<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=481164012244046&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Magnus Legal Bloggen

Her kan du som næringsdrivende holde deg oppdatert. Vi blogger om praktiske problemstillinger med tema i grenseland mellom jus og økonomi. Vi tar opp utfordringer og spørsmål knyttet til lover og regler som får konsekvenser for din virksomhet og arbeidshverdag.

Nye blogginnlegg publiseres jevnlig, så om du vil holde deg oppdatert, følg med på bloggen eller registrer deg for varsling på e-post.

Bokettersyn – hva nå?

Bokettersyn: Har du mottatt et brev hvor skattekontoret varsler om kontroll? Her finner du alt om dine rettigheter og plikter ved et bokettersyn.

Firmabil og skatt

Her får du reglene som gjelder firmabil og skatt. Når blir du skattepliktig for bruk av firmabil? Hvordan beregnes skatten? Les mer.

Sykmeldt i ferien?

Hva skjer dersom en av dine arbeidstakere blir sykmeldt i ferien eller rett før ferien. Når kan arbeidstaker utsette ferien og hvilke vilkår gjelder?

Due Diligence ved salg av virksomhet

Due diligence er en omfattende selskapsgjennomgang, og en viktig forberedelse før et virksomhetssalg. Her får du nyttige råd og en sjekkliste for Due Diligence prosessen.

GDPR – strengt krav til samtykke

Ved ikrafttredelsen av personvernforordningen i 2018 kom det strenge krav til hva som utgjør et gyldig samtykke til behandling av personopplysninger.

Lønn eller utbytte?

Eier du et aksjeselskap kan du ansette deg selv og ta ut lønn eller leve av utbytte fra selskapet. Vi ser nærmere på forskjellene mellom lønn og utbytte.

Regler for permittering

Permittering er en midlertidig ordning der arbeidstaker er pålagt arbeidsfritak og arbeidsgiver er fritatt sin lønnsplikt. Arbeidsforholdet består.

Rett til lønn på helligdager

Hvorvidt man har rett til lønn på helligdager i Norge varierer. For timebetalte vil retten til lønn for helligdager avhenge av hva slags avtale man har.

Gjennomsnittsberegning av arbeidstid

Gjennomsnittsberegning av arbeidstid er en god løsning for både arbeidsgiver og arbeidstaker som ønsker mer fleksibilitet, uten at overtid påløper.

Hvordan unngå straffeskatt?

Straffeskatt eller tilleggsskatt, er en bot som skattekontoret kan ilegge både privatpersoner og selskap. Når kan straffeskatt ilegges? Alt du må vite.

Q&A – 5 kjappe om sluttavtaler

En sluttavtale i ren arbeidsrettslig forstand er, kort fortalt, en avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker om å avslutte arbeidsforholdet.

Forskuddsskatt – dette må du vite

Her får du en liten innføring i hva det vil si å svare forskuddsskatt som selvstendig næringsdrivende. For sen betaling kan få svært uheldige konsekvenser.

Innleie av ansatte – hva nå?

Regjeringens forslag til endringer i arbeidsmiljøloven vil få store konsekvenser for innleie- og bemanningsnæringen i Norge dersom de blir vedtatt.

5 ting du bør vite om avskjed

Avskjed er et permanent opphør av arbeidsforholdet med øyeblikkelig virkning. Loven stiller strenge krav og terskelen for avskjed er høyere enn ved oppsigelse.

Markedsplassen for SMB-bedriftene

Skal du selge hele, eller deler av selskapet ditt er du avhengig av å komme i kontakt med mulige kjøpere. Men hvordan går du fram for å få ut budskapet om at din bedrift er til salgs?

Gøy for SMB bedriftene!

Store deler av verdiskapningen i norsk næringsliv skjer i SMB bedriftene og det har oppstått et marked for kjøp og salg av små og mellomstore bedrifter.

Høyeste skatts prinsipp

At også Skatteetaten gjør feil, er temaet for artikkelen «Høyeste skatts prinsipp» av advokat Martin Wikborg i Finansavisen lørdag den 15. januar 2022.

Nye lover og regler fra 1. januar 2022

Fra 1. januar 2022 har det trådt i kraft en rekke nye og endrede lovregler. Vi oppsummer kort de viktigste endringene innenfor fagområdene vi arbeider.

Lokalenes stand ved fraflytting

Uenighet mellom leietaker og utleier om lokalenes stand ved fraflytting og tilbakelevering av et næringslokale er ikke uvanlig. Mange problemer kan unngås ved god dokumentasjon.

