<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=481164012244046&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Merverdiavgift i kommunesammenslåing_SOME

Kommunesammenslåingen – husk på merverdiavgiften!

Kommune- og fylkessammenslåinger kan få konsekvenser for merverdiavgift. Her er det de nye kommunene må være oppmerksomme på.

 

Fra 1. januar 2020 skjer det en rekke kommune- og fylkessammenslåinger som resulterer i nye kommuner og fylkeskommuner. Dette kan få merverdiavgiftsmessige konsekvenser som kommunene må passe på.

I denne sammenheng bør du som jobber i kommunen/fylkeskommunen stille følgende spørsmål:

  • Har vi kontroll på kommunens/fylkeskommunens registeringer i Merverdiavgiftsregisteret?
  • Hvordan sørger vi for at kommunen/fylkeskommunen har korrekt legitimasjon for inngående merverdiavgift etter sammenslåingen?
  • Vil det foreligge plikt til å justere inngående merverdiavgift?
  • Vil retten til å foreta positiv justering også foreligge etter sammenslåing?
  • Hvilke tidsfrister foreligger for justering?

Registeringer i Merverdiavgiftsregisteret

Normalt vil de kommunene/fylkeskommunene (heretter benevnt som kommuner) som blir berørt av sammenslåingen være ordinært registrert i Merverdiavgiftsregisteret. En rekke kommuner er også frivillig registrert for utleie av fast eiendom eller anlegg. Det er viktig at kommunene som slår seg sammen fra 1.1.2020 skaffer seg oversikt over registreringene de eventuelt har i Merverdiavgiftsregisteret.

Registrer i tide

Når to eller flere kommuner slår seg sammen er det viktig å påse at den «nye» kommune blir registret i Merverdiavgiftsregisteret i tide. Dette kan for eksempel gjøres ved at den nye kommunen blir forhåndsregistert i Merverdiavgiftsregisteret i god tid før sammenslåingen. Det er imidlertid en rekke vilkår som må være oppfylt for at man skal kunne forhåndsregistrert kommunen.

For å kunne bli forhåndsregistret må det sendes inn en særskilt søknad hvor det fremkommer at vilkårene er tilstede. Alternativt anbefales det at søknaden om registering av ny kommune skje innen utgangen av første termin i 2020. Videre må den eller de «gamle» kommunene slettes i Merverdiavgiftsregisteret.

Det er viktig at de ansvarlige i kommunen påser at nyregistreringer skjer rettidig og at sletting av gammel kommunen blir gjennomført.

Kan miste mva-fradrag der inngående faktura er stilet til «gammel» kommune

Når kommunen har fått registeringen i Merverdiavgiftsregisteret på plass, kan kommunen fradragsføre inngående merverdiavgift. Dette gjelder anskaffelser til den avgiftspliktige delen av virksomheten i kommunen.

Inngående merverdiavgift må dokumenteres med bilag for å være fradragsberettiget. Bilag i denne sammenheng vil normalt være et salgsdokument (faktura) som oppfyller kravene etter bokføringsreglene. Dette innebærer at den nye kommunen ikke kan fradragsføre inngående merverdiavgift på anskaffelser hvor salgsdokumentet er stilet til den gamle kommunen.

Kommunen/fylkeskommunen bør derfor gjøre følgende:

  1. Før årsskifte sørge for at leverandører blir varslet om hvem som er korrekt fakturamottaker etter sammenslåingen
  2. Dersom kommunen mottar salgsdokument stilet til gammel kommune, anbefales det at salgsdokumentet returneres til leverandøren. Leverandøren utsteder så nytt salgsdokument med korrekt mottaker.

Unngå å måtte justere (tilbakebetale) mva

Det følger av lov om kompensasjon av merverdiavgift at det ikke skal justeres for kompensert merverdiavgift ved overdragelser av bygg, anlegg eller annen fast eiendom ved en kommunesammenslåingen. Bakgrunnen for unntaket er det sentrale prinsippet om at sammenslåinger og delinger av kommuner ikke skal medføre utgifter eller prosedyrekrav for kommunene.

