Skatteamnesti

Har du formue eller inntekt i utlandet som ikke er rapportert til norske skattemyndigheter? Da vil vi anbefale deg å gjennomføre en frivillig retting av skattefastsettelsen.

En nylig avsagt dom fra Høyesterett illustrerer betydningen av å frivillig rapportere inn uriktige eller ufullstendige opplysninger knyttet til inntekt og formuesforhold til skattemyndighetene.

Last ned gratis guide om kontroll og straff i skattesaker: Bokettersyn og tilleggsskatt 

Uriktige opplysninger til skattemyndighetene

Nylig ble en advokat dømt til fengsel i tre år og åtte måneder som følge av at han hadde oppgitt uriktige opplysninger om sin inntekt til skattemyndighetene. Advokaten hadde bevisst unndratt seg skatt og merverdiavgift på rundt 18 millioner kroner ved å rapportere inn feil inntekt over en periode på ti år.

Revisoren og kollegaene til advokaten oppdaget og bemerket forholdet, og oppfordret advokaten til å rette opp forholdet. Advokaten ventet for lenge med å rette. Da han sendte inn anmodningen om frivillig retting hadde revisor allerede varslet skattemyndighetene om forholdet.

Hadde advokaten søkt skattemyndighetene om en frivillig retting straks han ble oppfordret til å rette, og før revisor hadde varslet skattemyndighetene, ville han neppe ha blitt dømt.

Les også: Feil med ditt skatteoppgjør? Slik retter du opp 

Skatteamnesti: Frivillig retting

Om du har verdier eller inntekter som ikke tidligere er innrapportert til Skatteetaten, kan du unngå straff og bøter ved å benytte deg av frivillig retting (skatteamnesti).

Skatteamnesti er når du retter eller utfyller informasjon til skattemyndighetene slik at det oppgitte skatteforholdet ditt blir korrekt. Dette gjelder ikke om korreksjonen kommer som et resultat av et bokettersyn eller lignende kontroll, eller som en følge av at skattemyndighetene korrigerer dine oppgitte inntekter og formuesverdier på bakgrunn av informasjon mottatt fra andre.  

En betingelse for slik frivillig retting er at du kommer med fullstendig, presis og korrekt informasjon til myndighetene. Du må også oppgi riktig informasjon om hvor inntekten stammer fra.

Dersom vilkårene for frivillig retting er innfridd, vil skattekontoret foreta en ny skattevurdering. Du vil da ikke bli belastet med tilleggsskatt for forholdet, men du må betale den riktige skatten som skulle ha vært innbetalt. Skatteetaten vil heller ikke rapportere forholdet til politiet.

Skatteetaten har myndighet til å korrigere skattevurderinger som går ti år tilbake i tid.

Les også: Hvordan unngå straffeskatt? 

Informasjonsdeling

Norge har signert avtaler med flere andre land om deling av informasjon i skattesaker. Disse avtalene omfatter også automatisk utveksling av opplysninger knyttet til individuelle skattesaker, merverdiavgift og rapportering mellom landene. Formålet er å bekjempe skatteunndragelser og internasjonal skattesvindel.

Med disse avtalene får Skatteetaten informasjon fra utenlandske skattemyndigheter om norske skattebetaleres verdier i utenlandske banker, finansinstitusjoner etc., og kan også finne ut hvem som står bak selskaper etablert i andre land. 

De siste årene har Skatteetaten mottatt et økende antall forespørsler som omhandler frivillig retting. 

Vil du gjøre opp for deg?

Dersom du har oppgitt uriktige eller ufullstendige opplysninger til Skatteetaten, må du fremlegge fullstendig informasjon om dine formues og inntektsforhold samt i hvilke(t) land verdiene er oppbevart / inntekten opptjent i for å få godkjent en frivillig retting. Denne informasjonen må overleveres skattemyndighetene sammen med dokumentasjon på forholdene.

Ønsker du å betale riktig skatt til myndighetene og dermed unngå risikoen for straff og tilleggsskatt, bør du ordne opp i disse forholdene nå. Vil du ha hjelp i forbindelse med skatteamnesti har Magnus Legal kompetanse og erfaring med slike saker. Du er velkommen til å kontakte oss for en uforpliktende samtale.

 Last ned gratis guide: Bokettersyn og tilleggsskatt

Klikk for å lese mer om hvordan vi kan hjelpe deg med skatt.