<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=481164012244046&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Magnus Legal Bloggen

Her kan du som næringsdrivende holde deg oppdatert. Vi blogger om praktiske problemstillinger med tema i grenseland mellom jus og økonomi. Vi tar opp utfordringer og spørsmål knyttet til lover og regler som får konsekvenser for din virksomhet og arbeidshverdag.

Nye blogginnlegg publiseres jevnlig, så om du vil holde deg oppdatert, følg med på bloggen eller registrer deg for varsling på e-post.

Gøy for SMB bedriftene!

Store deler av verdiskapningen i norsk næringsliv skjer i SMB bedriftene og det har oppstått et marked for kjøp og salg av små og mellomstore bedrifter.

Dagens feriepengeordning

Etter ferieloven § 11 første ledd, utbetales feriepenger opptjent hos arbeidsgiver det foregående opptjeningsår i forbindelse med avvikling av ferie.

Styresammensetning

I dag er bare to av ti styremedlemmer i private selskaper kvinner. Styresammensetning av kvinner i aksjeselskaper har vært et diskutert tema. I dag ligger andelen kvinnelige styrerepresentanter på 20 %, noe regjeringen mener er for lite.

Arveplanlegging

Dersom et par er gift og har felles barn, er de fleste godt ivaretatt av arvelovens regler.

Sykmeldt i ferien?

Hva skjer dersom en av dine arbeidstakere blir sykmeldt i ferien eller rett før ferien. Når kan arbeidstaker utsette ferien og hvilke vilkår gjelder?

Lønn eller utbytte?

Eier du et aksjeselskap kan du ansette deg selv og ta ut lønn eller leve av utbytte fra selskapet. Vi ser nærmere på forskjellene mellom lønn og utbytte.

EUs nye klimalov

EUs nye klimalov ble vedtatt den 24. juni 2021. Gjennom loven ønsker EU å nå sitt mål om å bli klimanøytrale innen 2050.

Skattetips ved salg av arvet bolig

Det kan være følelsesmessig tungt å gjøre opp boet etter sine nærmeste, og skatteregler er neppe spesielt langt fremme i pannebrasken.

Rett til lønn på helligdager

Hvorvidt man har rett til lønn på helligdager i Norge varierer. For timebetalte vil retten til lønn for helligdager avhenge av hva slags avtale man har.

Hvordan unngå straffeskatt?

Straffeskatt eller tilleggsskatt, er en bot som skattekontoret kan ilegge både privatpersoner og selskap. Når kan straffeskatt ilegges? Alt du må vite.

Forskuddsskatt – dette må du vite

Her får du en liten innføring i hva det vil si å svare forskuddsskatt som selvstendig næringsdrivende. For sen betaling kan få svært uheldige konsekvenser.

Nye partnere i Magnus Legal

Advokatene Erik Engeland og Christina Fahle er fra og med januar 2023 våre nyeste tilskudd til partnerskapet i Magnus Legal.

Har du orden i selskapsdokumentene?

Orden i selskapsdokumentene er viktig, og i enkelte tilfeller også lovpålagt. Her følger en oversikt over de viktigste selskapsdokumentene.

Ny advokatfullmektig til vårt kontor i Oslo

Elin har studert jus ved Universitetet i Oslo, og ble ferdig med jusstudiet desember 2022. Hun har skrevet masteroppgave innen arbeidsrett, om individuell ettervirkning av tariffavtalen. Elin har under studiet jobbet som saksbehandler i Gatejuristen, og før hun kom til oss jobbet hun som advokatfullmektig innen arbeidsrett i et annet advokatfirma.

Regler for permittering

Permittering er en midlertidig ordning der arbeidstaker er pålagt arbeidsfritak og arbeidsgiver er fritatt sin lønnsplikt. Arbeidsforholdet består.

Nye lover og regler fra 1.januar 2023

Det er foretatt flere endringer i både lov og forskrift som får virkning fra og med 1. januar 2023. Særlig er det mye nytt å finne på skatterettsområdet.

Fra trainee til advokat

Henrik Moen startet karrieren i Magnus Legal som trainee sommeren 2019. Året etter ble han ansatt som advokatfullmektig ved vårt kontor i Oslo. I dag jobber Henrik som advokat hvor han forteller om reisen sin så langt i Magnus Legal.