Slik brukes anleggsbidragsmodellen

Tips til eiendomsutviklere som benytter anleggsbidragsmodellen for å få fradrag for merverdiavgift på byggekostnadene i boligprosjekter.

Slik blir skatten i 2022

Støre-regjeringen og SV har den 29. november 2021 inngått et forlik om statsbudsjettet for 2022. Forliket innebærer enkelte justeringer av de skattereglene vi vil måtte leve med i 2022.

Verdivurdering av selskaper

Selv om verdien til slutt bestemmes av en villig kjøper og en villig selger finnes det noen anerkjente metoder for verdivurdering av selskaper.

Skattefrie gaver til ansatte

Her får du som arbeidsgiver alt du trenger å vite om skattefrie gaver til ansatte. Fra 2021 ble den skattefrie beløpsgrensen endret til 5 000 kroner.

Skatt i Hurdalsplattformen og i Statsbudsjettet for 2022

Hurdalplattformen inneholder en rekke konkrete skatte- og avgiftsforslag. Vi forventer at mange av endringene vil komme gradvis, og enkelte av forslagene må utredes nærmere før de endelig presenteres om et år eller to.

Skattemessig gjennomskjæring

I denne artikkelen skal vi se nærmere på omgåelsesreglene og når skattemyndighetene kan foreta en skattemessig gjennomskjæring.

Har du orden i selskapsdokumentene?

Orden i selskapsdokumentene er viktig, og i enkelte tilfeller også lovpålagt. Her følger en oversikt over de viktigste selskapsdokumentene.

Rekkefølgebestemmelser

Tiltak som må utføres før utbygging av et område starter kalles rekkefølgebestemmelser. Det er viktig å undersøke hvilke rekkefølgekrav som gjelder.

EUs nye klimalov

EUs nye klimalov ble vedtatt den 24. juni 2021. Gjennom loven ønsker EU å nå sitt mål om å bli klimanøytrale innen 2050.

Derfor bør du følge opp leiekontrakten

Oppfølging av leiekontrakten optimaliserer utleiers inntjening og verdi på eiendommen, samtidig som leietakers interesser blir ivaretatt. Dette må du passe på.

Miljøkrav i offentlige anskaffelser

Miljøkrav i offentlige anskaffelser fordrer at offentlige oppdragsgivere legger vekt på klimaløsninger og minimering av miljøbelastning der det er relevant.

Har du en vrien byggherre?

Håndverkertjenesteloven og bustadoppføringslova gir entreprenør varslingsplikt ved endringer før de gjøres. Det kan forebygge konflikt med byggherre.

Ferie i koronatider

Det kommer opp mange spørsmål i forhold til arbeidstakers og arbeidsgivers rettigheter og plikter i forbindelse med sommerens ferie i koronatider.

Verdiskapende styrearbeid

Styret har både en verdiskapende og en kontrollerende rolle, og et styre som ikke ivaretar sin verdiskapende rolle gjør ikke hele jobben.

Skatteamnesti

Skatteamnesti er når du frivillig retter eller utfyller informasjon til skattemyndighetene slik at det oppgitte skatteforholdet ditt blir korrekt.

Innsyn i ansattes e-post

Her får du reglene som gjelder når arbeidsgiver skal gjøre innsyn i ansattes e-post. Få også tilgang til gratis guide om behandling av personopplysninger.

Møt våre ansatte – dette er Marit

I Magnus Legal er vi heldige som får jobbe med mange veldig talentfulle og hyggelige kolleger. Her presenterer vi sjefen vår – møt Marit Monsen!

Traineeblogg – Magnus Legal

Alt i alt har oppholdet hos Magnus Legal vært fantastisk, og jeg vil anbefale alle jusstudenter å søke trainee-opphold her.

Når leietakeren går konkurs

Her får du en oversikt over hva utleier må foreta seg ved leietakers konkurs og hvilke frister utleier må passe.

Overføring av ferie

Har du ansatte som ønsker å overføre ubrukte feriedager til neste år? Her er reglene som gjelder for overføring av ferie.

Trenger du ekstrahjelp til jul?

Midlertidige ansatte er et unntak fra hovedregelen om fast ansettelse. Vet du som arbeidsgiver hva som er lov ved ansettelse av ekstrahjelp til jul?

Oppsigelse av sykmeldt arbeidstaker

Oppsigelse sykmeldt arbeidstaker: Hvis det ikke foreligger et saklig oppsigelsesgrunnlag, eller selve prosessen har mangler, vil oppsigelsen være ulovlig.

