man forventer, og ethvert avvik (rødt flagg) vil bli brukt av kjøper fra å redusere prisen.

Om selger ønsker å være forberedt, kan selger selv få gjennomført slik gjennomgang («vendor’s due diligence»).

2.2 Overføring til neste generasjon

Velger man i stedet å gå for generasjonsskifte med ønske om at bedriften skal forbli i familien, er det fortsatt mange avklaringer som må gjøres før et endelig skifte kan gjennomføres.

2.3 Tidsaspektet

Erfaringsmessig tar generasjonsskifteprosesser tid. Det er derfor viktig å ha tenkt gjennom hva man ønsker å gjøre med virksomheten i god tid før man planlegger å trekke seg tilbake. Da er det enklere å ta en avgjørelse og beslutningsgrunnlaget blir normalt bedre.

2.4 Mange hensyn

Et generasjonsskifte er en viktig begivenhet og endring for både eier, de ansatte, virksomheten og familien. Det er derfor vår erfaring at man bør legge opp til en god prosess hvor alle parter føler at de blir hørt og sett.

De involverte i prosessen vil stå ovenfor en rekke veivalg. På et tidlig tidspunkt må det avdekkes hvilke forhold det er nødvendig å ta stilling til. Den eldre generasjons rolle som leder skal overføres, og barnas rolle som ledere skal eventuelt etableres. Erfaringsmessig vil en åpen og rettferdig gjennomføring for eksempel kunne kompensere for en skjevdeling mellom barna.

Målet bør være å få overført verdiene til neste generasjon på en god og hensiktsmessig måte, for alle partene i prosessen, uten at det ender med å ødelegge både verdiene og familiebåndene. Det er her viktig å ta hensyn til at det er mange følelser involvert i disse beslutningene.

Det er også viktig å tilstrebe en felles forankring for videreføring av virksomheten. Når dette er gjort, må det etableres en struktur som hensyntar de ulike familiemedlemmers behov og interesser, men også begrensninger. Det er også viktig å klargjøre neste generasjon for den rollen de skal ha i virksomheten.

3. Nedenfor finner du en rekke spørsmål du bør tenke igjennom

 • Salg eller generasjonsskifte?

  • Eller kanskje en mellomløsning?

  • Hva ønsker du å oppnå som eier?

  • Hva ønsker du å unngå?

 •  
 • Hvem skal overta virksomheten og hvem skal drive den videre?

  • En eller flere familiemedlemmer?

  • Hvem er rett person til rett rolle?

  • Hvilken innflytelse skal de ulike familiemedlemmene ha som eiere, herunder om det skal være ulike aksjeklasser?

  • Ekstern daglig leder?

  • Hva er best for de enkelte familiemedlemmene?

  • Hva er best for virksomheten?

  • Skal barna motta like store verdier?

 • Overdragelse av virksomheten til neste generasjon:

  • Ved gave, gavesalg eller salg?

  • Hvilke vilkår skal settes for overføringen?

  • Bør selskapsstrukturen endres?

  • Hva er virksomheten verdt?

  • Hvordan skal verdiene fordeles mellom familiemedlemmene?

  • Hvordan bør verdiene fordeles i fremtiden?

  • Hvordan minimalisere samlet skatt og avgift?

  • Hvordan skal utgiftene ved generasjonsskiftet finansieres?

  • Er giver sikret tilstrekkelig pensjon?

 • Hvordan oppnå en optimal eierstruktur ut fra et skatteperspektiv?

  • Hvordan er selskapsstrukturen i dag?

  • Aksjeselskap?

  • Personlig næringsvirksomhet?

  • Bør personlig næringsvirksomhet omdannes til AS

  • Bør det etableres en holdingstruktur i forkant eller i forbindelse med overføring av aksjene?

  • Kan optimalisering gjøres skattefritt?

 • Når finner skiftet sted og hvilken betydning får dette?

  • Mens giver lever?

  • Etter at giver/arvelater er død?

  • Gradvis overføring?

 • Bør det utarbeides en aksjonæravtale?

 • Bør det opprettes gavebrev, ektepakt, testament, fremtidsfullmakt eller lignende?

 • Hvilke rådgivere trenger du og hvordan velge disse?

I Magnus Legal har vi et team av advokater som har lang erfaring med denne type prosesser. Som alltid er vårt mål å gi deg praktiske råd og gode løsninger. Vi kan bistå på alle steg i slike prosesser og tar gjerne en uforpliktende prat.

Les også: Opprett fremtidsfullmakt før det er for sent

kontakt oss om arveplanlegging og generasjonsskifte

Artikkel først publisert i oktober 2019, sist oppdatert desember 2022.

Få e-post om nye innlegg

Vi blogger om praktiske problemstillinger med tema i grenseland mellom jus og økonomi.

Vi tar opp utfordringer og spørsmål knyttet til lover og regler som får konsekvenser for din virksomhet og arbeidshverdag. 

Nye blogginnlegg publiseres jevnlig, så om du vil holde deg oppdatert,  registrer deg her for varsling på epost.