Når det gjelder plikt til å justere inngående merverdiavgift etter reglene i merverdiavgiftsloven er unntaket mer begrenset. Unntaket her gjelder kun for kommunale vann- og avløpsanlegg.

Sammenslåingen kan derfor medføre en plikt til å foreta justering dersom kommunen har kapitalvarer som brukes i annen avgiftspliktig virksomhet enn VA-sektoren. Dette kan for eksempel være aktuelt for bygg eller anlegg som leies ut og som er omfattet av en frivillig registering i Merverdiavgiftsregisteret eller bygg og anlegg knyttet til for eksempel renovasjon mv.

Les også: Kommunale vann- og avløpsanlegg – hvem har driftsansvaret?

Pass på fristen

Fristen for å inngå avtale om overføring av justeringsforpliktelsen er utløpet av den terminen som kommunesammenslåingen finner sted. Fristen praktiseres strengt. Avtaler inngått etter denne tidsfristen aksepteres trolig ikke, og da vil med andre ord merverdiavgiftsfradraget være tapt

I og med at kommunesammenslåing utgjør en justeringshendelse, kan det derfor få store økonomiske konsekvenser dersom kommunene ikke inngår de nødvendige avtaler innen tidsfristen. Her er det derfor svært viktig for kommunen å starte arbeidet med å kartlegge behovet for slike avtaler så tidlig som mulig.

Les også: Slik får du fradrag for merverdiavgift på infrastruktur

Muligheter for oppjustering av fradragsrett

Mange utbyggere av bygg og anlegg har blitt pålagt av kommunen å utføre og bekoste kommunal infrastruktur. En rekke utbyggere har i disse tilfellene ikke hatt fradragsrett for merverdiavgift. I disse tilfellene har den inngående merverdiavgift knyttet til utbyggingen av infrastruktur blitt en kostnad for utbygger.

Les også: Rekkefølgebestemmelser

I henhold til justeringsreglene kan kommunen oppnå en etterfølgende justeringsrett for den inngående merverdiavgiften der utbygger ikke har hatt fradragsrett . Foreldelsesfristen for å kreve fradrag (justering)  begynner å løpe fra og med det tidspunktet kommunen har mottatt signert justeringsoppstilling fra utbygger.

Dette kan innebære at kommuner også kan kreve tilbake påløpt merverdiavgift selv om infrastrukturtiltaket ble overdratt til kommunen for flere år siden. Her kan det ligge gode muligheter som både kommuner og utbyggere kan dra nytte av.

Retten kan gå tapt i en kommunesammenslåing

Retten til et slik etterfølgende fradrag kan imidlertid gå tapt ved kommunesammenslåingen. På grunn av usikkerhet i tolkningen av merverdiavgiftsreglene når det gjelder virkningen av de forestående kommunesammenslåingene, er det mye som tilsier at man ikke bør vente med å gjøre slik justeringsrett gjeldende.

For å kunne gjøre kravet gjeldende forutsettes det at kommunen har mottatt eller mottar korrekt dokumentasjon fra utbygger. Kommunene anbefales derfor å foreta en gjennomgang av alle infrastrukturtiltakene som har vært pålagt utbyggere de siste årene. Videre bør både utbyggere og kommuner opprette kontakt for sammen å vurdere hvordan man skal få tilbakebetalt noe av den allerede betalte merverdiavgiften før kommunesammenslåingen.

Les mer om skatt og avgift relatert til eiendom. 

Last ned gratis guide   MVA-fradrag i utbyggingsprosjekter  

Få e-post om nye innlegg

Vi blogger om praktiske problemstillinger med tema i grenseland mellom jus og økonomi.

Vi tar opp utfordringer og spørsmål knyttet til lover og regler som får konsekvenser for din virksomhet og arbeidshverdag. 

Nye blogginnlegg publiseres jevnlig, så om du vil holde deg oppdatert,  registrer deg her for varsling på epost.