<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=481164012244046&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Åpenhetsloven frist

Har du Åpenhetsloven på plass?

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022, og gjelder for «større» virksomheter i Norge. Har du fått dette på plass?

Loven omfatter allmennaksjeselskaper og børsnoterte selskaper, samt andre virksomheter som på balansedagen oppfyller to av følgende tre vilkår:

  • Salgsinntekt på kr. 70 000 000
  • Balansesum på kr. 35 000 000
  • Gjennomsnittlig antall ansatte på 50 årsverk

Alle virksomheter som er direkte omfattet av Åpenhetsloven plikter å publisere en redegjørelse for den aktsomhetsvurderingen som er gjennomført. Denne skal gjøres offentlig tilgjengelig, senest den 30. juni 2023.

Etter Åpenhetsloven skal de omfattede virksomhetene gjennomføre en aktsomhetsvurdering av sin virksomhet og sin leverandørkjede, i tråd med OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper. I vurderingen er det virksomhetens og deres leverandørers respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsvilkår som er temaet.

Aktsomhetsvurderingen skal gjennomføres i seks trinn. Merk at denne oversikten er en grov forenkling av stegene.

  1.  Ansvarlighet etter Åpenhetsloven skal forankres i virksomhetens retningslinjer og styringssystemer.
  2.  Faktiske og potensielle negative konsekvenser for de grunnleggende menneskerettighetene og for anstendige arbeidsforhold skal kartlegges. Dette gjelder for virksomhetens egen drift, samt for drift hos sine forretningspartnere.
  3.  Tiltak for å stanse, forebygge og forhindre de negative konsekvensene som er kartlagt etter punkt 2 skal iverksettes.
  4. Tiltakene skal deretter overvåkes og følges opp fortløpende.
  5. Tiltakene og vurderingene skal offentliggjøres til interessenter.
  6. Dersom det oppdages faktiske negative konsekvenser, skal dette gjenopprettes eller erstattes.

Les også: Den 1. juli 2022 trådte Åpenhetsloven i kraft i Norge 

Fristen for publisering av redegjørelse etter Åpenhetsloven var 30. juni 2023,. Dersom du ikke har dette på plass, kan konsekvensene av å ikke rapportere i henhold til loven kan være betydelige

Les mer om dette her: Tvangsmulkt og overtredelsesgebyr for selskaper som ikke etterlever Åpenhetsloven

Dersom du ønsker mer informasjon om hvordan du burde jobbe med Åpenhetsloven frem til fristen, er det bare å ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale.

Kontakt oss i Magnus Legal

 

Få e-post om nye innlegg

Vi blogger om praktiske problemstillinger med tema i grenseland mellom jus og økonomi.

Vi tar opp utfordringer og spørsmål knyttet til lover og regler som får konsekvenser for din virksomhet og arbeidshverdag. 

Nye blogginnlegg publiseres jevnlig, så om du vil holde deg oppdatert,  registrer deg her for varsling på epost.