<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=481164012244046&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Skip to content
få skattefradrag med skattefunn
Linn Jordahl Moastuen8. august 20235 min read

SkatteFUNN – få skattefradrag for forskning og utvikling

SkatteFUNN er en ordning hvor norske bedrifter kan søke om skattefradrag for forskning- og utviklingsprosjekter. Fradragsordningen SkatteFUNN innebærer at staten finansierer virksomhetsdrevet forskning og utvikling (FoU) gjennom skatteseddelen. Ordningen er åpen for norske bedrifter, og disse må søke om godkjenning av sine prosjekter for å ha krav på fradrag. La oss ta en titt på krav og frister her. 

SkatteFUNN er åpen for alle selskaper og næringer

Hvordan selskapet er organisert og hvilken næringstype selskapet driver har ingen betydning ved vurderingen av om prosjektet kan godkjennes etter ordningen. Både enkeltpersonforetak, ansvarlige selskaper og aksjeselskaper kan dermed søke om å få sine prosjekter godkjent. Det er ingen begrensninger på temaet for forsknings- eller utviklingsprosjektet, så lenge det er snakk om et målrettet og avgrenset prosjekt som vil være til nytte for virksomheten.

Krav til prosjektet

Prosjektet må være målrettet, avgrenset og nyskapende. Prosjektet må videre ha en tilstrekkelig tilknytning til virksomheten som drives, for eksempel ved at det utvikles kunnskap eller ferdigheter som vil kunne gi nye eller forbedrede varer, tjenester eller produksjonsprosesser.

Har du spørsmål om skatt?

Krav til bedriften

Selv om organisering og næringsområde ikke er av betydning for adgangen til å søke godkjenning, er det likevel et krav om at bedriften er skattepliktig til Norge. Det er imidlertid ikke et krav at selskapet faktisk betaler skatt, for eksempel vil en virksomhet som ikke har skattepliktig overskudd kunne få støtten utbetalt gjennom skatteoppgjøret.

Dersom bedriften går med overskudd kommer støtten i form av en skattereduksjon i skatteoppgjøret. Om bedriften går med underskudd kommer støtten som en utbetaling i skatteoppgjøret.

Videre er det et krav om at bedriften ikke anses å være i vanskeligheter rent økonomisk. Bedrifter som er over 3 år gamle og som har tapt mer enn halvparten av sin egenkapital vil som hovedregel ikke få godkjent sin søknad om SkatteFUNN. Søkere skal i søknadskjemaet avgi egenerklæring om at de ikke oppfyller kriteriene for å være i vanskeligheter. 

Hva når bedriften er et enkeltpersonforetak uten ansatte?

Ulønnet arbeidsinnsats gir ikke grunnlag for fradrag. Enkeltpersonforetak og andre foretak som ikke har ansatte, kan ikke føre lønnskostnader som grunnlag for skattefradrag. Det vil si at prosjektarbeid som utføres av personer med tilknytning til bedriften, men uten å ha et ansettelsesforhold og dokumenterbar avtalt lønn, regnes som ulønnet arbeidsinnsats. Utbyttet av å søke SkatteFUNN vil derfor være begrenset for enkeltpersonsforetak.

Les også: Feil med ditt skatteoppgjør? Slik retter du opp

Saksgangen i SkatteFUNN

Søknaden skal sendes inn elektronisk gjennom nettstedet www.skattefunn.no. Det er Innovasjon Norge som først gjennomgår søknaden og avgir en innstilling, før Forskningsrådet tar saken til behandling og avgjør om det skal gis godkjenning. Ettersom søknaden danner utgangspunktet for behandlingen av prosjektet, er det viktig at prosjektet beskrives så konkret som mulig slik at Forskningsrådet får et godt grunnlag for å vurdere om vilkårene for SkatteFUNN er oppfylt.

Det er videre viktig å få frem i søknaden hva som vil være nyskapende ved dette prosjektet, samt hvordan dette vil kunne innvirke på bedriften. En sammenstilling mellom dagens produkter eller tjenester og det som man søker å utvikle kan være et godt utgangspunkt for å illustrere dette. Det er tilstrekkelig at deler av varen eller tjenesten er nytt eller forbedret, særlig dersom dette i realiteten representerer noe nytt på markedet.

