<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=481164012244046&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Lønns- og arbeidsvilkår for utenlandske arbeidstakere

Hvilke lønns- og arbeidsvilkår skal gis til utenlandske arbeidstakere?

Svært mange land i verden har en generell minstelønnssats, som er den minste times-, ukes- eller månedslønnen du kan betale en ansatt uavhengig av bransje, erfaring, utdanning med videre. Hvilke lønns- og arbeidsvilkår skal utenlandske arbeidstakere ha? I noen tilfeller pålegges du som arbeidsgiver å gi bestemte lønns- og arbeidsvilkår.

I likhet med de øvrige nordiske landene har ikke Norge noen generelle bestemmelser om minstelønn. I praksis er det imidlertid ofte krav til lønnsnivå både ved ansettelse og innleie av utenlandsk arbeidskraft. Nedenfor skal vi gjennomgå noen tilfeller der du som arbeidsgiver pålegges å gi bestemte lønns- og arbeidsvilkår. 

Tariffavtale

En rekke virksomheter er omfattet av tariffavtaler som regulerer lønns- og arbeidsvilkår. En tariffavtale gjelder i utgangspunktet bare arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene samt deres medlemmer. Ikke-organiserte arbeidstakere og arbeidsgivere er ikke bundet av tariffavtaler hvis dette ikke uttrykkelig er avtalt. 

Ofte er det imidlertid inntatt ufravikelighetsnormer i tariffavtalene. Dette innebærer at arbeidsgiver er tariffmessig forpliktet til ikke å gi dårligere eller bedre lønns- og arbeidsvilkår overfor ubundne arbeidstakere for det arbeidet som er regulert av tariffavtalen. 

Les også: Dette må du vite om ID-kontroll for utenlandske ansatte 

Hva er reglene for bruk av utenlandsk arbeidskraft i Norge

Avtalebaserte forpliktelser

Basert på vår erfaring pålegges man i stadig økende grad å følge en bestemt tariffavtale eller minstelønnssatser i en oppdragsavtale. Dette er særlig gjeldende for kontrakter tildelt av det offentlige, men også private aktører kan ha slike forutsetninger for en avtale. Hensikten med slike avtalebestemmelser er at virksomheter skal konkurrere på like vilkår uavhengig av om man er bundet av en tariffavtale. 

Normalt er det ikke et krav at det skjer en formell tiltredelse til en tariffavtale, eller å innta tariffavtalens bestemmelser i arbeidsavtalene med sine arbeidstakere. Derimot er man forpliktet til å følge bestemmelsene og pliktene som tariffavtalen angir. 

Les også: Oppdrags- og arbeidsforholdregisteret - ny digital tjeneste ved innrapportering av skjema RF-1199

Allmenngjorte tariffavtaler

I enkelte bransjer er det innført allmengjorte tariffavtaler for å hindre at utenlandske arbeidstakere får dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn det som er vanlig i Norge. De allmenngjorte tariffbestemmelsene fastsetter en minstelønn, og avhengig av bransje tilkommer ytterligere rettigheter. Blant annet er det innenfor bygg et krav om at arbeidsgiver holder nødvendig arbeidstøy og vernefottøy tilpasset årstiden og arbeidsplassen.  

Bransjer der det er innført allmenngjorte tariffbestemmelser er:

  • Bygg
  • Renhold
  • Overnatting, servering og catering
  • Skips- og verftsindustrien
  • Jordbruk og gartnerier
  • Fiskeindustribedrifter
  • Elektro
  • Godstransport på vei
  • Persontransport med turbil

Minstesatsene er ikke de samme for alle bransjene, for eksempel er minstelønn per time (2019) innen renhold 196,04 kroner, forutsatt at arbeidstakeren er over 18 år, mens den for ufaglærte med minst ett års bransjeerfaring innen byggebransjen er 206,50 kroner.

Les mer: Innleie av arbeidskraft og underleverandører i bygg- og anleggsbransjen 

Lønns- og arbeidsvilkår ved innleie

Ved innleie har det betydning om utleier er et bemanningsbyrå som har til formål å drive utleie av arbeidskraft eller om innleie skjer fra en virksomhet som ikke har et slikt formål, en såkalt produksjonsbedrift. 

I begge tilfeller inneholder arbeidsmiljøloven begrensninger på i hvor stor utstrekning innleie kan skje i tillegg til generelle plikter som drøfting med tillitsvalgte før innleie skjer. Det er viktig å være klar over disse forholdene dersom du skal leie inn arbeidskraft. 

Leier du inn fra en produksjonsbedrift har du i utgangspunktet ikke noe ansvar for hvilke lønns- og arbeidsvilkår den ansatte har hos sin opprinnelige arbeidsgiver. Dette innebærer imidlertid ikke at du bevisst kan benytte arbeidskraften ulovlig, for eksempel ved å jobbe mer overtid enn det loven tillater.  

Dersom arbeidskraften leies inn fra et bemanningsforetak, har bemanningsforetaket plikt til å sørge for at den utleide arbeidstakeren minst har de vilkår som personen ville hatt om han eller hun hadde vært ansatt hos innleier for å gjøre den samme jobben. Selv om det er bemanningsforetaket som har denne plikten, er innleier ansvarlig for utbetaling av lønn, feriepenger og eventuell annen godtgjøring dersom bemanningsforetaket ikke betaler riktig lønn til rett tid. 

Les også: 9 punkter å huske på ved ansettelse av utenlandsk arbeidskraft

Hva er reglene for bruk av utenlandsk arbeidskraft i Norge

Først publisert 16. oktober 2018 - Oppdatert september 2022.

Få e-post om nye innlegg

Vi blogger om praktiske problemstillinger med tema i grenseland mellom jus og økonomi.

Vi tar opp utfordringer og spørsmål knyttet til lover og regler som får konsekvenser for din virksomhet og arbeidshverdag. 

Nye blogginnlegg publiseres jevnlig, så om du vil holde deg oppdatert,  registrer deg her for varsling på epost.