<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=481164012244046&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Skip to content
skattetips til deg med fritidsbolig i utlandet
Jarand Hanto Aarhus25. juli 20232 min read

Skattetips til deg med fritidsbolig i utlandet

Mange nordmenn har betydelige verdier investert i fritidsboliger i utlandet. Og kompliserte skatteregler i flere land kan føles uoverkommelig og uoversiktlig. I denne artikkelen får du innsikt i det du må vite om skatt på feriebolig i utlandet.

Skatt ved salg av feriebolig

Dersom du er skattemessig bosatt i Norge må du i utgangspunktet betale 22% skatt på salgsgevinst, til og med dersom fritidsboligen befinner seg i utlandet. Et eventuelt tap kan fradragsføres.

Som i Norge gjelder det også i utlandet et unntak fra skatteplikt dersom fritidsboligen er brukt som egen fritidsbolig i minst fem av de siste åtte årene før salget jf. skatteloven § 9-3 fjerde ledd.

Det er verdt å merke seg at en eventuell salgsgevinst kan være skattepliktig etter lokale regler. Dersom det foreligger skatteplikt i både Norge og i det andre landet vil skatteavtaler allokere beskatningsretten for å unngå dobbeltbeskatning. Ofte kan det kreves fradrag i norsk skatt for lokale skatter betalt i utlandet.

Har du spørsmål om skatt?

Inntekt fra utleie av feriebolig

Tjenester som AirBnB har gjort det stadig enklere for nordmenn å tjene penger på utleie av sine fritidsboliger i utlandet. Er man skattemessig bosatt i Norge skal utleiegevinsten i utgangspunktet beskattes i Norge med 22%.

Bruker man fritidsboligen selv innrømmes et skattefritak på utleiegevinst oppad begrenset til 10 000 kroner i året. Overstiger man dette, vil 85% prosent av det overskytende beløpet være skattepliktig. Dersom man ikke benytter boligen selv, vil hele utleieinntekten være skattepliktig i Norge.

Utleiegevinst vil i mange tilfeller også være skattepliktig lokalt. Som ved salgsgevinst kan skatteavtalene allokere beskatningsrett mellom landene og gi fradrag for skatt betalt i utlandet eller unnta utleiegevinsten fra beskatning i Norge.

Utenlandske verdier – norsk formue

Globalskatteprinsippet medfører at personer som er skattemessig bosatt i Norge må betale formuesskatt på nettoformuen av alle sine verdier, uansett hvilket land de befinner seg i. Fritidsbolig i utlandet inngår derfor i den norske formueskatten. Tilsvarende har man rett til fradrag for gjeld tilknyttet fritidsboligen.

Verdsettelse av fritidsboligen skal skje etter norske regler. Eventuell formuesverdi fastsatt av utenlandske skattemyndigheter kan ikke legges til grunn. Ved første gangs verdsetting fastsettes verdien av fritidseiendommen til maks 30% av markedsverdi. I senere år foretas årlige prosentvise justeringer.

For 2023 gjelder et bunnfradrag på 1 700 000 kroner ved beregning av formuesskatt. Er man gift og lignes samlet kan bunnfradraget dobles. Formue opp til 20 millioner kroner beskattes med en sats på totalt 1%. For formue over 20 millioner kroner gjelder en sats på 1,1%.

Formuesskatt vil på generelt grunnlag ikke begrenses av skatteavtaler.

Enkelte land praktiserer arveavgift 

I forbindelse med et generasjonsskifte må man være klar over at enkelte land som for eksempel Frankrike, Italia og Spania praktiserer gave- og arveavgift.

Les også: Arveplanlegging – styr unna krangel, planlegg arven!

Søk bistand i tide

Nordmenn med fritidsbolig i utlandet plikter å opplyse om inntekter knyttet til denne, til både norske og utenlandske skattemyndigheter. Manglende eller mangelfull rapportering kan føre til tilleggsskatt og i verste fall være straffbart.

Vi i Magnus Legal har lang erfaring med å navigere komplekse skatteavtaler og forvalte verdier på tvers av landegrenser. Ta gjerne kontakt ved behov for bistand med din fritidsbolig.

Har du spørsmål om skatt?

 

avatar

Jarand Hanto Aarhus

Jarand ble uteksaminert fra Universitetet i Bergen i 2023. Han tok spesialisering i internasjonal skatterett ved KU Leuven i Belgia og skrev masteroppgave om forkjøpsrett av aksjer. Jarand jobber med generell forretningsjus og bistår særlig med spørsmål knyttet til skatt, selskapsrett og kontrakter. Han er også utdannet statsviter og jobbet tidligere som politisk rådgiver i Zimbabwe.

RELATERTE INNLEGG