Solidaransvar

Solidaransvar gjelder både lønn, skattetrekk og arbeidsgiveravgift i tilfeller hvor oppdragstakerne misligholder sine forpliktelser.

Overføring av ferie

Har du ansatte som ønsker å overføre ubrukte feriedager til neste år? Her er reglene som gjelder for overføring av ferie.

Skattefrie gaver til ansatte

Her får du som arbeidsgiver alt du trenger å vite om skattefrie gaver til ansatte. Fra 2021 ble den skattefrie beløpsgrensen endret til 5 000 kroner.

Trenger du ekstrahjelp til jul?

Midlertidige ansatte er et unntak fra hovedregelen om fast ansettelse. Vet du som arbeidsgiver hva som er lov ved ansettelse av ekstrahjelp til jul?

HMS-kort

HMS-kort identifiserer arbeidstakeren og viser hvor vedkommende jobber. Det er arbeidsgiver som har ansvar for at arbeidstakere har gyldig HMS-kort.

Statsbudsjettet 2023 - oppsummering

Den 6. oktober 2022 la finansminister Vedum frem Regjeringen Støres forslag til statsbudsjett for 2023. Her er de viktigste endringsforslagene.

Når trenger du aksjonæravtale?

En aksjonæravtale er en avtale mellom eierne av aksjer i samme selskap. Når disse ønsker å avtale en annen løsning enn aksjeloven eller selskapets vedtekter beskriver, er det praktisk med en aksjonæravtale.

Bokettersyn – hva nå?

Bokettersyn: Har du mottatt et brev hvor skattekontoret varsler om kontroll? Her finner du alt om dine rettigheter og plikter ved et bokettersyn.

Firmabil og skatt

Her får du reglene som gjelder firmabil og skatt. Når blir du skattepliktig for bruk av firmabil? Hvordan beregnes skatten? Les mer.

Due Diligence ved salg av virksomhet

Due diligence er en omfattende selskapsgjennomgang, og en viktig forberedelse før et virksomhetssalg. Her får du nyttige råd og en sjekkliste for Due Diligence prosessen.

GDPR – strengt krav til samtykke

Ved ikrafttredelsen av personvernforordningen i 2018 kom det strenge krav til hva som utgjør et gyldig samtykke til behandling av personopplysninger.

Gjennomsnittsberegning av arbeidstid

Gjennomsnittsberegning av arbeidstid er en god løsning for både arbeidsgiver og arbeidstaker som ønsker mer fleksibilitet, uten at overtid påløper.

Q&A – 5 kjappe om sluttavtaler

En sluttavtale i ren arbeidsrettslig forstand er, kort fortalt, en avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker om å avslutte arbeidsforholdet.

Innleie av ansatte – hva nå?

Regjeringens forslag til endringer i arbeidsmiljøloven vil få store konsekvenser for innleie- og bemanningsnæringen i Norge dersom de blir vedtatt.

5 ting du bør vite om avskjed

Avskjed er et permanent opphør av arbeidsforholdet med øyeblikkelig virkning. Loven stiller strenge krav og terskelen for avskjed er høyere enn ved oppsigelse.

Markedsplassen for SMB-bedriftene

Skal du selge hele, eller deler av selskapet ditt er du avhengig av å komme i kontakt med mulige kjøpere. Men hvordan går du fram for å få ut budskapet om at din bedrift er til salgs?

Høyeste skatts prinsipp

At også Skatteetaten gjør feil, er temaet for artikkelen «Høyeste skatts prinsipp» av advokat Martin Wikborg i Finansavisen lørdag den 15. januar 2022.

Nye lover og regler fra 1. januar 2022

Fra 1. januar 2022 har det trådt i kraft en rekke nye og endrede lovregler. Vi oppsummer kort de viktigste endringene innenfor fagområdene vi arbeider.

Lokalenes stand ved fraflytting

Uenighet mellom leietaker og utleier om lokalenes stand ved fraflytting og tilbakelevering av et næringslokale er ikke uvanlig. Mange problemer kan unngås ved god dokumentasjon.

Slik brukes anleggsbidragsmodellen

Tips til eiendomsutviklere som benytter anleggsbidragsmodellen for å få fradrag for merverdiavgift på byggekostnadene i boligprosjekter.

Slik blir skatten i 2022

Støre-regjeringen og SV har den 29. november 2021 inngått et forlik om statsbudsjettet for 2022. Forliket innebærer enkelte justeringer av de skattereglene vi vil måtte leve med i 2022.

