Sluttavtale, sluttpakke, frivillige fratredelsesavtaler.jpg

Sluttavtaler er ofte et godt alternativ til oppsigelse, både for arbeidsgiver og arbeidstaker. Riktig bruk av sluttavtaler vil minimere risikoen for konflikter i etterkant.

Hva er en sluttavtale?

En sluttavtale er en avtale mellom arbeidstaker og arbeidsgiver hvor partene er enige om at ansettelsesforholdet skal avsluttes og på hvilke vilkår.

I utgangspunktet gjelder det strenge regler i arbeidsmiljøloven, men partene kan, innenfor visse grenser, avtale seg vekk fra reglene om hvordan avslutning av et arbeidsforhold skal foregå. Nettopp på grunn av de strenge reglene er det viktig at sluttavtaler blir utformet på en god nok måte slik at partene – og særlig arbeidsgiver – unngår konflikter og ytterligere krav i etterkant.

Sluttavtaler kalles også frivillige fratredelsesavtaler. Såkalte «sluttpakker» som ofte tilbys i forbindelse med nedbemanning er også en sluttavtale.

Når kan sluttavtale være en god løsning?

Sluttavtaler kan være et godt alternativ til en eventuell oppsigelse. Særlig praktisk er sluttavtaler dersom arbeidstaker mener å ha blitt ulovlig sagt opp eller avskjediget. Ved heller å inngå en sluttavtale gjennom forliksforhandlinger, kan man fjerne risikoen for en potensiell lang og vanskelig rettslig prosess med høye erstatningskrav.

Ønsker du å vite mer om oppsigelse? Last ned gratis guide for oppsigelsesprosessen her

Det behøver imidlertid ikke foreligge en konflikt eller mistanke om en potensiell konflikt for at sluttavtaler kan være en god løsning. Også der arbeidstaker selv sier opp uten at det foreligger noe uenighet eller konflikt kan sluttavtale være praktisk.

I oppsigelsestiden har arbeidstaker både en rett og plikt til å utføre arbeid for arbeidsgiver. Arbeidsgiver kan imidlertid fristille arbeidstaker for sin arbeidsplikt, men arbeidstaker må selv frasi seg sin rett til å arbeide og motta lønn.

Dersom partene ønsker at arbeidsforholdet skal avsluttes på et tidligere tidspunkt enn den avtalte oppsigelsesfristen, bør dette nedfelles i en sluttavtale slik at partene i ettertid ikke blir uenige om hva som faktisk har blitt avtalt. En sluttavtale gir partene mer fleksibilitet.

Les også: 5 vanlige feil ved oppsigelser – og hvordan unngå dem

Hva bør en sluttavtale inneholde?

En sluttavtale innebærer at ansettelsesforholdet avsluttes med de betingelser som følger av sluttavtalen. Sluttavtaler blir ofte tilbudt for å unngå en eventuell rettslig konflikt eller for å oppnå en avslutning av arbeidsforhold uten å måtte gjennomføre en formell og lang oppsigelsesprosess. Sluttavtaler innebærer derfor ofte en økonomisk fordel for arbeidstaker.

Det er utbredt at arbeidstaker blir fristilt sin arbeidsplikt for hele eller deler av oppsigelsestiden mot fortsatt å få lønn ut oppsigelsesperioden. For deg som arbeidsgiver er det da også viktig å vurdere om det vil være en fordel for din virksomhet at arbeidstaker samtidig må frasi seg sin arbeidsrett.  

Videre kan sluttavtaler innebære at arbeidstaker har krav på et såkalt sluttvederlag på for eksempel 1-3 månedslønner i tillegg til ordinær lønn. Det er også anledning til å inkludere andre typer ytelser i sluttavtalen, for eksempel karriereveiledning eller fri mobilbruk ut over ansettelsestiden.

Videre bør en sluttavtale som minimum inneholde bestemmelser om:

  • når feriepenger skal utbetales

  • hvorvidt arbeidstaker skal avvikle restferie i oppsigelsesperioden

  • hvorvidt arbeidstaker får beholde mobiltelefon/PC eller når disse skal tilbakeleveres

  • konfidensialitet vedrørende avtalens innhold og bakgrunnen for at en sluttavtale inngås

  • at sluttavtalen er et endelig økonomisk oppgjør mellom partene

  • at partene fraskriver seg retten til å fremme søksmål mot hverandre i forbindelse med ansettelsesforholdet og avslutningen av dette

  • at arbeidstaker eventuelt fraskriver seg sin fortrinnsrett til ny stilling i virksomheten

Også andre momenter enn det ovennevnte kan være aktuelt å få inntatt i sluttavtalen.

Les også: Innsyn i ansattes e-post

Pass på

En korrekt utformet sluttavtale kan sikre deg som arbeidsgiver mot at arbeidstaker kan fremme økonomiske krav og påstander om ulovlig oppsigelse i etterkant. Det er derfor viktig å bruke tilstrekkelig tid og ressurser på å utforme en god nok avtale som tar hensyn til alle relevante forhold ved hvert enkelt tilfelle. Dersom sluttavtalen ikke blir godt nok utformet, kan man oppleve uheldige overraskelser i etterkant.

Det er også viktig å passe på hvordan et tilbud om sluttavtale blir presentert for arbeidstaker. Dersom arbeidstaker får inntrykk av at vedkommende kommer til å bli sagt opp om han eller hun ikke takker ja til tilbudet om sluttavtale, kan det gi grunnlag for påstander om usaklig oppsigelse. Derfor er det ikke bare selve utformingen av sluttavtalen du må passe på, men også hvordan du kommuniserer sluttavtale som et eventuelt alternativ til arbeidstakeren.

Last ned gratis guide Arbeidsgivers guide for en  gyldig oppsigelsesprosess