Oppsigelse sykmeldt arbeidstaker.jpg

Dersom arbeidstaker er syk, gjelder strengere regler for oppsigelse enn vanlig. Det er derfor viktig at du har oversikt over reglene for å unngå at din virksomhet trår feil.

Strengere oppsigelsesvern

Syke arbeidstakere har et strengere oppsigelsesvern enn det som ellers gjelder. Dette betyr at det skal mer til for at det foreligger et saklig oppsigelsesgrunnlag. Kravene til skriftlig dokumentasjon er derfor også strengere.

Kort fortalt kan ikke en arbeidstaker sies opp på grunn av sykefraværet de første 12 månedene vedkommende er helt eller delvis sykemeldt grunnet ulykke eller sykdom. Denne perioden kalles «verneperioden».

Oppsigelse under verneperioden

Dersom arbeidstaker som er sykmeldt blir sagt opp i løpet av de første 12 månedene av sykefraværsperioden, må du som arbeidsgiver bevise at vedkommende blir sagt opp av andre årsaker enn sykefraværet.

Oppsigelse av arbeidstaker under verneperioden, antas nemlig automatisk å ha sitt grunnlag i sykefraværet. Som arbeidsgiver må du dokumentere at oppsigelsen skyldes andre forhold med «overveiende sannsynlighet».

Last ned: Arbeidsgivers guide for en gyldig oppsigelsesprosess

Etter verneperioden – hva da?

Etter at verneperioden er utløpt, kan sykefraværet utgjøre saklig oppsigelsesgrunnlag. Det er imidlertid fortsatt strenge krav og det er viktig at du utviser forsiktighet.  

Det er flere momenter som må vurderes. Hvordan er arbeidstakers prognose? Dersom det antas at arbeidstaker innen rimelig tid vil være tilbake i fullt arbeid igjen, vil oppsigelse grunnet sykefraværet neppe anses saklig.

Det samme gjelder dersom det er mulig å tilrettelegge for arbeidstaker på arbeidsplassen. En arbeidsgiver er ikke forpliktet til å opprette en helt ny stilling i virksomheten. Men det er viktig at det kan dokumenteres om det for eksempel er mulig å tilby redusert arbeidstid, hjelpemidler eller om arbeidstaker kan gis andre arbeidsoppgaver.

Videre må du som arbeidsgiver vurdere om dere har fulgt opp arbeidstaker tilstrekkelig under sykefraværet. Kan dere dokumentere at dere har innkalt til dialogmøte, utarbeidet oppfølgingsplan og hatt et samarbeid med NAV og arbeidstaker?

Høyt sykefravær over lengre tid

Det hender av og til at arbeidstaker har flere sykefraværsperioder. Da blir spørsmålet om en ny verneperiode på 12 måneder begynner på nytt ved hver sykefraværsperiode, eller om disse kan sees i sammenheng.

Der sykefraværsperiodene er begrunnet med samme sykdom eller skade, og sykefraværsperiodene er relativt nære i tid, vil disse kunne anses å være innenfor samme verneperiode. Høyt sykefravær over tid vil derfor kunne utgjøre saklig oppsigelsesgrunnlag.  

Oppfølging av sykmeldt arbeidstaker

Dersom du har en sykmeldt arbeidstaker, er det viktig at du har en god oppfølging av den sykemeldte.

Det er videre sentralt at du kan dokumentere oppfølgingen, og at dere har vurdert tilretteleggingsmuligheter. Så langt det er mulig, bør også arbeidstakers prognose for å returnere til arbeidet dokumenteres. Dette kan for eksempel gjøres ved informasjon fra lege og arbeidstakers selv samt sykefraværshistorikk.

Om det ikke finnes skriftlig dokumentasjon, kan det bli vanskelig å bevise at en eventuell oppsigelse var lovlig.

Les mer: 5 vanlige feil ved oppsigelser – og hvordan unngå dem

Hva skjer dersom du gjør feil?

Hvis det ikke foreligger et saklig oppsigelsesgrunnlag, eller selve oppsigelsesprosessen har mangler, vil oppsigelsen være ulovlig. Om det først er gjort feil, er det vanskelig å rette opp dette i etterkant.

En arbeidstvistsak kan medføre store erstatningskrav fra arbeidstaker. Kostnadene til juridisk bistand kan også bli store. Terskelen for å si opp en sykmeldt arbeidstaker er høy, og konsekvensene av å gjøre feil er store. Det kan derfor være en fordel å innhente juridisk bistand i forkant av en eventuell oppsigelse. 

Les også: Nedbemanning - dette bør du vite!

Vil du lære mer om oppsigelse? Last ned vår guide om oppsigelsesprosessen!

Last ned gratis guide Arbeidsgivers guide for en  gyldig oppsigelsesprosess