Unngå renter på restskatt.jpg

Dersom det fremgår av skattemeldingen at du vil få restskatt, kan du betale restskatten innen 31. mai for å slippe å betale renter. 

Vil du få restskatt?

Skattemeldingen for inntektsåret 2017 er tilgjengelig elektronisk fra 4. april 2018 via Altinn. 

På skattemeldingens siste side finner du en foreløpig skatteberegning. Skatteberegningen er basert på forhåndsrapportert informasjon og vil ikke være riktig blant annet dersom du har korrigeringer på skattemeldingen. I skatteberegningen får du vite om du har betalt for mye i skatt og dermed har penger til gode, eller om du må betale restskatt.

Har du fått restskatt, betyr det at du betalte for lite i skatt i fjor og at du må etterbetale skatt. 

Unngå renter ved å betale restskatten innen 31. mai

Hvis du har betalt for lite skatt, løper det renter på det utestående beløpet. Renten er 0,39 prosent per år beregnet fra 1. juli i inntektsåret og frem til forfall for første termin for restskatt i det påfølgende skatteåret.  

Dersom det fremgår av skattemeldingen at du vil få restskatt, kan du betale restskatten innen 31. mai for å slippe å betale renter. Dette betyr i praksis at du har fått et rentefritt lån fra staten.

Betaling av restskatt

Dersom du ønsker å betale restskatten innen 31. mai, benytter du kontonummeret og KID-nummeret som fremgår av skattemeldingen din. Hvis du ikke har gjort endringer i skattemeldingen, betaler du det skyldige beløpet som står på siste side i skattemeldingen.

Utgjør restskatten mindre enn 100 kroner, trenger du ikke betale.

Gjør du endringer i den forhåndsutfylte skattemeldingen, kan du benytte skatteetatens skatteberegningsprogram for å regne ut hvor mye du eventuelt skal betale.

Betaler du for mye restskatt, vil du få renter på tilbakebetalingsbeløpet.

Mange privatpersoner og næringsdrivende vil oppleve at skattekontoret varsler og gjennomfører et bokettersyn, noe som innebærer at skattekontoret kontrollerer skattemessige forhold. Les mer om bokettersyn og tilleggsskatt. Last ned gratis guide. 

Betalingsfrister ved betaling etter 31. mai

Restskatten forfaller til betaling tre uker etter at du mottar skatteoppgjøret, men likevel tidligst 20. august.

Dersom restskatten utgjør 1000 kroner eller mer, forfaller den til betaling i to like store terminer. Den andre terminen forfaller fem uker etter den første. Dersom du ikke betaler den første terminen innen forfall, forfaller annen termin til betaling samtidig med første termin 

For upersonlige skattytere forfaller restskatten til betaling tre uker etter at skatteoppgjøret ble sendt skattyteren.

Hvis betalingsfristen din er på en lørdag eller søndag, kan du betale innen første virkedag etter fristen, normalt mandag.

Selv om du har søkt om utsatt frist for å levere skattemeldingen, er betalingsfristene for restskatt de samme.

Betaler du ikke restskatten innen fristen, løper det forsinkelsesrenter fra forfall og frem til du betaler. Kemnerkontoret vil også sette i verk tiltak for å kreve inn skatten.

Les også: Skattemelding næringsdrivende - Unngå tvangsmulkt lever skattemeldingen i tide 

Unngå restskatt neste år – sjekk skattekortet ditt

Skattetrekket ditt er bestemt enten som en prosentandel av din bruttolønn eller som såkalt tabelltrekk. Prosenten eller tabellnummeret er oppgitt på skattekortet som din arbeidsgiver mottar fra skattemyndighetene.

Dersom lønnsinntekten din er varierende fra år til år, er det lite hensiktsmessig at skattetrekket ditt blir fastsatt på grunnlag av inntekten din i det foregående året. Dersom du har høy inntekt ett år, risikerer du høy restskatt som må betales i et år med lavere inntekt. For å unngå restskatt, bør du endre skattekortet ditt og betale høyere skatt når inntekten er høy.

Skattekortet ditt bør også endres i takt med at livssituasjonen din endrer seg. Forhold som for eksempel at du har blitt pensjonist, at du ikke lenger er enslig forsørger, at barnet ditt har sluttet i barnehage eller skolefritidsordning, påvirker hvor mye du skal betale i skatt.  

Dersom du endrer skattekortet ditt på skatteetatens nettsider, får din arbeidsgiver automatisk tilgang til det nye skattekortet.

Feil i beregningen

Når du mottar skatteoppgjøret, bør du sjekke om dette stemmer overens med skattemeldingen du har levert.

Hvis du mener skatteoppgjøret ditt er beregnet feil, må du sjekke om du kan endre opplysningene som er lagt til grunn selv, eller om du må sende inn klage. Fra inntektsåret 2016 kan du i de fleste tilfeller endre skattemeldingen selv om leveringsfristen er passert. Dersom endringene påvirker skatten din, vil du motta et nytt skatteoppgjør.

Hvis du mottar et vedtak fra skattemyndighetene om at skattemeldingen din er endret, kan du klage på vedtaket innen 6 uker fra du mottok vedtaket.

Du må imidlertid betale restskatten innen forfall selv om du er uenig i kravet. Dersom du får medhold i klagen, får du pengene tilbake og du vil bli tilgodesett renter på beløpet.

Bokettersyn er myndighetenes granskning av en skattyters regnskapsbøker. Dette skjer normalt i forbindelse med gjennomgang av skattemelding eller ved klage over ligningen, eller dersom det foreligger mistanke om ulovligheter. Les mer om rettighetene dine her:

Last ned gratis guide: Bokettersyn og tilleggsskatt