Verdivurdering av selskaper

Selv om verdien til slutt bestemmes av en villig kjøper og en villig selger finnes det noen anerkjente metoder for verdivurdering av selskaper.

Skatt i Hurdalsplattformen og i Statsbudsjettet for 2022

Hurdalplattformen inneholder en rekke konkrete skatte- og avgiftsforslag. Vi forventer at mange av endringene vil komme gradvis, og enkelte av forslagene må utredes nærmere før de endelig presenteres om et år eller to.

Skattemessig gjennomskjæring

I denne artikkelen skal vi se nærmere på omgåelsesreglene og når skattemyndighetene kan foreta en skattemessig gjennomskjæring.

Rekkefølgebestemmelser

Tiltak som må utføres før utbygging av et område starter kalles rekkefølgebestemmelser. Det er viktig å undersøke hvilke rekkefølgekrav som gjelder.

Derfor bør du følge opp leiekontrakten

Oppfølging av leiekontrakten optimaliserer utleiers inntjening og verdi på eiendommen, samtidig som leietakers interesser blir ivaretatt. Dette må du passe på.

Miljøkrav i offentlige anskaffelser

Miljøkrav i offentlige anskaffelser fordrer at offentlige oppdragsgivere legger vekt på klimaløsninger og minimering av miljøbelastning der det er relevant.

Har du en vrien byggherre?

Håndverkertjenesteloven og bustadoppføringslova gir entreprenør varslingsplikt ved endringer før de gjøres. Det kan forebygge konflikt med byggherre.

Ferie i koronatider

Det kommer opp mange spørsmål i forhold til arbeidstakers og arbeidsgivers rettigheter og plikter i forbindelse med sommerens ferie i koronatider.

Verdiskapende styrearbeid

Styret har både en verdiskapende og en kontrollerende rolle, og et styre som ikke ivaretar sin verdiskapende rolle gjør ikke hele jobben.

Innsyn i ansattes e-post

Her får du reglene som gjelder når arbeidsgiver skal gjøre innsyn i ansattes e-post. Få også tilgang til gratis guide om behandling av personopplysninger.

Møt våre ansatte – dette er Marit

I Magnus Legal er vi heldige som får jobbe med mange veldig talentfulle og hyggelige kolleger. Her presenterer vi sjefen vår – møt Marit Monsen!

Traineeblogg – Magnus Legal

Alt i alt har oppholdet hos Magnus Legal vært fantastisk, og jeg vil anbefale alle jusstudenter å søke trainee-opphold her.

Når leietakeren går konkurs

Her får du en oversikt over hva utleier må foreta seg ved leietakers konkurs og hvilke frister utleier må passe.

Oppsigelse av sykmeldt arbeidstaker

Oppsigelse sykmeldt arbeidstaker: Hvis det ikke foreligger et saklig oppsigelsesgrunnlag, eller selve prosessen har mangler, vil oppsigelsen være ulovlig.

Et skattefritt AS?

Det er virksomheten selv som må vurdere om det oppfyller vilkårene for å regnes som et skattefritt AS. Finn ut hva som må vurderes her.

Møt våre ansatte - dette er Laila

I Magnus Legal er vi heldige som får jobbe med mange veldig talentfulle og hyggelige kolleger. Her er en av dem. Møt Laila Kristjansson.

Nedbemanning - dette bør du vite!

Det er flere årsaker til at virksomheter har behov for å gjennomføre en nedbemanning. Det kan være situasjoner der man er nødt til å nedbemanne for å overleve eller at endringer i strategi eller marked gjør det nødvendig å få ansatte med en annen kompetanse enn det man har i dag.

Oppsigelse i prøvetid

Her får du reglene som gjelder ved oppsigelse i prøvetid. I prøvetiden er terskelen for å si opp arbeidstakeren noe lavere enn ellers.

Møt våre ansatte - dette er Ole

I Magnus Legal er vi heldige som får jobbe med mange veldig talentfulle og hyggelige kolleger. Her er en av dem. Møt Ole Kvelstad.

Arbeidsgivers styringsrett

Arbeidsgivers styringsrett er retten en arbeidsgiver har til å lede, delegere og kontrollere arbeidet i en virksomhet og retten til å ansette og til å avslutte arbeidsforhold.