Utleieinntekt på fritidsbåt

Denne bloggen omhandler inntekt på store kapitalvarer. Store kapitalvarer er typisk fritidsbåter, og gjelder ikke fast eiendom. Utleieinntekter på store kapitalvarer kan etter omstendighetene være skattefri inntekt. 

Skattefri inntekt

I 2003 aksepterte Skattedirektoratet at utleieinntekt på kr 100 000 på en seilbåt til verdi 1 000 000 ikke var skattepliktig, verken som næringsinntekt eller kapitalinntekt. Den skattepliktige fikk ingen skatt på en inntekt på kr 100 000.

Dette var en bindende forhåndsuttalelse og er publisert på skatteetatens hjemmeside med referanse BFU 9/03. Et særtrekk ved skatteretten er at Skattedirektoratet publiserer egne håndbøker og andre retningslinjer for hvordan skattekontoret skal behandle forskjellige problemstillinger. Med andre ord er skattekontoret, som underordnet organ, pålagt å følge instrukser og retningslinjer gitt av Skattedirektoratet.

Les også: Firmabil og skatt

Utleie av båt som næringsvirksomhet?

I nevnte tilfelle ville eieren av båten leie ut båten gjennom et etablert utleieselskap. Han henvendte seg derfor til skattemyndighetene og spurte om hans utleievirksomhet måtte anses som næringsvirksomhet, og at han således kunne fradragsføre inngående merverdiavgift på kjøpet av båten.

Skattedirektoratet konkluderte med at det ikke var virksomhet i skatte- og avgiftsmessig forstand, selv om båten var i utleie og/eller til disposisjon for utleieselskapet, i største del av båtsesongen. Skattedirektoratet mente at utleie av kapitalvaren – seilbåten – ikke var egnet til å gå med overskudd. De vurderte her alle kostnader til å drifte båten, samt avskrivninger, opp mot utleieinntektene.

Mer om skatt: Lønn eller utbytte

Ikke egnet til å gå med overskudd

Da eieren av båten ikke fikk medhold i at utleien var næringsvirksomhet, henvendte han seg på nytt til skattemyndighetene og spurte om hvordan inntektene på omtrent kr 100 000 skulle beskattes.

Normalt vil en da tenke at avkastning av en kapitalvare – her seilbåten – vil anses som kapitalinntekt. Skattedirektoretat tolker imidlertid at vilkåret «egnet til å gå med overskudd» også gjelder for kapitalinntekt. De skriver følgende:

«Slik Skattedirektoratet ser det, er det også i kapitalregelen i skatteloven § 5-1 første ledd et krav til at aktiviteten må være egnet til å gi økonomisk overskudd.»

Dette betyr at du kan ha ganske stor utleieaktivitet og høy utleieinntekt uten å måtte skatte en krone av inntekten. Og siden vurderingen går på kostnadene opp mot inntektene, så vil en dyr og stor båt, kunne ha mer skattefri inntekt enn en mindre båt.

Les også: Hvordan unngå straffeskatt

Næringsvirksomhet eller hobbyvirksomhet?

Det fremstår som at skillet mellom skattefri inntekt og skattepliktig inntekt går på skillet mellom næringsvirksomhet eller hobbyvirksomhet. Dette krever en konkret helhetsvurdering i hvert enkelt tilfelle, men det er vår erfaring at skattemyndighetene er restriktive med å godkjenne utleie av båt som næringsvirksomhet. Dette har sin bakgrunn i at alle som blir klassifisert i næringsklassen vil få fradrag for inngående avgift på alle avgiftspliktige kostnader, inkludert båtkjøpet.

Konklusjon

Konklusjonen er at så lenge det ikke kommer en praksisendring, eller at det ikke kommer en ny prinsipputtalelse eller liknende, så vil man – med støtte i BFU 9/03 – kunne argumentere for at inntekt (som ikke er næring) er skattefri.

Det er imidlertid flere momenter som må vurderes ved utleie av store kapitalvarer, og det er vår anbefaling at dere tar kontakt med en skatteadvokat for å få en konkret helhetsvurdering.

Ta også en titt innom nettsiden vår: Skatt 

Last ned gratis guide:

Last ned gratis guide: Bokettersyn og tilleggsskatt