Les også: Forskuddsskatt – dette må du vite

Søknadsfrister for SkatteFUNN

Det er ingen søknadsfrister for å få behandlet søknad om godkjenning i SkatteFUNN-ordningen. Det avgjørende tidspunktet for når man eventuelt har krav på fradrag er imidlertid hvilket år søknaden er godkjent. Man kan dermed havne i en situasjon der søknaden og prosjektet er igangsatt år 1, mens den først blir behandlet og godkjent år 2. Man har da gått glipp av fradragsmuligheten første året. Kostnader pådratt før prosjektet blir godkjent kommer kun til fradrag dersom de er pådratt samme år som godkjenningen blir gitt.

Garantifrist

Myndighetene garanterer at søknader som er sendt inn før 1. september ferdigbehandles før nyttår. For å være sikker på at man ikke risikerer å miste fradragsføring for første prosjektår bør man derfor levere søknaden innen garantifristen.

Les også: Lån fra selskap til aksjonær

Mulighet for store fradrag

Dersom prosjektet blir godkjent, kan bedrifter få 19 % av prosjektkostnadene som skattefradrag gjennom skatteoppgjøret. 

Tidligere måtte man skille mellom egenutført og innkjøpte FoU-prosjekter ved beregningen av det maksimale skattefradraget. Fra 1. januar 2020 er det imidlertid lik behandling, og de årlige prosjektkostnadene som inngår i grunnlag for skattefradraget begrenses til 25 millioner.

Benytter bedriften seg av bistand fra innkjøpte FoU-prosjekter, er det viktig at leverandøren er godkjent som FoU-institusjon. Ved ekstern bistand er det kun kostnader pådratt fra godkjente FoU-institusjoner man kan kreve skattefradrag for etter ordningen.

En oppdatert liste over godkjente FoU-institusjoner finner man på forskningsrådet.no

Ikke alle kostnader gir rett til fradrag

Det er knyttet visse restriksjoner til hvilke kostnader man kan kreve fradrag for under SkatteFUNN-prosjektet. Det er blant annet kun kostnader som etter sin art er fradragsberettiget etter skatteloven kapittel 6 og som er omfattet av artikkel 25 (3) i EU-forordningen nr. 651/2014 som er fradragsberettigede kostnader. Videre er det restriksjoner knyttet til personalkostnader. Det er derfor viktig å ha god kontroll på prosjektregnskapet og om nødvendig søke bistand for avklaringer.

Les også: Firmabil og skatt

Skattemelding, prosjektregnskap og årsrapport

Det er bedriften selv som må kreve skattefradraget i sin skattemelding etter at prosjektet er godkjent. Skatteetaten har eget skjema som benyttes til å rapportere om forsknings- og utviklingsprosjekter som er en del av SkatteFUNN-ordningen (RF-1053). Skjemaet skal bekreftes av revisor, og skal leveres sammen med skattemeldingen.

For å ha rett til fradrag må det også føres løpende prosjektregnskap. Denne skal godkjennes av revisor. 

Dersom prosjektet varer flere år, må det også leveres årsrapport. Årsrapporten har frist 1. mars hvert år etter at prosjektet har pågått. I rapporten skal det redegjøres for status og fremdrift samt hvilke kostnader som er pådratt i prosjektet i året som har gått.

Har du spørsmål om skatt?

Klikk for å lese mer om hvordan Magnus Legal kan hjelpe ditt selskap med skatt.

Denne artikkelen ble først publisert 21. august 2018. Sist oppdatert august 2023. 

avatar

Linn Jordahl Moastuen

Linn jobber hovedsakelig med selskapsrett, skatt og avgift. Hun har erfaring innen både nasjonal og internasjonal bedrifts- og personbeskatning. Innen selskapsrett bistår hun næringsdrivende med blant annet etablering av selskap, transaksjoner, forhandlinger og utarbeidelse av avtaler knyttet til kommersielle forhold.

RELATERTE INNLEGG