Et skattefritt AS?

Det er virksomheten selv som må vurdere om det oppfyller vilkårene for å regnes som et skattefritt AS. Finn ut hva som må vurderes her.

Møt våre ansatte - dette er Laila

I Magnus Legal er vi heldige som får jobbe med mange veldig talentfulle og hyggelige kolleger. Her er en av dem. Møt Laila Kristjansson.

Solidaransvar

Solidaransvar gjelder både lønn, skattetrekk og arbeidsgiveravgift i tilfeller hvor oppdragstakerne misligholder sine forpliktelser.

Nedbemanning - dette bør du vite!

Det er flere årsaker til at virksomheter har behov for å gjennomføre en nedbemanning. Det kan være situasjoner der man er nødt til å nedbemanne for å overleve eller at endringer i strategi eller marked gjør det nødvendig å få ansatte med en annen kompetanse enn det man har i dag.

Oppsigelse i prøvetid

Her får du reglene som gjelder ved oppsigelse i prøvetid. I prøvetiden er terskelen for å si opp arbeidstakeren noe lavere enn ellers.

Møt våre ansatte - dette er Ole

I Magnus Legal er vi heldige som får jobbe med mange veldig talentfulle og hyggelige kolleger. Her er en av dem. Møt Ole Kvelstad.

Arbeidsgivers styringsrett

Arbeidsgivers styringsrett er retten en arbeidsgiver har til å lede, delegere og kontrollere arbeidet i en virksomhet og retten til å ansette og til å avslutte arbeidsforhold.

Korona - hva gjør vi nå?

Vi har forsøkt å svare på noen aktuelle spørsmål, og har tatt utgangspunkt i det vi tror er gjengs oppfatning av reglene slik situasjonen er i dag.

Når får Korona-forslagene virkning?

Flere av regjeringens forslag som ble fremsatt i dag, fredag den 13. mars 2020, innebærer endring i eksisterende lover. Slike forslag må behandles og godkjennes av Stortinget.

Bedriftens tilgang på likviditet under koronakrisen

Regjeringen har satt inn tiltak for å gi bankene utvidede muligheter til å gi lån, og appellerer til at banknæringen bidrar til å ivareta virksomheter som får anstrengt likviditet på grunn av den ekstraordinære situasjonen.

Force majeure i byggenæringen

En entreprenør kan ha krav på fristforlengelse når fremdriften på prosjektet blir hindret på grunn av såkalt «Force Majeure» eller på grunn av forhold på oppdragsgiverens side.

Unngå renter på restskatt

Dersom det fremgår av skattemeldingen at du vil få restskatt, kan du betale restskatten innen 31. mai for å slippe å betale renter.

Lån fra selskap til aksjonær

Lån fra selskap til aksjonær: Vet du hvilke lån som er å anse som skattemessig utbytte og hvilke lån som faller utenfor?

GDPR: 7 tiltak du må prioritere nå

I 2018 kom det nye regler om personvern i Norge – GDPR. Her er 7 tiltak du bør prioritere og en guide for virksomheter som behandler personopplysninger.

Styreansvarsforsikring; Løp og kjøp!

Vårt råd er at man bør løpe og kjøpe styreansvarsforsikring. Bare ikke gjør det uten å lese det med liten skrift først! Her kan du sammenligne vilkår for slike forsikringer.

Ruinert av å være styremedlem?

Styremedlemmer har et personlig ansvar for å sørge for forsvarlig drift. Vi ser at styremedlemmer og daglige ledere er eksponert for å måtte erstatte kreditorenes tap.

Statsbudsjettet 2020 - oppsummering

Mandag den 7. oktober 2019 la Regjeringen frem en rekke endringsforslag innenfor skatt og avgift i forbindelse med statsbudsjettet for 2020. Her får du oppsummeringen.

Formuesskatt i statsbudsjettet 2020

Regjeringen har ønsket å fjerne formuesskatten helt, men har ikke flertallet i Stortinget med seg. Formuesskatten for 2020 vil altså bestå.

Brexit i statsbudsjettet 2020

Det er høyst sannsynlig at Storbritannia vil melde seg ut av EU. I statsbudsjettet er det redegjort for Brexit og forholdet til norske skatteregler.

Grov uaktsomhet i entrepriseforhold

Hva skal til for å konstatere grov uaktsomhet? Hvis en entreprenør eller rådgiver har utført arbeidet grovt uaktsomt, kan de får alvorlige konsekvenser.