<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=481164012244046&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
solidaransvar ved innleie av utenlandsk arbeidskraft

Solidaransvar ved innleie av arbeidskraft

Behov for ekstra arbeidskraft i et prosjekt dekkes ofte opp ved å benytte innleid arbeidskraft. Som oppdragsgiver bør du da være klar over risikoen for solidaransvar. Solidaransvar gjelder både lønn, skattetrekk og arbeidsgiveravgift i tilfeller hvor oppdragstakerne misligholder sine forpliktelser.

Den som setter ut et oppdrag kan bli holdt ansvarlig for forpliktelsene oppdragstakerne nedover i kontraktskjeden har. Dette gjelder både lønn, skattetrekk og arbeidsgiveravgift i tilfeller hvor oppdragstakerne misligholder sine forpliktelser.

Hvem er omfattet av solidaransvaret, og når inntrer solidaransvaret?

Solidaransvaret gjelder for oppdragsgivere, både leverandør og underleverandør, i en kontraktskjede innenfor bransjer med allmenngjorte tariffavtaler. Solidaransvar innebærer at oppdragsgiver hefter for oppdragstakers forpliktelser som ikke overholdes.

Oppdragsgiver vil få solidaransvar når oppdragstaker ikke har overholdt sine forpliktelser når det gjelder:

  • Forskuddstrekk på skatt
  • Arbeidsgiveravgift
  • Minstelønn, feriepenger og annen godtgjørelse som oppdragstakerens ansatte, som er stilt til oppdragsgivers rådighet, har krav på

Ved misligholdt betaling av forskuddstrekk på skatt og arbeidsgiveravgift hos oppdragstakeren, kan kemneren fremme krav mot oppdragsgiveren for manglende betaling.

I tilfeller der oppdragstaker har misligholdt betaling av minstelønn, feriepenger eller annen godtgjørelse til ansatte, som er stilt til oppdragsgivers rådighet, kan de ansatte fremme krav for manglende betaling til oppdragsgiver. Kravet må være skriftlig og sendt innen tre måneder. Hvis det er flere oppdragsgivere i kontraktskjeden kan arbeidstakeren selv avgjøre hvilken oppdragsgiver kravet rettes mot.

Som oppdragsgiver må du altså passe på at oppdragstaker overholder forpliktelsene sine, både overfor ansatte og offentlige myndigheter.

Les også: HMS-kort

Hva er reglene for bruk av utenlandsk arbeidskraft i Norge

Fritak for solidaransvar for utenlandsk arbeidsgiver

Det er mulig å søke om fritak for solidaransvar overfor offentlig myndighet.

Hvem i kontraktskjeden skal sende søknad om fritak for solidaransvar?

Oppdragstaker kan sende søknad om fritak for solidaransvar. Søknaden må være signert av både oppdragstaker og oppdragsgiver. Det må sendes søknad for hver kontrakt oppdragstaker har.

Når et fritak blir innvilget, gjelder fritaket alle oppdragsgivere i kontraktskjeden.

Hvilke krav må oppfylles for å få innvilget søknaden om fritak for solidaransvar?

For å få søknaden innvilget må følgende kriterier være oppfylt:

  • Kontrakt og arbeidstakere må være rapportert i Oppdrags- og arbeidstakerregisteret på skjema RF-1199 og RF-1198.
  • A-melding må leveres
  • Skatt trukket fra den ansattes lønn skal overføres til en egen skattetrekkskonto eller det skal foreligge bankgaranti som dekker skattetrekket
  • Oppdragstaker kan ikke ha utestående skatte- og avgiftskrav

Hvilken periode gjelder fritak for solidaransvar for?

Fritak for solidaransvar kan tidligst bli gitt fra den datoen søknad om fritak fra solidaransvar med alle nødvendige vedlegg er mottatt av Skatteetaten.

Ved første søknad kan fritak for solidaransvar innvilges for inntil 6 måneder. Deretter kan fritak for solidaransvar gis for inntil ett år om gangen.

Les også: Utenlandske arbeidstakere – hvilke lønns- og arbeidsvilkår skal gis?

Fritak for solidaransvar for norsk arbeidsgiver

Også norske arbeidsgivere kan søke om fritak for solidaransvar overfor offentlig myndighet.

Hvem i kontraktskjeden skal sende søknad om fritak for solidaransvar?

Oppdragstaker kan sende søknad om fritak for solidaransvar. Søknaden må være signert av både oppdragstaker og oppdragsgiver. Det må sendes søknad for hver kontrakt oppdragstaker har.

Når et fritak blir innvilget, gjelder fritaket alle oppdragsgivere i kontraktskjeden.

Hvilke krav må oppfylles for å få innvilget søknaden om fritak for solidaransvar?

For å få søknaden innvilget må følgende kriterier være oppfylt, og dokumentasjon være inkludert i søknaden:

  • Det må foreligge skriftlig avtale mellom partene med informasjon om hvem som er ansvarlig for å ivareta pliktene som arbeidsgiver
  • Det må sendes informasjon om navn, fødselsnummer og arbeidsperioden for de utleide arbeidstakerne, samt om oppdragets varighet
  • Bekreftelse på at oppdragstaker overholder vilkårene for oppbevaring av skattetrekk

Hvor skal søknaden sendes?

Skatteetaten
Postboks 9200 Grønland
N-0134 Oslo

Hvilken periode gjelder fritak for solidaransvar for?

Fritak for solidaransvar kan tidligst bli gitt fra den datoen søknad om fritak fra solidaransvar med alle nødvendige vedlegg er mottatt av skatteetaten. 

Les også: 9 punkter å huske på ved ansettelse av utenlandsk arbeidskraft

Hva er reglene for bruk av utenlandsk arbeidskraft i Norge

 

Få e-post om nye innlegg

Vi blogger om praktiske problemstillinger med tema i grenseland mellom jus og økonomi.

Vi tar opp utfordringer og spørsmål knyttet til lover og regler som får konsekvenser for din virksomhet og arbeidshverdag. 

Nye blogginnlegg publiseres jevnlig, så om du vil holde deg oppdatert,  registrer deg her for varsling på epost.