Midlertidig brukstillatlese ferdigstilling

Hva skjer dersom det ikke foreligger midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest på et byggeprosjekt? Kan entreprenøren holde tilbake ferdigattest som følge av at forbrukeren ikke betaler? Og kan forbrukeren la vær å betale dersom det ikke foreligger midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest for boligprosjektet?

Hva er midlertidig brukstillatelse?

En midlertidig brukstillatelse gir en boligeier rett til å ta i bruk boligen selv om arbeidene ikke er helt ferdige. Et eksempel er at selve boligen er ferdigstilt, men at det fortsatt gjenstår arbeid på garasje eller utomhusarbeider. Da kan det være praktisk å få utstedt en midlertidig brukstillatelse slik at kunden kan ta boligen i bruk mens arbeidet ferdigstilles.

For å melde fra om endringer i et byggeprosjekt, kan du som entreprenør ha nytte av et endringsskjema. Her kan du gratis laste ned mal for endringsskjema

Hva er ferdigattest?

En ferdigattest er en bekreftelse på at byggearbeidene er ferdige og at de er utført i samsvar med den offentlige tillatelsen som er gitt av kommunen på prosjektet. Ferdigattesten utstedes på grunnlag av erklæring om ferdigstillelse fra tiltakshaver eller ansvarlig søker, og bygger på sluttdokumentasjon, som for eksempel samsvarserklæringer fra de ulike leverandørene.

Det er et krav etter plan og bygningsloven at det skal foreligge ferdigattest på alle søknadspliktige tiltak som er avsluttet.

Les også: Dette kan du gjøre når forbruker reklamerer på feil eller mangler i byggeprosjektet

Entreprenøren kan holde tilbake dokumentasjon

Dersom forbrukeren ikke betaler i henhold til avtale, og han ikke har en gyldig grunn for å holde tilbake betalingen, foreligger det et betalingsmislighold.

Når forbrukeren er i betalingsmislighold, gir det entreprenøren rett til å stanse sin leveranse. Dette følger av både bustadoppføringsloven og håndverkertjenesteloven.

For at entreprenøren skal kunne stanse sine arbeider, må han først sende et varsel om at arbeidene blir stanset med mindre forbrukeren betaler. Dersom forbrukeren ikke betaler innen rimelig tid, kan entreprenøren stanse sin leveranse.

Hvor entreprenøren skal levere ferdigattest, midlertidig brukstillatelse, eller samsvarserklæringer som ligger til grunn for disse dokumentene, kan han stanse sin levering av disse ved å holde tilbake dokumentasjonen.

Entreprenøren bør gjøre en grundig vurdering av forbrukerens tilbakehold av kjøpesummen: Dersom det viser seg at forbrukeren hadde rett til å holde tilbake kontraktssummen kan entreprenøren komme i forsinkelses- og erstatningsansvar, herunder bli påført dagmulkt.

Les også: Krav om prisavslag mot entreprenører

Forbrukeren kan holde tilbake betaling ved manglende dokumentasjon

Midlertidig brukstillatelse og ferdigattest er helt nødvendige for at forbrukeren skal kunne benytte boligen. Det betyr at dersom det ikke foreligger midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest ved overtakelsen, kan ikke forbrukeren lovlig benytte boligen. Dette vil være en mangel ved leveransen fra entreprenøren.

Når entreprenøren ikke leverer avtalt ytelse til avtalt tid, kan forbrukeren holde tilbake hele eller deler av kjøpesummen. Dette følger av både bustadoppføringsloven og håndverkertjenesteloven.

Forbrukeren kan holde tilbake så mye av betalingen at det sikrer forbrukerens krav som følge av mangelen.

I en sak for Borgarting lagmannsrett fra 2017 (LB-2017-53899) fikk forbrukeren medhold i en tilbakeholdelse av kr. 50 000 av kontraktssummen som følge av manglende ferdigattest. Entreprenøren hadde sørget for at det forelå midlertidig brukstillatelse ved overtakelsen, men fulgte ikke opp med å ferdigstille arbeidene og avslutte med å søke om ferdigattest.

Les også: Kan en entreprenør holde tilbake FDV-dokumentasjon i et byggeprosjekt?

Last ned gratis skjema   Endringsskjema i byggeprosjekt

Vi kan hjelpe deg

Vi har god kompetanse på stansning og tilbakehold i ytelser i byggeprosjekter. Kontakt vår entrepriseadvokat Mette Nagy Stovner dersom du ønsker råd eller bistand i forbindelse med

  • Stans av entreprenørens leveranse i byggeprosjekter
  • Varsel om stans
  • Tilbakehold av betaling i byggeprosjekt
  • Manglende sluttdokumentasjon

Har du andre problemstillinger knyttet til entrepriseoppdrag? Les mer på nettsiden om hva vi kan hjelpe deg med: Entreprise - bygg og anlegg