<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=481164012244046&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Skip to content
Minstelønn i byggebransjen
May-Liz Rasmussen10. oktober 20233 min read

Er det krav om minstelønn i byggebransjen?

Det foreligger en betydelig andel av innleie av utenlandsk arbeidskraft i byggebransjen. Grunnen er ofte at utenlandsk arbeidskraft er rimeligere enn norsk arbeidskraft. I slike tilfeller vil spørsmålet om minstelønn melde seg. Er innleier bundet av regler om minstelønn for innleid personale innenfor denne type bransje?

Utgangspunkt

Det foreligger ingen generell minstelønn i Norge. Dette innebærer at det i utgangpunktet er opp til arbeidsgiver og arbeidstaker å avtale lønnen. 

Minstelønn i byggebransjen

Til tross for at vi ikke har noen generell minstelønn i Norge, foreligger det minstelønnssatser i flere bransjer, dette for å hindre at utenlandsk arbeidskraft får dårligere lønns- og arbeidsvilkår. Det vil si at alle som arbeider innenfor den aktuelle bransjen er bundet av disse satsene. Dette gjelder uavhengig om det er ansatte som er direkte ansatte i den aktuelle bedriften eller innleid. 

Hjemmel for minstelønnssatsene er "Lov om allmenngjøring av tariffavtaler med forskrifter" (allmenngjørinsloven). 

For byggebransjen foreligger det en egen tariffavtale om minstelønn: Forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for byggeplasser i Norge.  

Hvem er omfattet av forskriften?

Forskriften gjelder for faglærte og ufaglærte arbeidstakere som utfører bygningsarbeid på byggeplasser. 

Med faglært arbeidstaker menes en arbeidstaker med offentlig godkjent fag- eller svennebrev eller tilsvarende kompetanse som formelt kan likestilles med fag- eller svennebrev innenfor det fagfelt arbeidstaker utfører arbeid. Ufaglært arbeidstaker har ikke fag- eller svennebrev. 

Forskriften gjelder ikke for lærlinger og personer på arbeidsmarkedstiltak. 

Les også: Dette må du vite om ID-kontroll for utenlandske ansatte 

Satsene for minstelønn i byggebransjen

Arbeidstakere som utfører bygningsarbeid, skal ha en lønn per time på:

For faglærte:                                                                     kr 238,30
For ufaglærte uten bransjeerfaring:                              kr 214,90
For ufaglærte med minst ett års bransjeerfaring:       kr 223,80
For arbeidstakere under 18 år:                                       kr 146,50

 

Satsene gjelder fra 15. juni 2023. Det gjøres oppmerksom på at satsene kan endres som følge av tariffrevisjoner.

Arbeidsmiljølovens bestemmelse gjelder dersom det ikke er avtalt gunstigere overtidstillegg. Det skal utbetales et overtidstillegg på minst 40 % av timesatsen. 

For arbeidsoppdrag hvor overnatting utenfor hjemmet er nødvendig, skal arbeidsgiver etter nærmere avtale dekke nødvendige reiseutgifter ved arbeidsoppdragets begynnelse og slutt, og for et rimelig antall hjemreiser. 

Før arbeidsgiver sender arbeidstaker på oppdrag utenfor sitt hjemsted, skal det være avtalt ordninger vedrørende kost og losji. Arbeidsgiver skal som hovedregel sørge for kost og losji, men fast diettsats, betaling etter regning, e.l. kan avtales. 

Hva innebærer reglene om minstelønn

Reglene innebærer at virksomheter som er knyttet til byggebransjen bryter loven om de betaler ansatte mindre enn det som minstesatsene bestemmer. Dette er uavhengig om den ansatte har tariffavtale eller ikke. 

Det er således innført en absolutt nedre grense for minstelønn. Å ha en bedre lønn enn det som settes opp som minstelønn er det ingenting i veien for. 

Les også: Oppdrags- og arbeidsforholdssregisteret – ny digital tjeneste ved innrapportering av skjema RF-1199 

Solidaransvar

Det foreligger et såkalt solidaransvar for oppdragsgivere (den som setter ut oppdraget-innleier). Dette innebærer at oppdragsgiver vil være ansvarlig for de forpliktelsene oppdragstakerne nedover i en kontraktskjede har til å betale lønn etter allmenngjøringsforskriftene.

Dette betyr at alle oppdragsgivere i en kontraktskjede har forpliktelser overfor arbeidstakere lengre ned, og må dermed påse at de får utbetalt den lovpålagte minstelønnen fra sin arbeidsgiver. Solidaransvaret gjelder ikke for den som bestiller selve produktet eller resultatet, for eksempet et bygg eller et skip (byggherren).

Ansvaret gjelder bare der entreprenøren/leverandøren driver næringsvirksomhet. En leverandør som driver næringsvirksomhet, skal imidlertid omfattes av solidaransvaret uansett om oppdragsgiver er annen virksomhet eller forbruker.

Solidaransvaret inntrer når lønnen er forfalt til utbetaling, men ikke utbetalt eller bare delvis utbetalt. Dette vil normalt være når tidspunktet for lønnsutbetaling etter arbeidsavtalen er kommet.

Les også: 9 punkter å huske på ved ansettelse av utenlandsk arbeidskraft

Konsekvenser av brudd på reglene

Reglene er utarbeidet for å unngå lavlønnskonkurranse og sosial dumping i bransjen. 

Arbeidstilsynet fører tilsyn med at reglene om minstelønn overholdes. 

Oppdages det brudd på reglene kan tilsynet gi virksomheten pålegg, tvangsmulkt, stanse arbeidet eller anmelde forholdet til politiet. 

Vil du vite mer? Last ned vår guide

Hva er reglene for bruk av utenlandsk arbeidskraft i Norge

Først publisert 18. september 2018 - sist oppdatert 10. oktober 2023.

avatar

May-Liz Rasmussen

May-Liz har spesialkompetanse på immigrasjon av faglært arbeidskraft. Hun har siden 2006 bistått norske og internasjonale selskaper med spørsmål og assistanse i forbindelse med arbeid i Norge. Herav bistand i søknad om oppholdstillatelse/arbeidstillatelse for faglærte, rapporteringsforpliktelser for selskap, samt skattemelding for privatpersoner. Hun kom til oss i januar 2015. Fra 2006 til 2015 jobbet hun som skatterådgiver i Advanced Solution. May-Liz er representant i UDIs brukerråd for arbeidslivet, hvor hun har deltatt siden opprettelsen av rådet i 2007.

RELATERTE ARTIKLER