skattefordeler gründer

Mange går med en gründerspire i magen. Noen tar steget og starter egen bedrift. Prosessen med å starte egen bedrift kan være krevende og kostbar.  I denne artikkelen skal vi se nærmere på noen skattefordeler som kan gjøre oppstarten noe enklere.

Fradrag for investorer som er villige til å investere langsiktig

I revidert statsbudsjett fra 2017 innførte regjeringen skattefradrag for investeringer i oppstartsselskaper. Regjeringen ønsker ved ordningen å gi incentiv til mer langsiktig investeringer i oppstartsselskaper. Om kriteriene oppfylles kan investorer få fradrag i skatten for inntil 1 000 000 kr. Denne skattefordelen kommer ikke oppstartsselskapet direkte til gode. Likevel kan det være til stor hjelp for likviditeten i selskapet å få på plass en investor i oppstartsfasen.  

Følgende vilkår stilles for oppstartselskapet:

 • Må ikke være eldre enn 6 år medregnet stiftelsesåret
 • Årlige driftsinntekter og balansesum under 40 millioner kroner
 • Ha mindre enn 25 årsverk i snitt i det året investeringen foretas (det være seg heltid, deltid og midlertidig ansatte). I konsern vil konsernets gjennomsnitt gjelde
 • Det året det investeres, eller ved utgangen av etterfølgende år, må selskapet ha en årlig lønnskostnad på minst kr 400 000
 • Ikke drive kun passiv kapitalforvaltning. Likevel tillatt med ca. 10% passiv kapitalforvaltning
 • Selskapet må ikke være i økonomiske vanskeligheter
 • Hvert enkelt selskap kan motta maksimalt 5 millioner kroner i årlig fradragsberettiget aksjeinnskudd. Overskytende beløp gir ikke rett til fradrag for investor

Gå til kontaktskjema, for å bestille en uforpliktende samtale med en av våre eksperter? 📝👦

Følgende vilkår stilles for investor:

 • Fradragsretten gjelder kun personlig skattyter. Likevel slik at en personlig skattyter kan eie aksjene gjennom et annet aksjeselskap, f.eks. gjennom et holdingselskap. Merk imidlertid at fradragsretten faller bort om det er mer enn ett selskap mellom den personlige skattyteren og oppstartsselskapet

 • Minimum investering på 30 000 kr, og maksimalt 1 million pr. år.
 • Investor, eller hans nærstående, kan ikke være eller ha vært aksjonærer eller ansatt i selskapet på tidspunktet for investeringen. Dette gjelder også for selskap i samme konsern (se imidlertid unntak nedenfor).

 • Investor må beholde alle aksjene i minst tre kalenderår etter utløpet av det kalenderåret investeringen foretas. Det samme gjelder for det mellomliggende selskapet om investor kjøper aksjene gjennom dette. Konkurs i oppstartsselskapet vil ikke innebære brudd på eiertiden

 • Investor kan heller ikke ansettes i selskapet eller i et annet selskap i konsernet i løpet av de tre årene han eier aksjene

 • Investor, eller hans nærstående, kan ikke motta utbytte i de samme tre årene.  Aksjonærlån anses som utdeling av utbytte

MERK: Som følge av Covid-19 har regjeringen gitt en midlertidig ordning for 2020 og 2021 hvor også ansatte kan investere.

Det er selskapets ansvar å melde inn opplysninger, og kontrollere at vilkårene er oppfylt. Dette skjer gjennom Aksjonærregisteroppgaven (RF-1086). Manglende rapportering vil føre til at investor mister retten til fradraget.  

Les også: Nyoppstartet bedrift – hva nå? 

Gunstigere opsjonsavtaler for ansatte i oppstartselskaper

Det kan tære på likviditeten til et nyetablert selskap å anskaffe og holde på dyktige ansatte. Å avlønne ansatte i form av rettigheter til kjøp av aksjer i selskapet, såkalte opsjoner, er et alternativ til høyere lønn.

