<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=481164012244046&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Fristforlengelse i byggeprosjekter

Krav på fristforlengelse i byggeprosjekter

Fristforlengelse kan frita deg for økonomisk ansvar som dagmulkt ved forsinkelser i prosjektet som ikke skyldes forhold du har risikoen for.

Forsinkelser i byggeprosjekt kan medføre økonomisk tap i form av erstatning og dagmulkt. Her er noen tips om hvordan du som entreprenør kan unngå økonomisk ansvar ved forsinkelser som ikke skyldes forhold du selv har risikoen for.

Merk: Denne artikkelen holdes ikke lenger oppdatert. 


Det er ikke uvanlig at det oppstår forsinkelser i byggeprosjekter, og dette kan fort spise opp fortjenesten i oppdraget. Heldigvis finnes det metoder for å unngå økonomisk nedtur når fremdriften ikke går som planlagt.

Tilleggsfrist

Hovedregelen er at entreprenøren må ferdigstille sin ytelse innen avtalte frister. Dette gjelder både avtalt sluttfrist, altså frist for ferdigstillelse, overlevering og andre avtalte delfrister underveis i byggeprosjektet.

Entreprenøren har selv ansvaret og risikoen for sin egen ytelse. Det betyr at når en eventuell forsinkelse skyldes entreprenøren selv eller noe han bærer risikoen for, som egne feil, mangler eller forsinkede underentreprenører, er hovedregelen at entreprenøren ikke har krav på fristforlengelse.

Dersom fremdriften forsinkes av forhold som byggherren eller sideentreprenører har risikoen for, er hovedregelen derimot at entreprenøren har krav på slik forlengelse.

Les også: Fradrag for påkostning og vedlikehold

Hva er fristforlengelse

En fristforlengelse innebærer at du som entreprenør får en tilleggsfrist. Den opprinnelig avtalte tidsfristen forskyves, slik at oppdraget ditt ikke oppfattes som forsinket så lenge fristforlengelsen varer.

Da unngår du konsekvensene av en forsinket leveranse, for eksempel erstatning eller dagmulkt. En entreprenør kan også ha krav på tilleggsvederlag for merkostnader han blir påført ved at prosjektets fremdrift forskyves.

Krav på fristforlengelse

Her er noen eksempler på forhold som kan gi entreprenøren krav på fristforlengelse:

 • Dersom anleggsstedet ikke er klart for oppstart til avtalt tid.
 • Dersom byggherren krever endrings- eller tilleggsarbeid som forsinker arbeidet.
 • Dersom byggherren selv, eller noen han svarer for, ikke forholder seg til avtalen.
 • Dersom øvrige forhold byggherren svarer for forsinker byggeprosessen:
  • Forsinket levering av tegninger/nødvendige avklaringer
  • Mangelfull prosjektering
  • Feil, mangler eller forsinkelser hos sideentreprenører
  • Mangelfull koordinering og organisering av prosjektet
  • Forsinket eller mangelfull levering av materialer byggherren skal skaffe
 • Dersom arbeidet blir forsinket på grunn av noe utenfor entreprenørens kontroll og som det ikke er rimelig at entreprenøren kunne ha forventet.
  • Arbeidskonflikter/streik
  • Ekstraordinære værforhold

At maskiner slutter å virke eller at entreprenøren ikke har nok arbeidsfolk eller materialer, gir normalt ikke krav på tilleggsfrist. Men entreprenøren har krav på tilleggsfrist dersom en av hans egne underentreprenører er forsinket som følge av overnevnte forhold og underentreprenøren også ville hatt krav på tilleggsfrist.

Oppskriften

Slik går du fram for å få fristforlengelse:

I de fleste entrepriseforhold må entreprenøren kreve fristforlengelse for å få dette.

Hvis du ikke krever fristforlengelse i tråd med avtalens eller lovens varslingsfrister, taper du ditt krav på fristforlengelse. Det kan da påløpe dagmulkt eller erstatning for oversittet frist selv om det ikke er din feil at prosjektet er forsinket.

Alle krav om fristforlengelser bør varsles skriftlig. Da kan entreprenøren i ettertid bevise at denne har varslet om forholdet. I mange avtaleforhold er skriftlighet også et krav.

Les også: Grov uaktsomhet i entrepriseforhold

Et varsel om fristforlengelse bør inneholde følgende:


 • Informasjon om forholdet som medfører forsinkelse
 • Krav om fristforlengelse
 • Et estimat over hvor lang tilleggsfrist som kreves

Her finner du et utkast til endringsskjema som kan benyttes ved krav om fristforlengelse og tilleggsvederlag. 

Merk: Det kan hende partenes avtale har andre eller flere krav til hva et endringsskjema må inneholde for å være gyldig.

Hvor lenge forskyves fristen?

Entreprenøren har i utgangspunktet krav på å få utsatt frist så lenge en eventuell hindring eller forsinkelse varer. I tillegg kan entreprenøren få tilleggsfrist for nødvendig avbrudd i arbeidet eller andre ulemper av at arbeidet må utsettes.

Det må imidlertid forventes at entreprenøren har litt slingringsmonn i den avtalte fremdriftsplanen, slik at mindre ubetydelige avbrudd i fremdriften ikke nødvendigvis gir krav på fristforlengelse.

Les også: Har du en vrien byggherre?

Sett romslige frister

Når du inngår avtalen kan det være lurt å forsøke å forhandle seg til romslige frister for overlevering av prosjektet. Ved mindre prosjekter er dette gjerne mulig. Ved større prosjekter har imidlertid entreprenøren ofte begrenset mulighet for å innvirke på prosjektets fremdrift.

Det viktigste er da å gi en realistisk fremdriftsplan, slik at byggherren i størst mulig grad kan koordinere og organisere prosjektet på en måte som er hensiktsmessig for entreprenøren.

Erstatning og dagmulkt

Ved forsinkelse kan det påløpe erstatning eller dagmulkt. Les gjerne mer om temaet her: Dagmulkt: Slik unngår du kostbar felle i byggeprosjekter

Vil du vite mer? Kontakt oss gjerne i dag for en uforpliktende samtale!

 

Har du problemstillinger knyttet til entrepriseoppdrag? Les mer på nettsiden om hva vi kan hjelpe deg med: Entreprise - bygg og anlegg

Artikkelen ble først publisert i juli 2017. Sist oppdatert i januar 2020. 

Magnus Legal - Bilde landingside-endringsskjema

Endringsskjema i byggeprosjekt

For å unngå konflikter rundt endringsarbeid, er det lurt å varsle løpende om slik aktivitet før arbeidet blir utført.

Få e-post om nye innlegg

Vi blogger om praktiske problemstillinger med tema i grenseland mellom jus og økonomi.

Vi tar opp utfordringer og spørsmål knyttet til lover og regler som får konsekvenser for din virksomhet og arbeidshverdag. 

Nye blogginnlegg publiseres jevnlig, så om du vil holde deg oppdatert,  registrer deg her for varsling på epost.