erstatning - positiv kontraktsinteresse.jpg

Ny EFTA-utalelse. Som hovedregel har leverandører fått erstatning for den positive kontraktsinteresse kun der oppdragsgiver har gjort en vesentlig feil i anskaffelsesprosessen. Dette utgangspunktet må modereres sett i lys av den rådgivende uttalelsen EFTA-domstolen kom med 31. oktober i år.  

Positiv kontraktsinteresse

Etter de norske anskaffelsesreglene er utgangspunktet at en leverandør har krav på erstatning for det tapet han har lidt som følge av at oppdragsgiver har brutt reglene i lov eller forskrift for offentlige anskaffelser. Positiv kontraktsinteresse betyr at man tilkjennes en erstatning som skal sette leverandør i tilnærmet samme situasjon som om leverandøren hadde blitt tildelt den offentlige kontrakten. For at en leverandør skal tilkjennes erstatning for den positive kontraktsinteresse - stilles det som vilkår at oppdragsgiver må ha begått en vesentlig feil. 

I praksis er feilens omfang, type feil og hvor mye oppdragsgiver kan klandres, av betydning ved denne vesentlighetsvurderingen. Videre er det et krav om at leverandøren må ha lidt et økonomisk tap, og det må være klar sannsynlighetsovervekt for at det foreligger årsakssammenheng mellom den begåtte feilen og det økonomiske tapet. 

Les også: Tips til å skrive et godt konkurransegrunnlag 

Håndhevelsesdirektivet

Som forberedelse til forestående rettsak mellom Fosen-Linjen AS og AtB AS avga EFTA-domstolen 31. oktober i år en rådgivende uttalelse hvor EFTA-domstolen tolker Håndhevelsesdirektivet artikkel 2 nr. 1 bokstav c. Dette direktivet omhandler gjennomføring av klagebehandling i forbindelse med tildeling av offentlige kontrakter og anskaffelser. 

EFTA-domstolens uttalelse

I sin uttalelse kommer EFTA-domstolen til at det etter direktivet ikke er et krav at oppdragsgiver må ha utvist skyld, eller begått en vesentlig og klanderverdig feil for å ha krav på erstatning – også et enklere og mer unnskyldelig brudd på anskaffelsesregelverket er nok til å utløse et erstatningsansvar.  Forutsetningen er at også de andre vilkårene for å for å tilkjenne erstatning er oppfylt. EFTA-domstolen påpeker i denne sammenheng at det særlig må foreligge en tilstrekkelig årsakssammenheng mellom feilen og det påståtte tapet. 

Les mer om: Miljøkrav i offentlige anskaffelser 

Hvilken betydning har dette for Norge?

EFTA-domstolens uttalelse er bare av rådgivende art – men det er sannsynlig at retten vil følge rådene til EFTA-domstolen. EFTAs syn på saken vil derfor kunne medføre at norske domstoler må justere sin praksis når det gjelder erstatning til tilbydere ved feil i anskaffelsesprosesser. På hvilken måte domstolene innretter seg etter EFTAs synspunkter vil vi få vite i løpet av første halvdel 2018, når saken mellom Fosen og Atb skal behandles av Lagmannsretten. 


Magnus Legal samarbeider med Inventura på offentlige anskaffelser
For at du som kunde skal få tilgang til den beste ekspertisen innen offentlige anskaffelser har Magnus Legal inngått et samarbeid med Inventura.

Inventura – eksperter på innkjøpsdrevne verdikjeder
Inventura er et norskeid konsulentfirma som spesialiserer seg på innkjøp og offentlige anskaffelser, samt effektivisering og utvikling av innkjøpsdrevne verdikjeder. Inventura har ca 80 jurister, økonomer, ingeniører og andre fagfolk, som brenner for gode innkjøp, og kan lose kundene trygt gjennom utfordrende farvann knyttet til både offentlige anskaffelser og anbud eller innkjøp i privat sektor. Inventura har erfaring fra de fleste bransjer, og bistår både innkjøpere og tilbydere. De har kontorer i Oslo og Bergen, og kunder over hele Norge.

Les mer på nettsiden: www.inventura.no


 

For innkjøpere i offentlig sektor er det viktig å unngå feil i anbudsprosessene. Her kan du laste ned en gratis guide som hjelper deg på vei.

Last ned gratis guide   Hvordan gjennomføre  anskaffelsesprosesser