Skattefunn

Fradragsordningen SkatteFUNN innebærer at staten finansierer virksomhetsdrevet forskning og utvikling gjennom skatteseddelen. Ordningen er åpen for norske bedrifter, og disse må søke om godkjenning av sine prosjekter for å ha krav på fradrag.

Åpen for alle selskaper og næringer

Hvordan selskapet er organisert og hvilken næringstype selskapet driver har ingen betydning ved vurderingen av om prosjektet kan godkjennes etter ordningen. Både enkeltpersonforetak, ansvarlige selskaper og aksjeselskaper kan dermed søke om å få sine prosjekter godkjent.  Det er ingen begrensninger på temaet for forsknings- eller utviklingsprosjektet, så lenge det er snakk om et målrettet og avgrenset prosjekt som vil være til nytte for virksomheten.

Krav til prosjektet

Prosjektet må være målrettet, avgrenset og nyskapende. Prosjektet må videre ha en tilstrekkelig tilknytning til virksomheten som drives, for eksempel ved at det utvikles kunnskap eller ferdigheter som vil kunne gi nye eller forbedrede varer, tjenester eller produksjonsprosesser.

Krav til bedriften

Selv om organisering og næringsområde ikke er av betydning for adgangen til å søke godkjenning, er det likevel et krav om at bedriften er skattepliktig til Norge. Det er imidlertid ikke et krav at selskapet faktisk betaler skatt, for eksempel vil en virksomhet som ikke har skattepliktig overskudd kunne få støtten utbetalt gjennom skatteoppgjøret.

Les også: Feil med ditt skatteoppgjør? Slik retter du opp

Saksgangen

Søknaden skal sendes inn elektronisk gjennom nettstedet www.skattefunn.no. Det er Innovasjon Norge som først gjennomgår søknaden og avgir en innstilling, før Forskningsrådet tar saken til behandling og avgjør om det skal gis godkjenning. Ettersom søknaden danner utgangspunktet for behandlingen av prosjektet, er det viktig at prosjektet beskrives så konkret som mulig slik at Forskningsrådet får et godt grunnlag for å vurdere om vilkårene for SkatteFUNN er oppfylt.

Det er videre viktig å få frem i søknaden hva som vil være nyskapende ved dette prosjektet, samt hvordan dette vil kunne innvirke på bedriften. En sammenstilling mellom dagens produkter eller tjenester og det som man søker å utvikle kan være et godt utgangspunkt for å illustrere dette. Det er tilstrekkelig at deler av varen eller tjenesten er nytt eller forbedret, særlig dersom dette i realiteten representerer noe nytt på markedet.

Les også: Forskuddsskatt – dette må du vite

Søknadsfrister for SkatteFUNN

Det er ingen søknadsfrister for å få behandlet søknad om godkjenning i SkatteFUNN-ordningen. Det avgjørende tidspunktet for når man eventuelt har krav på fradrag er imidlertid hvilket år søknaden er godkjent. Man kan dermed havne i en situasjon der søknaden og prosjektet er igangsatt år 1, mens den først blir behandlet og godkjent år 2. Man har da gått glipp av fradragsmuligheten første året. Kostnader pådratt før prosjektet blir godkjent kommer kun til fradrag dersom de er pådratt samme år som godkjenningen blir gitt.

Garantifrist 1. september

Myndighetene garanterer at søknader som er sendt inn før 1. september ferdigbehandles før nyttår. For å være sikker på at man ikke risikerer å miste fradragsføring for første prosjektår bør man derfor levere søknaden innen garantifristen.

Les også: Lån fra selskap til aksjonær

Store fradrag

Dersom prosjektet blir godkjent, kan bedrifter få 18-20 % av prosjektkostnadene som skattefradrag gjennom skatteoppgjøret. Størrelsen på fradraget avhenger blant annet av størrelsen på selskapet, slik at små- og mellomstore selskaper i utgangspunktet kan kreve
20 % fradragsført mens større selskaper kun kan kreve 18 %.

De årlige prosjektkostnadene som inngår i grunnlag for skattefradraget begrenses til henholdsvis 25 millioner for egenutførte FoU-prosjekter og 50 millioner for innkjøpt FoU fra godkjente FoU-institusjoner.

En oppdatert liste over godkjente FoU-institusjoner finner man på skattefunn.no. 

Har bedriften både kostnader til egenutført FoU og innkjøpt FoU fra godkjente FoU-institusjoner, skal kostnadene begrenses hver for seg.

I tillegg må samlet årlig fradragsgrunnlag for egenutført FoU og kostnader til innkjøpt FoU fra FoU-institusjoner ikke overstige kr 50 millioner for det enkelte inntektsår.

Eksempel:

Lilleby AS er en mellomstor bedrift. Lilleby har fått godkjent eget FoU-prosjekt og bruker første året 10 millioner i kostnader på eget FoU-prosjekt. Samme år kjøper Lilleby tjenester for 60 millioner i fra SINTEF som er en godkjent FoU-institusjon. For å ikke overskride maksgrensen på 50 millioner kan Lilleby kun ta med 40 millioner av kostnadene fra tjenestene levert av SINTEF:

Regnestykket blir da:

   20% skattefradrag på 10 millioner (egen FoU)
+ 20 % skattefradrag på 40 millioner for FoU-tjenester fra SINTEF
= 10 millioner i skattefradrag

Ikke alle kostnader gir rett til fradrag

Det er knyttet visse restriksjoner til hvilke kostnader man kan kreve fradrag for under SkatteFUNN-prosjektet. Det er blant annet kun kostnader som etter sin art er fradragsberettiget etter skatteloven kapittel 6 og som er omfattet av artikkel 25 (3) i EU-forordningen nr. 651/2014 som er fradragsberettigede kostnader. Videre er det restriksjoner knyttet til personalkostnader. Det er derfor viktig å ha god kontroll på prosjektregnskapet og om nødvendig søke bistand for avklaringer.

Les også: Firmabil og skatt

Skattemelding og årsrapport

Det er bedriften selv som må kreve skattefradraget i sin skattemelding etter at prosjektet er godkjent. Skatteetaten har egne skjema som benyttes til å rapportere om forsknings- og utviklingsprosjekter som er en del av SkatteFUNN-ordningen. Skjemaet skal bekreftes av revisor, og skal leveres sammen med skattemeldingen.

Dersom prosjektet varer flere år må det også leveres årsrapport. Årsrapporten har frist 1. mars hvert år etter at prosjektet har pågått. I rapporten skal det redegjøres for status og fremdrift samt hvilke kostnader som er pådratt i prosjektet i året som har gått.   

Skattefri omdanning

Last ned gratis guide med 10 smarte tips og fallgruver ved skattefri omdanning, som først og fremst baserer seg på vår praktiske erfaring.

Last ned gratis guide Skattefri omdanning - tips og fallgruver

Klikk for å lese mer om hvordan Magnus Legal kan hjelpe ditt selskap med skatt.

Denne artikkelen ble først publisert 21. august 2018. Oppdatert august 2019.