Problemet har imidlertid vært at den enkelte ansatte har blitt møtt med beskatning allerede ved innløsningen av opsjonen. Dette kan gi likviditetsmessige problemer for den ansatte med tanke på at aksjene rent faktisk ikke har gitt avkastning.  

Regjeringen foreslo derfor i statsbudsjettet for 2018 å innføre en ny ordning for beskatning av opsjoner til ansatte i små oppstartsselskap. I stedet for at den enkelte ansatte beskattes ved innløsning av opsjonen, gikk forslaget ut på å utsette beskatningen til aksjene selges. Forslaget gikk igjennom og trådte i kraft med virkning fra og med 1. januar 2018.  

Følgende vilkår må oppfylles for å kunne benytte seg av den nye ordningen:

 • Aksjeselskap må være seks år eller yngre og ikke ha flere ansatte enn 25 årsverk

 • Den ansatte må eie opsjonen i minst tre år før innløsning kan skje, og må innløse opsjonen senest ti år fra tildelingstidspunktet

 • Aksjeselskapet må ikke ha driftsinntekter og balansesum på over 25 millioner kroner

 • Opsjonsfordelen den enkelte ansatte kan oppnå er begrenset til 500 000 kroner i løpet av ansettelsesforholdet

 • Den ansatte må arbeide fulltid i selskapet, det vil si minimum 25 timer per uke beregnet på årsbasis

 • Den ansatte kan ikke ha en eierandel på over 5 prosent i selskapet

 • Offentlig eierskap i selskapet kan ikke overstige 24 prosent

 • Arbeidsgiver må på innløsningstidspunktet beregne opsjonsfordelen for den ansatte

 • For aksjeselskap som inngår i konsern kan ingen av selskapene i konsernet rammes av begrensningene

Les også: Når trenger du aksjonæravtale?

SkatteFUNN – støtte til forskning og utvikling

Mange bedrifter har behov for å bruke ressurser på forskning og utvikling. Noen velger å kjøpe forsknings -og utviklingstjenester, mens andre velger å bruke interne ressurser. Uavhengig av om man bruker intern arbeidskraft eller søker ekstern bistand, så er det mulig å søke om støtte til forskning og utvikling gjennom SkatteFUNN ordningen.

SkatteFUNN er en indirekte støtteordning. Støtten gis som fradrag i skatt for kostnader knyttet til gjennomførte forsknings- og utviklingsaktiviteter. For små og mellomstore bedrifter er fradraget på 19 prosent av de totale prosjektkostnadene. 

Les mer her:  SkatteFUNN – få skattefradrag for forskning og utvikling

Ordningene er gunstig for oppstartsbedrifter som gjerne bruker noen år på å skape overskudd.  Det er nemlig ikke nødvendig å ha overskudd i selskapet for å kunne benytte seg av fradrag etter SkatteFUNN. For bedrifter med underskudd vil selve støtten i stedet utbetales over skatteoppgjøret.

For at et prosjekt skal kunne kvalifisere for fradrag gjennom SkatteFUNN må det være målrettet, avgrenset og nyskapende. Prosjektet må videre ha en tilstrekkelig tilknytning til virksomheten som drives, for eksempel ved at det utvikles kunnskap eller ferdigheter som vil kunne gi nye eller forbedrede varer, tjenester eller produksjonsprosesser.

Vil du vite mer? Kontakt oss gjerne i dag for en uforpliktende samtale!

 

Hvilken foretaksform er den riktige for deg? Last ned gratis guide som tar opp forskjeller, fordeler og ulemper ved ulike foretaksformer slik at du sitter igjen med et godt grunnlag når du skal organisere din virksomhet.

Last ned gratis guide Valg av foretaksform og organisering av virksomhet

Skatt er en del av de totale rammebetingelsene for din bedrift. Det er et område med hyppige lovendringer som gjør det lett å trå feil. Samtidig kan feil få store økonomiske konsekvenser. Les om hvordan Magnus Legal kan hjelpe med skatt.

Artikkel først publisert 22. august 2019. Sist oppdatert august 2021.