Forskuddsskatt for selvstendig næringsdrivende

Både vanlige lønnstakere og selvstendig næringsdrivende er forskuddspliktige i forhold til skatt. For selvstendig næringsdrivende kommer forskuddsplikten til uttrykk i form av såkalt forskuddsskatt og den enkelte er selv ansvarlig for å betale skatten på forskudd. 

Som selvstendig næringsdrivende regnes enkeltpersonforetak eller deltaker i et ansvarlig selskap (ANS).  For lønnstakere er det arbeidsgiver som forestår selve skattetrekket, og det kalles for forskuddstrekk.

Skattytere med høy formue, kan også bli krevd for forskuddsskatt i tilfeller hvor forskuddstrekket som arbeidsgiver gjennomfører ikke vil være nok til å dekke skatten.

Denne artikkelen tar sikte på å gi en liten innføring i hva det vil si å svare forskuddsskatt som selvstendig næringsdrivende, og synliggjør en felle som man raskt kan havne i.

Hva er grunnlaget for forskuddstrekk?

Forskuddsskatten fastsettes på bakgrunn av overskudd i næringen samt øvrige inntekter og fradrag du måtte ha. I praksis beregnes størrelsen på forskuddsskatten med bakgrunn i siste kjente skattefastsetting, eller ved endring av skattekort/forskuddsskatt. Siste kjente skattefastsetting vil være skattefastsettingen for inntektsåret to år forut for det året forskuddsskatten gjelder.

For nye foretak foreligger ingen tidligere skattefastsettinger å ta utgangspunkt i. For nye foretak er man derfor nødt til å melde ifra til skattekontoret om virksomheten, og fortelle hvor mye overskudd (ev. underskudd) en venter det første året.

Budsjettert underskudd i næring tas ikke med på skattekortet. I stedet skal man ta med endelige underskudd i skattemeldingen for den enkelte deltaker/innehaver.

Har du lønnsinntekt i tillegg til overskudd næringsinntekt vil du vanligvis få beregnet både et skattekort og en forskuddsskatt.


Spørsmål om bokettersyn og tilleggsskatt?
Vi viser deg dine rettigheter: Last ned gratis guide her.

Hvordan går jeg frem for å betale forskuddsskatt?

Forskuddsskatten forfaller fire ganger i året (15. mars, 15. mai, 15. september og 15. november).

Ut i fra beregnet forskuddsskatt vil du få tilsendt innbetalingsblanketter før hvert forfall med opplysninger om beløp, konto- og kid nummer.

Covid-19: Det er gitt utsatt betaling av forskuddsskatten i 2021 som følge av Covid-19. Personlige skattyteres frist for å betale forskuddsskatt for andre og fjerde termin forlenges med én måned.

MERK: Selv om man ikke mottar en slik innbetalingsblankett, er man ansvarlig for å betale forskuddsskatten i tide. Det er mulig å generere eget KID-nummer og finne kontonummeret til skatteoppkreveren i egen kommune.

Opptre som en forsiktig pessimist

Som nevnt vil utgangspunktet for grunnlaget til forskuddsskatten basere seg på siste kjente skattefastsetting. En virksomhet kan imidlertid ha svært varierende inntekter og utgifter. På den måten kan en skattefastsetting for 2019 være et dårlig sammenligningsgrunnlag for kommende inntekter og utgifter i 2021.

Heldigvis er det mulig å endre skattetrekket ved behov. Det er dumt å bli hengende med for lite betalt forskuddsskatt ved årets slutt, i tillegg til at man bør unngå å betale for mye med tanke på likviditeten.

Er du usikker på hvor store inntekter du vil ha, kan det være lurt å ha en «pessimistisk» holdning til de første to eller tre innbetalingene, og så få endret skattekortet i tide til den fjerde innbetalingen, 15. november. På den måten kommer du ut noenlunde riktig året sett under ett.

MERK: Om du beregner for lite forskuddsskatt skal det betales restskatt. Om restskatten betales innen 31. mai året etter, slipper man kostbare renter på restskatten.

Oversittet frist kan få store følger

Det mange ikke er klar over er at for sen betaling av forskuddsskatten kan få svært uheldige konsekvenser. Om man ikke betaler en termin innen fristen, går det frem av skattebetalingsloven at forskuddsskatten for hele året må betales! I tillegg påløper det forsinkelsesrenter.

Forsinket betaling gir således skattemyndighetene et særskilt tvangsgrunnlag. I ytterste fall går det så langt som at skatteoppkreveren gjennomfører en utleggsforretning eller utleggstrekk i lønn/pensjon om man ikke betaler forskuddsskatt for hele året.

MERK: Skatteetaten skriver selv på sine sider at man kan unngå tvangsinnfordring av hele forskuddsskatten ved å betale inn utbetalt termin så fort som mulig.  Hva som ligger i dette er uvisst, og det sikreste er selvsagt å betale i tide.

Les også: Skattefri omdanning – 10 tips og fallgruver

Hva om jeg venter på svar på endring?

Om du har søkt skattekontoret om å få endret utskrevet forskuddsskatt er det viktig å huske på at forskuddsskatten skal betales til fastsatt tid. Med andre ord; man kan ikke bruke søknaden som en unnskyldning for forsinket betaling. I praksis løses dette ved at man betaler inn det beløpet som opprinnelig var fastsatt innen fristen.

Dersom beløpet blir satt ned, vil en betaling under søknadsprosessen bli korrigert ved at neste termin reguleres tilsvarende det som er betalt for mye.

MERK: Om forskuddsskatten bortfaller helt som følge av søknad, vil det i særlige tilfeller være mulig å få tilbakebetalt innbetalt beløp (uten rentegodtgjørelse). Dette krever at man anmoder skattekontoret eller skatteoppkreveren om tilbakebetaling.

Problemer med å betale?

Har du problemer med å betale forskuddsskatten finnes det muligheter for å inngå betalingsavtale med skatteoppkreveren. Ta i så fall direkte kontakt med skatteoppkreveren i din kommune og be om få tilsendt søknadsskjema.

MERK: Å innvilge betalingsavtaler er noe skatteoppkreveren kun gjør helt unntaksvis. Man kan derfor ikke belage seg på en slik løsning, og det understreker også viktigheten av å være forsiktig pessimist når man skal vurdere egne inntekter og utgifter.

Mange privatpersoner og næringsdrivende vil oppleve at skattekontoret varsler og gjennomfører et bokettersyn, noe som innebærer at skattekontoret kontrollerer skattemessige forhold. Her kan du lese mer om dine rettigheter ved bokettersyn.

Last ned gratis guide: Bokettersyn og tilleggsskatt

Klikk for å lese mer om hvordan vi kan hjelpe deg med skatt.

Artikkel først publisert 12. februar 2018. Oppdatert mars 2021.