<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=481164012244046&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Straffeskatt_hvordan unngå

Hvordan unngå straffeskatt?

Straffeskatt eller tilleggsskatt, er en bot som skattekontoret kan ilegge både privatpersoner og selskap. Når kan straffeskatt ilegges? Alt du må vite.

Straffeskatt, eller tilleggsskatt som er det formelle begrepet, er en sanksjon som skattemyndighetene kan ilegge både privatpersoner og selskap.

Når ilegges straffeskatt?

Du kan bli ilagt straffeskatt hvis du ikke leverer riktige og fullstendige opplysninger til skattemyndighetene, og dersom denne opplysningssvikten kan føre til skattemessige fordeler.

Du har selv plikt til å gi riktige og fullstendige opplysninger. Selv om utfyllingen av skattemeldingen overlates til en regnskapsfører eller noen andre, har du likevel ansvar for de opplysningene som blir levert.

CTA_skattemelding næringsdrivende

Hvordan beregnes straffeskatten?

Tilleggsskattesatsen er 20 prosent av den skattemessige fordelen du har eller kunne ha fått.

Et tenkt eksempel er følgende: Dersom du ikke fører opp en inntekt på kr 10 000, og du av dette skulle ha betalt kr 2 500 i skatt, vil tilleggsskatten utgjøre kr 500, som er 20 prosent av den skatten du har unndratt. Som begrepet antyder kommer tilleggsskatten på kr 500 i tillegg til at du også må betale skatten på kr 2 500. 

I grove tilfeller har Skatteetaten mulighet til å gi skjerpet tilleggsskatt, og du får da ytterligere 20 eller 40 prosent i skjerpet tilleggsskatt. I særlig grove tilfeller kan du altså ilegges tilleggsskatt med en samlet sats på 60 %. I det tenkte eksempelet overfor vil det utgjøre kr 1 500 i tilleggsskatt.

Fra 1. januar 2017 er tilleggsskatten lik for alle typer skatter og avgifter. Tilleggsavgift, som tidligere gjaldt merverdiavgift, har bortfalt og tilleggsskatt gjelder nå også for merverdiavgiftspliktige.

Les også: Ny skattemelding i 2020

Unntak

Tilleggsskatt ilegges uten noen vurdering av subjektiv skyld. Vurderingen av hva som regnes som riktige og fullstendige opplysninger er objektiv og tar utgangspunkt i hva en lojal og aktsom skattepliktig ville gitt av opplysninger.

Er lovens vilkår først oppfylt, skal det ilegges tilleggsskatt med mindre noen av unntakene får anvendelse.

CTA_SKATTEFRI OMDANNING

Unnskyldelige forhold

Den viktigste unntaksregelen er at tilleggsskatt ikke skal ilegges når skattepliktiges forhold anses unnskyldelig.

Du må selv påberope deg at det foreligger et unnskyldelig forhold. Skattemyndighetene skal likevel ta spørsmålet opp til vurdering av eget tiltak dersom det er forholdsvis klart at det foreligger unnskyldelige forhold.

Unnskyldelige forhold kan være omstendigheter som gjør at den skattepliktige for et kortere eller lengre tidsrom er ute av stand til å ivareta egne interesser. Dette kan for eksempel skyldes psykiske eller sosiale problemer, sykdom eller dødsfall i familien, samlivsbrudd, rusmisbruk eller fengselsopphold.

Det er imidlertid en klar hovedregel at uvitenhet om hvilke regler som gjelder, ikke er et unnskyldelig forhold.

Ved vurderingen av om det foreligger unnskyldelige forhold, kan det ikke stilles samme krav til alle skattepliktige når det gjelder erfaring og innsikt. For eksempel vil det for næringsdrivende og profesjonelle parter stilles strengere krav, blant annet forventes grundige rutiner ved regnskapsføring og utarbeidelse av skatteopplysninger.

Les også: Forskuddsskatt – her er det du må vite

Andre unntak

Tilleggsskatt fastsettes ikke av riktige og fullstendige opplysninger som er forhåndsutfylt i skattemeldingen. Dette unntaket er en konsekvens og praktisk tilpasning til ordningen med leveringsfritak for skattemelding som ble innført for lønnsmottakere og pensjonister i 2008. Unntaket får i tillegg betydning for personlig næringsdrivende (enkeltpersonforetak) som ikke omfattes av leveringsfritaket og som unnlater å levere pliktig skattemelding. 

Unntaket fra tilleggsskatt gjelder derimot ikke dersom en korrekt forhåndsutfylt opplysning blir endret av skattepliktige.

Tilleggsskatt fastsettes heller ikke ved åpenbare skrive- og regnefeil, ved frivillig retting eller dersom den skattepliktige er død.

Frivillig retting innebærer at du retter eller utfyller opplysninger som er gitt tidligere, slik at skatten blir riktig. Du vil imidlertid ikke unngå tilleggsskatt dersom rettingen kan anses fremkalt ved kontrolltiltak eller ved opplysninger som skattemyndighetene har fått fra andre.

Det gjelder også en beløpsgrense. Tilleggsskatt ilegges ikke når tilleggsskatten for det enkelte forholdet vil bli under kr 1000.

For merverdiavgift ilegges ikke tilleggsskatt dersom selger unnlater å beregne merverdiavgift av ordinær bokført omsetning, og det godtgjøres at kjøper har full fradragsrett, eller kjøper ville hatt rett til kompensasjon for merverdiavgiften etter merverdiavgiftsloven. Dette er tilfeller der det offentlige uansett ikke vil lide noe tap ved unnlatt beregning av merverdiavgift.

Les også: Konserninterne transaksjoner og internprising

Klage på straffeskatten?

Du kan klage på straffeskatten. Klagefristen er seks uker. Klagen må være skriftlig og være begrunnet.

Dersom skattekontoret ikke finner grunn til å omgjøre sitt vedtak, vil klagen bli oversendt Skatteklagenemnda som er klageinstans.

Les mer om bokettersyn, tilleggsskatt og tvangsmulkt i vår gratis guide her:

Last ned gratis guide: Bokettersyn og tilleggsskatt

Klikk for å lese mer om hvordan vi kan hjelpe deg med skatt.

Artikkelen ble først publisert 1. mai 2018. Oppdatert mars 2021.

Få e-post om nye innlegg

Vi blogger om praktiske problemstillinger med tema i grenseland mellom jus og økonomi.

Vi tar opp utfordringer og spørsmål knyttet til lover og regler som får konsekvenser for din virksomhet og arbeidshverdag. 

Nye blogginnlegg publiseres jevnlig, så om du vil holde deg oppdatert,  registrer deg her for varsling på epost.