<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=481164012244046&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Skip to content
Tap på krav og merverdiavgift
Synnøve Sørdal28. oktober 20204 min read

Tap på krav og merverdiavgift

 

Manglende betaling fra kunder er et velkjent tema som aktører i næringslivet stadig må forholde seg til. Temaet må sies å være ytterligere aktualisert mens pandemien pågår og rammer virksomheter økonomisk. Ved tap på krav kan man tapsføre beregnet merverdiavgift.  Vilkårene for tapsføring er svært strenge.

Merverdiavgiftssystemet kan i den sammenheng oppleves nokså brutalt for selgere som ikke får betalt i rett tid. Utgående merverdiavgift beregnet av selger skal tas med i skattemeldingen i den termin salget er bokført, uavhengig av om kunden har betalt eller ikke. Plikten til å betale inn merverdiavgiften gir da en ytterligere likviditetsbelastning, og i en presset situasjon kan dette få virksomheter til å gå over ende.

Som kjent er ikke staten den mest behagelige kreditoren å forholde seg til.

Tapsføre beregnet merverdiavgift

For å avhjelpe dette er det gitt adgang til å tapsføre beregnet merverdiavgift. Staten dekker da en del av selgers tap mens debitor beholder sin fradragsrett. Vilkårene for tapsføring er derfor svært strenge. Og trår man feil vil resultatet i de fleste tilfeller være at skattemyndighetene krever det tapsførte beløp innbetalt og ilegger tilleggsskatt på 20 % av dette beløpet.

Kontakt Magnus Legal om MVA

Når kan beregnet merverdiavgift tapsføres?

For at merverdiavgift på en fordring skal kunne tapsføres, må fordringen være «endelig konstatert tapt» og dette må skyldes «skyldneres manglende betalingsevne».

En fordring kan anses endelig tapt i følgende tilfeller:

  • Foretatt tvangsinndrivning eller inkasso har vært forgjeves
  • Fordringen er en kundefordring som ikke er innfridd seks måneder etter forfall, til tross for minst tre purringskrav med normale purringsintervaller og slik aktivitet fra kreditors side som forholdene tilsier
  • Offentlig gjeldsmegling, konkurs-, likvidasjons- eller avviklingsbehandling i skyldnerens bo gjør det klart at bomidlene ikke gir eller ikke vil gi fordringen dekning
  • Fordringen ellers ut fra en samlet vurdering må anses klart uerholdelig

Tapet må videre skyldes debitors manglende betalingsevne

Manglende vilje til å betale helt eller delvis, typisk grunnet innsigelser mot enten beløpet eller leveransen er ikke tilstrekkelig. Dette gjelder uavhengig av hvor ubegrunnet uviljen er. Skattemyndighetene anser dette å være et forhold mellom partene hvor man selv må bære risikoen for innsigelsene.

Ren uvilje er derfor ikke tilstrekkelig, samme hvor ubegrunnet denne er. Dersom kunden nekter å betale hele eller deler av regningen for eksempel grunnet påstand om mangler ved leveransen, er vilkåret ikke oppfylt. Da skyldes den manglende betalingen kundens manglende betalingsvilje – ikke betalingsevne.

Vær oppmerksom på at skatteetatens holdning er at sikrede fordringer, typisk ved pant eller kausjon, ikke medfører at fordringen er endelig tapt. Kreditor må først søke oppgjøret gjennomført gjennom slike sikringer.

Endelig vil vi her bemerke at om partene blir enige om at kravet skal reduseres (for eksempel ved feilfakturering eller reklamasjon), er det ikke tale om tap på krav. Da skal i stedet den utgående avgiften reduseres.

Les også: Fradragsrett for merverdiavgift på transaksjonskostnader

Hvordan dokumentere at kravet er endelig tapt?

Kan du dokumentere at kravet er forsøkt inndrevet gjennom inkassoselskap eller ved tvangsmidler, for eksempel avholdt utleggsforretning, uten resultat, har du gode grunner for å konstatere et endelig tap.

Det samme må klart nok gjelde for konkurs. Merk likevel at det ikke nødvendigvis er tilstrekkelig at konkurs er åpnet. Konkursbehandlingen må ha kommet så langt at det med stor grad av sikkerhet kan konstateres at (deler av) fordringen ikke vil bli dekket. Bostyrers foreløpige rapport vil ofte gi gode indikasjoner på dette.

Både offentlige og frivillige akkorder gir grunnlag for å tapsføre den aktuelle delen av kravet, men frivillige akkorder krever at den gjennomføres etter de samme prinsipper som en offentlig akkord.

Den mest praktiske måten å forfølge krav på er likevel gjennom purringer/inkassovarsel. Her må kreditor påse at han er tilstrekkelig aktiv ved å forfølge kravet. Som hovedregel kan kravet tapsføres ved tilstrekkelig purring på og oppfølging av kravet.

Her må kreditor vokte seg vel for å gjøre fordringen om til noe annet enn en fordring. Dette er en gjenganger i klagesaker hvor kreditor har mistet retten til å tapsføre. De typiske eksemplene er betalingshenstand (som kan bli karakterisert som gjeld ved debitors konkurs) eller omdanning til ansvarlige lån som finansieringsbistand.

Hvordan tapsfører man beregnet merverdiavgift?

Tap bokføres og rapporteres på den ordinære skattemeldingen for merverdiavgift i den termin vilkårene for tap på krav er oppfylt. Beløpet oppgis som en økning i feltet for inngående avgift etter den relevante satsen du har benyttet i opprinnelig faktura.

Vær oppmerksom på at om omsetningen både gjelder unntatt og avgiftspliktig omsetning og du mottar en delbetaling, må du fordele dette. Du kan altså ikke velge å si at den mottatte delbetaling fullt ut gjelder den avgiftsunntatte delen av ditt tap.

Vår anbefaling

Før du vurderer å tapsføre kravet, bør du kunne sjekke av følgende tre punkter:

  1. At kravet ikke er omtvistet av skyldneren
  2. At du har fulgt opp kravet med purringer og ikke latt humla suse
  3. At du har dokumentasjon på at du har fulgt opp kravet

Som nevnt innledningsvis er kravene for tapsføring av beregnet merverdiavgift svært strenge. Hvis skattekontoret finner at vilkårene ikke er oppfylte kan man som regel måtte vente en klekkelig straff på 20% av beløpet.

Vi anbefaler derfor at du gjør en grundig gjennomgang av historien rundt fordringen som ikke er betalt. Vi bistår gjerne med selve vurderingen i tillegg til å sammenstille riktig dokumentasjon som begrunner ditt valg om å tapsføre.

Kontakt Magnus Legal om MVA

Se også vår nettside for å lese mer om hvordan vi kan hjelpe med merverdiavgift.

avatar

Synnøve Sørdal

Eg heiter Synnøve Sørdal og jobbar som advokat i Advokatfirmaet Magnus Legal i Bergen. Sidan eg starta i Skatteetaten som skattejurist i 2005, har eg hatt interesse for meirverdiavgift, og korleis dette til tider kompliserte og skiftande regelverket påverkar verksemdene sin situasjon. Målet mitt er å dele nyheiter og synspunkt om det som rører seg på det avgiftsrettslege området, og vonleg også setje meirverdiavgiftssakene inn i ein større samanheng. Dersom du har synspunkt eller spørsmål til det eg deler på bloggen, høyrer eg gjerne frå deg!

RELATERTE INNLEGG