Minstelønn i byggebransjen

Det foreligger en betydelig andel av innleie av utenlandsk arbeidskraft i byggebransjen. Grunnen er ofte at utenlandsk arbeidskraft er rimeligere enn norsk arbeidskraft. I slike tilfeller vil spørsmålet om minstelønn melde seg. Er innleier bundet av regler om minstelønn for innleid personale innenfor denne type bransje?

Utgangspunkt

Det foreligger ingen generell minstelønn i Norge. Dette innebærer at det i utgangpunktet er opp til arbeidsgiver og arbeidstaker å avtale lønnen. 

Minstelønn i byggebransjen

Til tross for at vi ikke har noen generell minstelønn i Norge, foreligger det minstelønnssatser i flere bransjer. Det vil si at alle som arbeider innenfor den aktuelle bransjen er bundet av disse satsene. Dette gjelder uavhengig om det er ansatte som er direkte ansatte i den aktuelle bedriften eller innleid. 

Hjemmel for minstelønnssatsene er "Lov om allmenngjøring av tariffavtaler med forskrifter" (allmenngjørinsloven). 

For byggebransjen foreligger det en egen tariffavtale om minstelønn: Forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for byggeplasser i Norge.  

Hvem er omfattet av forskriften?

Forskriften gjelder for faglærte og ufaglærte arbeidstakere som utfører bygningsarbeid på byggeplasser. 

Med faglært arbeidstaker menes en arbeidstaker med offentlig godkjent fag- eller svennebrev eller tilsvarende kompetanse som formelt kan likestilles med fag- eller svennebrev innenfor det fagfelt arbeidstaker utfører arbeid. Ufaglært arbeidstaker har ikke fag- eller svennebrev. 

Forskriften gjelder ikke for lærlinger og personer på arbeidsmarkedstiltak. 

Les også: Dette må du vite om ID-kontroll for utenlandske ansatte 

Satsene for minstelønn i byggebransjen

Arbeidstakere som utfører bygningsarbeid, skal ha en lønn per time på:

For faglærte:                                                                     kr 197,90
For ufaglærte uten bransjeerfaring:                              kr 177,80
For ufaglærte med minst ett års bransjeerfaring:       kr 185,50
For arbeidstakere under 18 år:                                       kr 119,30

Satsene gjelder fra 1. juni 2017. Det gjøres oppmerksom på at satsene kan endres som følge av tariffrevisjoner.

Tariffavtalens bestemmelser om overtid er ikke allmenngjort. Arbeidsmiljølovens bestemmelse gjelder dersom det ikke er avtalt gunstigere overtidstillegg. Det skal utbetales et overtidstillegg på 40 % av timesatsen. 

For arbeidsoppdrag hvor overnatting utenfor hjemmet er nødvendig, skal arbeidsgiver etter nærmere avtale dekke nødvendige reiseutgifter ved arbeidsoppdragets begynnelse og slutt, og for et rimelig antall hjemreiser. 

Før arbeidsgiver sender arbeidstaker på oppdrag utenfor sitt hjemsted, skal det være avtalt ordninger vedrørende kost og losji. Arbeidsgiver skal som hovedregel sørge for kost og losji, men fast diettsats, betaling etter regning, e.l. kan avtales. 

Hva innebærer reglene om minstelønn

Reglene innebærer at virksomheter som er knyttet til byggebransjen bryter loven om de betaler ansatte mindre enn det som minstesatsene bestemmer. Dette er uavhengig om den ansatte har tariffavtale eller ikke. 

Det er således innført en absolutt nedre grense for minstelønn. Å ha en bedre lønn enn det som settes opp som minstelønn er det ingenting i veien for. 

Les også: Oppdrags- og arbeidsforholdssregisteret – ny digital tjeneste ved innrapportering av skjema RF-1199 

Solidaransvar

Det foreligger et såkalt solidaransvar for oppdragsgivere (den som setter ut oppdraget-innleier). Dette innebærer at leverandører og underleverandører som setter ut arbeid eller leier inn arbeidstakere, er ansvarlig for forpliktelsen oppdragstakerne nedover i en kontraktskjede har til å betale minstelønn. 

Dette betyr at alle oppdragsgivere i en kontraktskjede har forpliktelser overfor arbeidstakere lengre ned, og må dermed passe på at de får utbetalt den lovpålagte minstelønnen fra sin arbeidsgiver. 

Konsekvenser av brudd på reglene

Reglene er utarbeidet for å unngå lavlønnskonkurranse og sosial dumping i bransjen. 

Arbeidstilsynet fører tilsyn med at reglene om minstelønn overholdes. 

Oppdages det brudd på reglene kan tilsynet gi virksomheten pålegg, tvangsmulkt, stanse arbeidet eller anmelde forholdet til politiet. 

Last ned vår guide for bruk av utenlandsk arbeidskraft. Her kan du lese mer om reglene som gjelder og hva du må huske på. Blant annet om arbeids- og oppholdstillatelser, minstelønn og håndtering av skatt.  

Last ned gratis guide: Bruk av utenlandsk arbeidskraft