<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=481164012244046&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Skip to content
utbyggingsavtaler og utviklingsavtaler: effektive verktøy for utbygging og utvikling av boligs og næringsområder
Thea Slethaug - Lawyer10. juli 20242 min read

Utviklingsavtaler og utbyggingsavtaler: Effektive og viktige verktøy

Avtale om utvikling og utbygging er effektive og viktige verktøy både i privat og offentlig sektor. Slike avtaler legger grunnlaget for samarbeid mellom utviklere og enten kommuner eller grunneiere. I denne bloggen tar vi for oss disse to avtaleformene og de ulike juridiske vurderingene som må hensyntas.

Utbyggingsavtaler med kommunen

Utbygger, og grunneier, kan inngå avtale med kommunen om planlagt utbygging av et område. Plan- og bygningsloven gir føringer for hva slike avtaler kan, og skal inneholde.

Kommunene inngår slike avtaler for både å kontrollere utformingen av bebyggelsen i området samt etablering av infrastruktur som utbygger pålegges å bekoste helt eller delvis etter reguleringsplanen. Utbygger påtar seg et større ansvar, mot at planen kan la seg gjennomføre. Typisk påtar utbygger seg å bygge eller finansiere vei, vann- og avløpsanlegg, busslommer og renseanlegg. Vi ser at det er særlig rekkefølgebestemmelser som inntas og reguleres i slike utbyggingsavtaler, samt andre mekanismer for kostnadsfordeling mellom henholdsvis kommune og utbygger.

Kontakt oss

Kontakt oss for hjelp med dine Utviklings- og utbygginsavtaler.

Utviklingsavtaler med grunneier

Utviklere kan inngå utviklingsavtaler direkte med grunneiere, hvor utbygger får rett til å utvikle eiendommer som ennå ikke er regulert til det aktuelle formålet. En slik avtale er typisk regulert som en opsjon, under forutsetning av at reguleringsplan for ønsket formål går gjennom. Utbygger påtar seg kostnad med prosjektering, søknad og eventuell tilrettelegging, mot

I en slik avtale er det viktig at hensynet til grunneier blir ivaretatt når eiendommen hans blir strengt begrenset og låst til et gitt formål. Utvikler må derfor stille enkelte garantier og forplikte seg til prosjektet i form av innsats, prioritering, midler og fremdrift.

Det kan også inngås utviklingsavtaler for utvikling av en allerede regulert eiendom, hvor kompensasjon til grunneier skjer i takt med for eksempel salg av tomter. Utbygger påtar seg ansvar med utvikling av området med infrastruktur og VA, samt oppføring av bygninger og salg til kjøpere. En slik modell kan gi bedre likviditet for utbygger og bedre fortjeneste for grunneier, sammenlignet med at grunneier selger hele eiendommen til utbygger som deretter starter utvikling av denne.

Juridiske overveielser og begrensninger

Utbyggingsavtaler er underlagt begrensninger i lov for å sikre rimelighet og forhindre urimelige byrder på utbygger. Tiltak må stå i rimelig forhold til utbyggingens art og omfang samt til de plikter kommunen påtar seg i avtalen. Dette regelverket beskytter utbygger mot urettferdige krav fra det offentlige.

Trenger du bistand med dine utviklingsavtaler og utbyggingsavtaler?

Kort oppsummert er avtaler om utbygging og utvikling er strategiske verktøy som er avgjørende for å navigere gjennom kompleksitetene i eiendomsutvikling i Norge. De fremmer samarbeid mellom utviklere, kommuner og grunneiere, og sikrer at prosjekter følger lovpålagte standarder samtidig som de kan fremme bærekraftig utvikling av eiendomsområder. Avtaleverket vil gi gode føringer for prosjektets utvikling, og kan fungere som et styringsverktøy for partene. Det vil også tvinge fokus på viktige forhold ved eiendomsutviklingen.

Er du i ferd med å starte et utviklingsprosjekt eller trenger veiledning om reguleringskrav? Vårt team hos Magnus Legal står klare til å tilby ekspertise skreddersydd til dine behov. Kontakt oss i dag for å få mer informasjon om hvordan utviklingsavtaler kan optimalisere ditt prosjekt.

Kontakt oss

Kontakt oss for hjelp med dine Utviklings- og utbygginsavtaler.
avatar

Thea Slethaug - Lawyer

Thea arbeider med generell forretningsjuss, og bistår særlig med spørsmål knyttet til skatt- og selskapsrett. Hun arbeider også med kontraktsrett, eiendom og transaksjoner. Thea ble uteksaminert våren 2021, og var trainee hos Magnus Legal mens hun skrev masteroppgave innen konkurranserett om joint ventures rolle i fusjonskontrollen, før hun begynte i fast stilling hos oss i juni 2021. Hun har spesialisert seg i fagområdene skatterett, selskapsrett og konkurranserett.

RELATERTE ARTIKLER