<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=481164012244046&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Skattetips fra Magnus Legal

Spar skatt før nyttår – 6 tips som kan slanke skatten

Nyttårsaften er den magiske dagen som setter punktum for hvilke disposisjoner du kan gjøre for å påvirke skatten i 2023.  Her følger noen tips om hvordan du kan slanke skatten i desember. 

1) Restskatt på utbytte

Mange mottar utbytte i løpet av året. Som regel er man også klar over at dette innebærer utbytteskatt. Det er imidlertid ikke selskapet som påser at skatten betales. Dette må aksjonærene gjøre selv, ved å betale tilleggsforskuddskatt. 

Det mange ikke er klar over er at en slik restskatt ikke regnes som gjeld, og dermed ikke reduserer formuen til aksjonæren. Om aksjonæren ikke innbetaler tilleggsforskuddskatt før 31. desember, risikerer han å måtte betale formuesskatt av restskatten om han har netto formue over 1,5 millioner. 

Innbetaling før nyåret kan foretas ved å generere kontonummer og KID-nummer på skatteetatens hjemmeside. 

Har du spørsmål om skatt?

2) Reduser formuesskatten

I 2023 må du betale 1% formuesskatt av netto formuesverdi som overstiger 1 700 000 kroner (3 400 000 for ektefeller). Har du formue over 20 000 000 kroner (40 000 000 for ektefeller), er formuesskatten 1,1% 

Har du realisert store verdier i løpet av året og sitter på ubeskattede gevinster på konto ved nyttår, skal hele formuesposten i utgangspunktet regnes med ved formuesfastsettelsen, selv om du er pliktig til å betale skatt av gevinsten. 

Beregner du imidlertid hvor stor skatten vil være, og innbetaler et tilleggsforskudd før nyttårsaften, slipper du å betale formuesskatt av skatteforpliktelsen. 

Alternativt kan du investere det latente skattebeløpet og innbetale skatten innen utløpet av mai 2024, som er fristen for å unngå renter på restskatten.  

For å slanke formuesskatten kan du også bruke pengene på noe du likevel har planlagt å kjøpe, eller gi gaver eller forskudd på arv til barna. Barn har selvstendig formuesskatteplikt fra og med det året det fyller 17 år. Det er også greit å huske at Norge avskaffet arveavgiften fra og med 2014. Vær også oppmerksom på at barn som studerer får avkortning i stipend dersom de har positiv formue over en viss størrelse (kr 467 697 for enslige i 2023). 

Et gunstig alternativ er å plassere gaven i barnas BSU-ordning, jf. nedenfor. 

Les også: Generasjonsskifte – på tide å starte prosessen

3) BSU – Boligsparing for ungdom

Er du 33 år eller yngre og har skattepliktig inntekt har du krav på 20% fradrag i skatt av det du setter inn på din BSU-konto i løpet av året. Du kan maksimalt spare 27 500 kroner i året og samlet maksimalt sparebeløp er 300 000 kroner. Dessuten gir bankene normalt spesielt gode renter på slik sparing. 

Rådet til ungdommen er å benytte seg av BSU-ordningen som reduserer skatten med opptil 5 000 kroner. Dette gjelder dersom man betaler minst 5 000 kroner i skatt, noe som skjer hvis man har omtrent 75 000 kroner i inntekt og ingen andre fradrag. 

Som nevnt ovenfor kan foreldrenes pengegave benyttes til å fylle opp barnas BSU-konto, men da får man ikke benyttet seg av fradraget. 

4) Gaver til frivillige organisasjoner

I julehøytiden kan vi også tenke på å gi gaver til godkjente frivillige organisasjoner. For å oppnå skattefradrag må gaven til den enkelte organisasjon være minst 500 kroner og samlet maksimalt fradrag er 25 000 kroner. 

Les også: Gave til frivillige organisasjoner kan gi rett til skattefradrag

5) Investere i oppstartselskaper

Å investere i et oppstartsselskap er forbundet med en viss risiko. Regjeringen ønsker imidlertid at flere investerer i norsk næringsliv og stimulerer til dette i form av fradragsrett for investeringer i såkalte «oppstartsselskaper». 

Hovedkravene for å anse et selskap som et «oppstartselskap» er at selskapet: 

  • Ikke er eldre enn 6 år
  • Har færre enn 25 ansatte (beregnet etter årsverk) 
  • Har en balansesum på maksimum 40 millioner 
  • Har årlig lønnsgrunnlag på minimum 400 000 kr 
  • Selskapet kan samlet sett maksimalt motta 5 millioner under ordningen årlig 
  • Aksjene som kjøpes må nytegnes enten ved stiftelse eller ved kapitalforhøyelse

Også investor må oppfylle visse kriterier, som i hovedtrekk er: 

  • Investere minimum 30 000 kr, maksimum 1 million. 
  • Må eie aksjene i minimum 3 kalenderår etter utløpet av det kalenderåret investeringen ble gjort 
  • Investor kan ikke være, ha vært eller bli ansatt i selskapet i løpet 3 års eierperiode 

Ytterligere krav gjelder både for selskap og investor. Skatteetaten har ordnet med en oversiktlig side om kravene her. 

Oppfyller investor og selskapet kravene, får investor fradrag i sin alminnelige inntekt krone for krone opp til den maksimale investeringssummen på 1 million. 
 
Med 22% skatt på alminnelig inntekt oppnår investor ved maksimal investering på 1 million en skattereduksjon på 220 000 kr. Investeres minimumsbeløpet på 30 000 kr, oppnår investor en skattereduksjon på 6 600 kr. 

6) Næringseiendom

Formuesverdien for næringseiendom beregnes etter en kalkulasjonsfaktor som er basert på renten for statsobligasjoner. Som følge av renteoppgang i løpet av 2023, vil også kalkulasjonsfaktoren dette året øke ganske mye Det gir personlige skattytere en lavere formuesverdi på næringseiendom. For å nyttiggjøre seg den lavere formuesverdien allerede i skattemeldingen for 2023, kan det foretas en kapitalendring i holdingselskapet før jul. Slik kapitalendringer medfører nemlig at verdsettelsestidspunktet for beregning av formuesverdien flyttes fra 1. januar 2023 til 31. desember 2023.

På grunn av kreditorfristen, er det nå for sent å melde nye kapitalnedsettelser. I sin kunngjøring har ikke Foretaksregisteret særskilt angitt fristen for kapitaløkninger, men det anbefales å gjøre det så snart som mulig.

Har du spørsmål om skatt?

For mer informasjon om våre tjenester om skatt,  se her.

Artikkelen ble først publisert i desember 2017. Sist oppdatert desember 2023. :-)

Få e-post om nye innlegg

Vi blogger om praktiske problemstillinger med tema i grenseland mellom jus og økonomi.

Vi tar opp utfordringer og spørsmål knyttet til lover og regler som får konsekvenser for din virksomhet og arbeidshverdag. 

Nye blogginnlegg publiseres jevnlig, så om du vil holde deg oppdatert,  registrer deg her for varsling på epost.